РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА РІЗНИХ ТИПАХ ТЕРИТОРІЙ

Ключові слова: туризм, туристична інфраструктура, типи територій, районування, підходи

Анотація

Стаття присвячена аналізу та узагальненню наукових підходів до типології територій в контексті розвитку туристичної інфраструктури та туристичного районування, зокрема на прикладі України. Актуальність дослідження зумовлена важливою роллю, яку відіграє розвиток туристичної інфраструктури у сприянні сталого розвитку туризму на різних типах територій. Водночас в сучасних кризових умовах в Україні, коли інфраструктура зазнає руйнування та занепаду, важливою є актуалізація та узагальнення наукових підходів до рекреаційно-туристичного районування та зонування територій. У дослідженні використано методи аналізу літературних джерел, узагальнення, синтезу, а також системний підхід і порівняльно-описовий метод. У цій статті проаналізовано підходи до розуміння територіальних відмінностей розвитку туристичної інфраструктури, розглядаючи її значення на різних типах територій. Проаналізовано характеристики та проблеми кожного типу територій з метою виявлення різноманітних підходів та стратегій для ефективного розвитку інфраструктури. Обговорено ключові чинники, що впливають на планування та розбудову інфраструктури на прикладі України. У статті також розглянуто різні типи територій та проблеми використання їх у туризмі. Виділено основні різновиди територій відповідно до розміщення на них туристичної інфраструктури. Окреслено основні методологічні підходи у районуванні території України за різними ознаками. Детально розглянуто різні типи функціональних територій на макро-, мезо- та мікрорівнях. Виділено проблеми та перспективи розвитку туристичної інфраструктури на різних типах територій. Зроблено висновок про те, що ефективний розвиток інфраструктури вимагає індивідуальних підходів та стратегій в залежності від характеристик кожного типу територій. Важливо враховувати ключові чинники, такі як екологічна стійкість, наявність культурної спадщини, економічна доцільність та громадська підтримка, під час планування та реалізації інфраструктурних проектів.Практичне значення дослідження пол ягає у формуванні теоретико-методологічної бази для подальших досліджень у сфері управління розвитком туризму на різних типах територій. Результати аналізу також можуть бути використані як рекомендації при оновленні нормативно-правових основ регулювання рекреаційно-туристичної діяльності та територіального розвитку в Україні.

Посилання

Beidyk, O. O. (2001). Rekreatsiino-turystski resursy Ukrainy: metodolohiia ta metodyka analizu, terminolohiia, raionuvannia [Recreational and tourist resources of Ukraine: methodology and methods of analysis, terminology, zoning], Kyiv : VPTs “Kyivskyi universytet”, 2001, 395 p. (in Ukrainian)

Holykov, A. P., Oliinyk, Ya. B., Stepanenko, A. V. (1996). Vstup do ekonomichnoi i sotsialnoi heohrafii : pidruchnyk [Introduction to economic and social geography: textbook]. Kyiv : Lybid, 320 p. (in Ukrainian)

Zliubin, Yu. A., Kochubei, N. V. (2003). Zahalna ekolohiia : navch. posibn. [General ecology: teaching. manual], Sumy : VTD "Universytetska knyha", 416 p. (in Ukrainian)

Klynovyi, D., Pepa, T. (2006). Rozmishchennia produktyvnykh syl ta rehionalna ekonomika Ukrainy : navch. posibn. [Placement of productive forces and regional economy of Ukraine: academic. manual], Kyiv : Tsentr navch. lit-ry, 726 p. (in Ukrainian)

Krachylo, M. P. (1998). Osnovy ekolohii ta ekonomika pryrodokorystuvannia : navch. posib. [Basics of ecology and economics of nature use: teaching. manual], Kyiv : KRAMAR, 270 p. (in Ukrainian)

Marynych, O. M. et al. (2003). Udoskonalena skhema fizyko-heohrafichnoho raionuvannia Ukrainy [Improved scheme of physical and geographical zoning of Ukraine]. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal, 41, 16-20. (in Ukrainian)

Mezentseva, N. I., Mezentsev, K. V. (2000). Suspilno-heohrafichne raionuvannia Ukrainy : navchalnyi posibnyk [Socio-geographic zoning of Ukraine: study guide], Kyiv : VPTs “Kyivskyi universytet”, 228 p. (in Ukrainian)

Oliinyk, Ya. B., Stepanenko, A. V. (2005). Teoretychni osnovy turyzmolohii [Theoretical foundations of tourism science], Kyiv : Nika-Tsentr, 316 p. (in Ukrainian)

Pistun, M. D. (1996). Osnovy teorii suspilnoi heohrafii [Fundamentals of the theory of social geography], Kyiv : Vyshcha shkola, 231 p. (in Ukrainian)

Pro zabezpechennia realizatsii Zakonu Ukrainy «Pro Heneralnu skhemu planuvannia terytorii Ukrainy [On ensuring the implementation of the Law of Ukraine "On the General Planning Scheme of the Territory of Ukraine]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29 serpnia 2002 r. №1291. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1291-2002-%D0%BF (in Ukrainian)

Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky [On the principles of state regional policy]: Zakon Ukrainy (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2015, № 13, st. 90). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19 (in Ukrainian)

Pro pryrodno-zapovidnyi fond Ukrainy [On the Nature Reserve Fund of Ukraine]: Zakon Ukrainy (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1992, № 34, st. 502). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text (in Ukrainian)

Pro status hirskykh naselenykh punktiv v Ukraini [On the status of mountain settlements in Ukraine]: Zakon Ukrainy (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1995, N 9, st. 58). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56/95-%D0%B2%D1%80#Text (in Ukrainian)

Pro stymuliuvannia rozvytku rehioniv [On stimulating the development of regions]: Zakon Ukrainy (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2005, № 51, st. 548). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2850-15#Text (in Ukrainian)

Shulyk, V.V. (2007). Pro rekreatsiine raionuvannia terytorii Ukrainy [About recreational zoning of the territory of Ukraine]. Kommunalnoe khoziaistvo gorodov, 76, 431-440. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 6
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Четирбук, О., Голод , А., & Фабіо, А. (2024). РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА РІЗНИХ ТИПАХ ТЕРИТОРІЙ. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-162