ВПЛИВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНУ

  • Світлана Білоус Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-0303-7453
  • Іван Степанець ПрАТ Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0002-8614-2186
Ключові слова: інвестиційна привабливість, регіон, об’єднані територіальні громади, інвестиційний паспорт, інституційне середовище, інвестиційна політика, механізм

Анотація

Стаття присвячена дослідженню впливу об’єднаних територіальних громад на інвестиційну привабливість регіону. Визначено, що питання впливу об’єднаних територіальних громад на розвиток регіону набуло в умовах активізації процесів децентралізації. Обґрунтовано, що сукупність усіх ресурсів утворює потенціал громади, який є певним «профілем» ОТГ, який дозволяє інвестору прийняти рішення щодо доцільності інвестування, напрямів вкладання коштів. Авторами виокремлено п’ять груп факторів, які формують інвестиційний клімат: рівень розвитку продуктивних сил та стан інвестиційного ринку; політична воля влади та правове поле держави; стан фінансово-кредитної системи і діяльність фінансових посередників; статус іноземного інвестора; інвестиційна активність населення. Обґрунтовано необхідність вдосконалення ключових принципів інвестиційної політики через створення ефективного правового поля, що регулює інвестиційну діяльність, макроекономічної та політичної стабільності, запровадження податкових та митних пільг, дотацій, субсидій, субвенцій і бюджетних позик на розвиток пріоритетних сфер галузей економіки.

Посилання

Дрейфюс Б. Довідник територіальних громад / пер. з фр. за виданням Vademecum des collectivités locales et territoriales. Réforme de la TP. 9e édition. 06.2010.

Залуцький І., Брусак Р., Шевчук Б. та ін. Основи сталого розвитку територіальної громади: навчальний посібник. Київ : НАДУ, 2008. 64 с.

Безуглий О. Світовий досвід організації сталого розвитку територіальної громади. Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. Вип. 3 (15). Харків : Магістр, 2006. С. 153–158.

Безуглий О. Територіальна громада в Україні: напрями та чинники сталого розвитку : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.04 «Місцеве самоврядування». Харків, 2009. 17 с.

Бабаєв В. Управління великим містом: теоретичні і прикладні аспекти : монографія. Xарків : Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, 2010. 306 с.

Дробот І. Гарантування місцевого самоврядування в Україні: теоретико-методологічний аспект : монографія. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. 312 с.

Куц Ю., Мамонова В., Чаплигін О. та ін. Сталий розвиток територіальної громади: управлінський аспект : монографія / за заг. ред. Ю. Куца, В. Мамонової. Харків : Магістр, 2008. 236 с.

Молодожен Ю. Самодостатність територіальних громад: системний підхід : монографія. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2010. 370 с.

Наконечний В. Управління містом: теоретико-методологічний вимір: монографія. Харків : Цифрова друкарня, 2010. 263 с.

Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. Киев : Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. 448 с.

Захожай В., Кіт М. Статистика інвестиційної діяльності. URL: http://personal.in.ua

Кизим М.О., Кононова Є.Ю. Моделювання стратегії інвестиційної діяльності Харківського регіону. Фінанси України. 2002. № 10. С. 22–28.

Петровська С.А. Оцінка інвестиційної привабливості регіону: порівняльний пофакторний аналіз. Механізм регулювання економіки. 2012. № 2. С. 90–97.

Сторонянська І.З. Теорія та практика регіонального розвитку : колективна монографія. Дніпро : Герда, 2016. 584 c.

Уманець Т.В. Оцінка інвестиційної привабливості регіону за допомогою інтегральних індексів. URL: dspace.nbuv.gov.ua.

Ушаков В.В. Сутність понять «інвестиційна привабливість регіону» та «інвестиційний клімат в регіоні» та фактори, що їх обумовлюють. URL: http://lubbook.net/book_431_glava_1_Tema_1.

Dreyfus B. (2010) Handbook of territorial communities / trans. with fr. according to the edition of the Vademecum des collectivités local and territorial. TP reform. 9th edition.

Zalutsky I., Brusak R., Shevchuk B. and others (2008). Fundamentals of sustainable development of the territorial community: a textbook. Kyiv: NAPA.

Bezugly O. (2006) World experience of organizing sustainable development of the territorial community. Theory and practice of public administration: coll. science. etc. Vip. 3 (15). Kharkiv: Magistr.

Bezugly O. (2009) Territorial community in Ukraine: directions and factors of sustainable development: author's ref. dis. … cand. sciences of the state.: 25.00.04 "Local self-government". Kharkiv.

Babayev V. (2010) Management of a large city: theoretical and applied aspects: a monograph. Kharkiv: Kharkiv. nat. acad. city hosp-va.

Drobot I. (2010) Guarantee of local self-government in Ukraine: theoretical and methodological aspect: monograph. Lviv: LRIDU NADU.

Kuts Y., Mamonova V., Chaplygin O. and others (2008) Sustainable development of the territorial community: management aspect: monograph / for general. ed. Yu. Kuts, V. Mamonova. Kharkiv: Master.

Molodozhen Y. (2010) Self-sufficiency of territorial communities: a systematic approach: a monograph. Odessa: ORIDU NADU.

Nakonechny V. (2010) City management: theoretical and methodological dimension: monograph. Kharkiv Digital printing house.

Blank I.A. (2001). Investment Management: Training Course. Kyiv: Elga-N Nick’s Center.

Zahozhaj V., Kit M. (2009). Statistics of іnvestment activity. Available at: http://personal.in.ua

Kyzym M.O., Kononova Ye.Yu. (2002) Simulation investment strategy for Kharkov region. Finansy Ukrayiny. No. 10, pp. 22–28.

Petrovska S.A. (2012) Evaluation of investment attractiveness of the region: comparative factor analysis. Mehanizm regulyuvannya ekonomiky. No. 2, pp. 90–97.

Storonyanska I.Z. (2016) The theory and practice of regional development. Dnipro: Gerda.

Umanecz T.V. (2006) Evaluation of investment attractiveness of the region by means of integral indices. Available at: www.dspace.nbuv.gov.ua

Ushakov V.V. (2002) The essence of the concept of “investment attractiveness of the region” and “investment climate in the region” and the factors that cause them. Available at: www.lubbook.net/book_431_glava_1_Tema_1._html

Переглядів статті: 213
Завантажень PDF: 151
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Білоус, С., & Степанець, І. (2021). ВПЛИВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНУ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-33
Розділ
ЕКОНОМІКА