ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ «УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА»

  • Олексій Хринюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-4705-9854
  • Олександра Очеретяна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-8443-5997
Ключові слова: бізнес-процес, процесний підхід, моделювання бізнес-процесів, управління інвестиційною привабливістю підприємства, інвестиційна привабливість підприємства

Анотація

У статті проаналізовано використання процесного підходу сучасними підприємствами. На основі наукових праць вітчизняних та зарубіжних науковців визначено основні групи бізнес-процесів, які реалізовуються та впроваджуються в підприємництві. Виявлено недостатній рівень дослідження бізнес-процесу управління інвестиційною привабливістю та обґрунтовано необхідність його моделювання. Розкрито сутність поняття інвестиційна привабливість підприємства. Проведено розмежування понять інвестиційна діяльність та інвестиційна привабливість. Описано принцип міз-ан-абіму (фр. mise en abyme) інвестиційної привабливості, тобто взаємозалежності інвестиційної привабливості підприємства, галузі, регіону та країни. Розглянуто методологію моделювання бізнес-процесів. Здійснено поетапну побудову TOP-моделі та моделі ланцюга бізнес-процесу «Управління інвестиційною привабливістю підприємства». Описано структурні елементи цього бізнес-процесу та його особливості.

Посилання

ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю». ДП «УкрНДНЦ». 2016. Київ. URL: https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209001.pdf

Система класифікації процесів. APQC’s International Benchmarking Clearinghouse. URL: http://or-rsv.narod.ru/Docs/ProcessClassificationFramework.pdf

Денисенко Л.О., Шацька С.Є. Концептуальні засади класифікації бізнес-процесів, як основи формування бізнес-системи організації. Ефективна економіка. 2012. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_11_34

Андрушків Б.М., Мельник Л.М. Формування системи бізнес-процесів підприємства у контексті сталого розвитку. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2015. Вип. 2(1). С. 91–97.

Shynkaruk L., Ivanchenkova L., Kychko І., Kartashova O., Melnyk Y., Ovcharenko T. Managing the Economy’s Investment Attractiveness of the State as a Component of International Business Development. International Journal of Management. 2020. № 11 (5), pp. 240–251.

Aleskerova Y., Titenko Z., Skrypnyk H., Grytsyna O. Modeling The Level Of Investment Attractiveness Of The Agrarian Economy Sector. International Journal of Industrial Engineering & Production Research. 2020. Vol. 31, № 4, pp. 647–653.

Чумак Л.Ф., Пугач І.В. Підходи до аналізу управлінського аспекту інвестиційної привабливості підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. Вип. 49. С. 181–184.

Воробйов Є. О. Фактори та умови формування інвестиційної привабливості підприємства. Науковий вісник УМО. Серія : Економіка та управління. 2016. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvumo_2016_2_15

Binda J., Prokopenko M., Ramskyi A., Shuplat O., Halan L., Mykhaylenko D. Assessment Of Investment Attractiveness Of Industrial Enterprises. International Journal of Management (IJM). 2020. Vol. 11, Issue 2, pp. 27–35.

Dzwigol H., Aleinikova O., Umanska Y., Shmygol N., Pushak Y. An Entrepreneurship Model for Assessing the Investment Attractiveness of Regions. Journal of Entrepreneurship Education. 2019. Vol. 22, Special Issue. URL: https://www.abacademies.org/articles/an-entrepreneurship-model-for-assessing-the-investment-attractiveness-of-regions-7908.html

Чумак Л.Ф., Івченко М.М. Управління інвестиційною привабливістю підприємств. Бізнес Інформ. 2018. №9. C. 71–76.

Нетепчук В.В. Управління бізнес-процесами. Навч. посібник. Рівне : НУВГП, 2014. 158 ст.

Коюда В.О., Пасько М.І. Бізнес-процеси сучасного промислового підприємства. Бізнес Інформ. 2018. № 1. С. 302–311.

Гадецька З. М., Холопова М.О. Моделювання бізнес-процесів діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2016. № 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_5_12

Keramati A., Golian H., Afshari-Mofrad M. Improving business processes with business process modelling notation and business process execution language: an action research approach. International Journal of Business Information Systems. 2011. № 7, issue 4, pp. 458–476.

ISO 9001:2015 "Quality management systems - Requirements", IDT (2016). Kyiv: DP «UkrNDNTs» (in Ukrainian). Available at: https://khoda.gov.ua/image/ catalog/files/%209001.pdf

Process Classification Framework. APQC’s International Benchmarking Clearinghouse. Available at: http://or-rsv.narod.ru/Docs/ProcessClassification Framework.pdf

Denysenko L.O., Shatska S.Ie. (2012) Kontseptualni zasady klasyfikatsii biznes-protsesiv, yak osnovy formuvannia biznes-systemy orhanizatsii [Conceptual bases of classification of business processes as bases of formation of business system of the organization]. Efektyvna ekonomika (electronic journal), vol. 11. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_11_34

Andrushkiv B.M., Melnyk L.M. (2015) Formuvannia systemy biznes-protsesiv pidpryiemstva u konteksti staloho rozvytku [Forming a system of business processes of the enterprise in the context of sustainable development]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti, vol. 2(1), pp. 91–97.

Shynkaruk L., Ivanchenkova L., Kychko І., Kartashova O., Melnyk Y., Ovcharenko T. (2020) Managing the Economy’s Investment Attractiveness of the State as a Component of International Business Development. International Journal of Management, vol. 11 (5), pp. 240–251.

Aleskerova Y., Titenko Z., Skrypnyk H., Grytsyna O. (2020) Modeling The Level Of Investment Attractiveness Of The Agrarian Economy Sector. International Journal of Industrial Engineering & Production Research, vol. 31, no. 4, pp. 647–653.

Chumak L.F., Puhach I.V. (2015) Pidkhody do analizu upravlinskoho aspektu investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstva [Approaches to the analysis of the managerial aspect of investment attractiveness of the enterprise]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 49, pp. 181–184.

Vorobiov Ye. O. (2016) Faktory ta umovy formuvannia investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstva [Factors and conditions of formation of investment attractiveness of the enterprise]. Naukovyi visnyk UMO. Seriia: Ekonomika ta upravlinnia (electronic journal), vol. 2. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvumo_2016_2_15

Binda J., Prokopenko M., Ramskyi A., Shuplat O., Halan L., Mykhaylenko D. (2020) Assessment Of Investment Attractiveness Of Industrial Enterprises. International Journal of Management (IJM), vol. 11, issue 2, pp. 27–35.

Dzwigol H., Aleinikova O., Umanska Y., Shmygol N., Pushak Y. (2019) An Entrepreneurship Model for Assessing the Investment Attractiveness of Regions. Journal of Entrepreneurship Education (electronic journal), vol. 22, Special Issue. Available at: https://www.abacademies.org/articles/an-entrepreneurship-model-for-assessing-the-investment-attractiveness-of-regions-7908.html

Chumak L. F., Ivchenko M. M. (2018) Upravlinnia investytsiinoiu pryvablyvistiu pidpryiemstv [Management of investment attractiveness of enterprises]. Biznes Inform, vol. 9, pp. 71–76.

Netepchuk V.V. (2014) Upravlinnia biznes-protsesamy [Business process management]. Tutorial. Rivne: NUVHP. (in Ukrainian)

Koiuda V.O., Pasko M.I. (2018) Biznes-protsesy suchasnoho promyslovoho pidpryiemstva [Business processes of a modern industrial enterprise]. Biznes Inform, vol. 1, pp. 302–311.

Hadetska Z. M., Kholopova M.O. (2016) Modeliuvannia biznes-protsesiv diialnosti pidpryiemstva [Modeling of business processes of enterprise activity]. Efektyvna ekonomika, vol. 5. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_5_12

Keramati A., Golian H., Afshari-Mofrad M. (2011) Improving business processes with business process modelling notation and business process execution language: an action research approach. International Journal of Business Information Systems, vol.7, issue 4, pp. 458–476.

Переглядів статті: 337
Завантажень PDF: 265
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Хринюк, О., & Очеретяна, О. (2021). ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ «УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА». Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-20
Розділ
ЕКОНОМІКА