ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ ПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Ключові слова: поворотна фінансова допомога, облік, аудит, аналіз, дисконтування

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням обліку, аналізу та аудиту поворотної фінансової допомоги на підприємствах автомобільного транспорту. Визначено сутність поворотної фінансової допомоги як різновиду позики, яка визнається фінансовим зобов’язанням і є фінансовим інструментом. Систематизовано підходи до відображення в обліку у позикодавців та позичальників за різними групами контрагентів (юридичні особи, фізичні особи-підприємці та фізичні особи). Розглянуто питання дисконтування за короткостроковими та довгостроковими зобов’язаннями з поворотної фінансової допомоги. Акцентовано увагу на податковий облік, аналіз та аудит фінансової допомоги. Визначено, що невирішеною проблемою залишається розбіжність в оцінці поворотної фінансової допомоги у міжнародних та національних стандартах бухгалтерського обліку.

Посилання

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://kodeksy.com.ua/podatkovij_kodeks_ukraini.htm (дата звернення: 26.07.2021 р.).

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №435-IV. URL: https://kodeksy.com.ua/tsivil_nij_kodeks_ukraini.htm (дата звернення: 26.07.2021 р.)

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» від 31.01.2000 № 20. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00#Text (дата звернення: 25.07.2021 р.)

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» від 30.11.2001 № 559. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01#Text (дата звернення: 25.07.2021 р.)

Вигівська, І. М., Грабчук, І. Л., Григоревська, О.О. (2016). Фінансова допомога: порядок відображення в бухгалтерському і податковому обліку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. / 1 (34), С. 20-31. URL: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4712 (дата звернення: 24.07.2021 р.)

Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]. Retrieved from https://kodeksy.com.ua/podatkovij_kodeks_ukraini.htm

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Сivil Сode of Ukraine]. Retrieved from https://kodeksy.com.ua/tsivil_nij_kodeks_ukraini.htm

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 11 «Zoboviazannia» [Regulation (standard) of accounting 11 «Liabilities»]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00#Text

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 13 «Finansovi instrumenty» [Regulation (standard) of accounting 13 «Financial instruments»]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01#Text

Vygivska, I.М.; Grabchuk, I.L.; Grigorevska, O.O. (2016) Financial assistance: the order reflected in accounting and tax accounting [Financial assistance: the order reflected in accounting and tax accounting]. Retrieved from http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4712.

Переглядів статті: 262
Завантажень PDF: 282
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Концева, В., Масалітіна, В., & Бойко, Н. (2021). ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ ПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-39
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають