ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

  • Олексій Хринюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-4705-9854
  • Олександра Очеретяна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-8443-5997
Ключові слова: криза, сталий розвиток, фактори, фактори виникнення кризових явищ, фактори впливу на сталий розвиток

Анотація

У статті розглянуто ключові підходи до визначення поняття «криза підприємства», що уже зустрічалися у вітчизняній науковій літературі, а також вперше визначено три підходи до трактування поняття «сталий розвиток підприємства». Проведено порівняння цих термінів та визначено, що за своєю сутнісною характеристикою вони не мають спільних ознак окрім того, що сприяють змінам на підприємстві (у першому випадку – негативним, у другому – позитивним). Далі було проведено огляд факторів виникнення кризових явищ та факторів забезпечення сталого розвитку підприємства. В межах наведених класифікацій виділено групи подібних факторів та проведено їхній детальний порівняльний аналіз. На основі зробленого висновку про те, що криза та сталий розвиток мають схожі фактори, було зроблено припущення про те, що підприємства які впроваджують стандарти сталого розвитку у свою діяльність, є менш вразливими до кризових явищ.

Посилання

Гринчишин Я. М. Основні підходи до визначення поняття «криза підприємства». Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.4. С. 277–283.

Штангрет А. М., Воробйов В. І. Криза підприємства: суть, природа виникнення та її вплив на економічну безпеку. Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2010. № 2. С. 324–333.

Гречко А. В., Очеретяна О. В. Дослідження еволюції наукової думки в аспектах визначення сутності поняття «сталий розвиток підприємства». Підприємництво та інновації. 2020. Вип. 15. С. 37–41.

Кузьміна О. С. Аналіз підходів до трактування поняття «сталий розвиток підприємства». Вісник Хмельницького національного університету: економічні науки. 2015. № 5(1). С. 13–21.

Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю., Колодійчук А.В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.4. С. 158–164.

Головач К. С. Узагальнення наукових підходів до поняття «криза на підприємстві». Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2015. № 1. С. 74–79.

Возний С. В., Тюріна Н. М. Сутнісна характеристика кризи підприємств та причини їх виникнення. Наука і економіка. 2017. № 3 (7). С. 66–69.

Федоренко Т. М. Принципи, фактори та механізми забезпечення сталого розвитку суб`єктів ринку туристичних послуг України. Ефективна економіка. 2019. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7542

Самофатова В. А. Передумови і фактори сталого розвитку агропродовольчої сфери. Економіка та держава. 2016. № 10. С. 38–40.

Квятковська Л. А. Реалізація принципів концепції сталого розвитку в діяльності підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 1. С. 85–89.

Hrynchyshyn, Ya. M. (2014). Osnovni pidkhody do vyznachennia poniattia “kryza pidpryiemstva” [Basic approaches to the definition of “enterprise crisis”]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy - Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, vol. 24.4, pp. 277–283.

Shtanhret, A. M., & Vorobiov, V. I. (2010). Kryza pidpryiemstva: sut, pryroda vynyknennia ta yii vplyv na ekonomichnu bezpeku [The crisis of the enterprise: the essence, nature and its impact on economic security]. Naukovyi Visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav – Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs, vol. 2, pp. 324–333.

Hrechko, A. V., & Ocheretiana, O. V. (2020). Doslidzhennia evoliutsii naukovoi dumky v aspektakh vyznachennia sutnosti poniattia “stalyi rozvytok pidpryiemstva” [Research of evolution of scientific thought in aspects of definition of essence of concept “sustainable development of the enterprise”]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii – Entrepreneurship and innovation, vol. 15, pp. 37–41.

Kuzmina, O. S. (2015). Analiz pidkhodiv do traktuvannia poniattia “stalyi rozvytok pidpryiemstva” [Analysis of approaches to the interpretation of the concept of “sustainable development of the enterprise”]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu: ekonomichni nauky – Bulletin of Khmelnytsky National University: economic sciences, vol. 5(1), pp. 13–21.

Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiichuk, A.V. (2012). Osnovni faktory vynyknennia kryzovykh yavyshch na promyslovykh pidpryiemstvakh [The main factors of crisis phenomena in industrial enterprises]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, vol. 22(4), pp. 158–164.

Holovach, K. S. (2015). Uzahalnennia naukovykh pidkhodiv do poniattia «kryza na pidpryiemstvi» [Generalization of scientific approaches to the concept of "crisis in the enterprise"]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky – Bulletin of Zhytomyr State Technological University. Series: Economic Sciences, vol. 1, pp. 74–79.

Voznyi, S. V., & Tiurina, N. M. (2017). Sutnisna kharakterystyka kryzy pidpryiemstv ta prychyny yikh vynyknennia [The essential characteristics of the crisis of enterprises and the causes of their occurrence]. Nauka i ekonomika – Science and economics, vol. 3(7), pp. 66–69.

Fedorenko, T. M. (2019). Pryntsypy, faktory ta mekhanizmy zabezpechennia staloho rozvytku sub`iektiv rynku turystychnykh posluh Ukrainy [Principles, factors and mechanisms for sustainable development of the market of tourist services of Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, vol. 12. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7542 (in Ukrainian)

Samofatova, V. A. (2016). Peredumovy i faktory staloho rozvytku ahroprodovolchoi sfery [Prerequisites and factors of sustainable development of the agri-food sector]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, vol. 10, pp. 38–40.

Kviatkovska, L. A. (2013). Realizatsiia pryntsypiv kontseptsii staloho rozvytku v diialnosti pidpryiemstva [Implementation of the principles of the concept of sustainable development in the enterprise]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen – Bulletin of socio-economic research, vol. 1, pp. 85–89.

Переглядів статті: 408
Завантажень PDF: 636
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Хринюк, О., & Очеретяна, О. (2021). ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-47
Розділ
ЕКОНОМІКА