ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЯК ОСНОВА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: фінансовий аналіз, обліково-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень, інформаційно-аналітичне забезпечення фінансового аналізу, класифікація фінансового аналізу, інформаційні джерела проведення фінансового аналізу

Анотація

Стаття присвячена дослідженню фінансового аналізу як основи обліково-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень на підприємстві. У статті визначаються основні аспекти фінансового аналізу, на підставі чого, пропонується таке визначення поняття «фінансовий аналіз», як сукупності методичних прийомів та спеціальних знань, що використовуються в процесі дослідження фінансових відносин суб'єктів господарювання, фінансового стану підприємств, їх фінансових ресурсів і причинно-наслідкових зв'язків у динаміці з метою оцінки життєвого стану та перспектив розвитку підприємства. Наведена класифікація фінансового аналізу за ознаками: суб`єкт, об`єкт, зміст та повнота дослідження, період проведення, регулярність проведення. У статті також наголошується на важливості якісної інформації, яка використовується для фінансового аналізу з метою прийняття управлінських рішень.

Посилання

Кононенко Л., Юрченко О. Фінансовий аналіз як інструмент оптимізації оподаткування підприємств. Економіка та суспільство. 2023. № 53. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-2

Тютюнник Ю. М., Дорогань-Писаренко Л. О., Тютюнник С. В. Фінансовий аналіз: навч.посіб. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2020. 434 с.

Книшек О. О., Тарасенко Ю. О. Фінансовий аналіз діяльності підприємства в умовах економічної неста-більності. Економічний простір. 2018. № 139. С. 171–181.

Шило Л. А., Топоркова О. А. Фінансовий аналіз діяльності акціонерних товариств. Інфраструктура ринку. 2022. Вип. 64. С. 82–88.

Стеблюк С. В., Фізер Л. І. Роль фінансового аналізу у визначенні бізнес-стратегії торгівельних підпри¬ємств. Ефективна економіка. 2020. № 1. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.52

Ковтуненко Ю. В., Олексійчук А. Г. Фінансовий аналіз діяльності підприємства в умовах економічної нестабільності. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 18. С. 234–238.

Kononenko, L., Yurchenko, O. (2023). Finansovyi analiz yak instrument optymizatsii opodatkuvannia pidpryiemstv [Financial analysis as a tool for optimization of corporate taxation]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 53. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-2 [in Ukrainian].

Tiutiunnyk, Yu. M., Dorohan-Pysarenko, L. O. & Tiutiunnyk, S. V. (2020) Finansovyi analiz [Financial analysis]. Poltava: Vydavnytstvo PP «Astraia», 434 p. [in Ukrainian].

Knyshek, O. O., Tarasenko, Yu. O. (2018). Finansovyi analiz diialnosti pidpryiemstva v umovakh eko¬nomichnoi nestabilnosti [Financial analysis of enterprise activity in conditions of economic instability]. Ekonomichnyi prostir – Economic space, 139, 171–181 [in Ukrainian].

Shilo, L. A., Toporkova, O. A. (2022). Finansovyi analiz diialnosti aktsionernykh tovarystv [Financial anal¬ysis of activities of joint stock companies]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, 64, 82–88 [in Ukrainian].

Stebluk, S. V., Fizer, L. I. (2020). Rol finansovoho analizu u vyznachenni biznes-stratehii torhivelnykh pidpryiemstv [The role of financial analysis in determining the business strategy of trading enterprises]. Efek¬tyvna ekonomika – Efficient economy, 1. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.52 [in Ukrainian].

Kovtunenko, Yu. V., Oleksiichuk, A. H. (2017). Finansovyi analiz diialnosti pidpryiemstva v umovakh eko¬nomichnoi nestabilnosti [Financial analysis of enterprise activity in conditions of economic instability]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national economic problems, 18, 234–238.

Переглядів статті: 1
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Циганова, О., & Мурашко, І. (2024). ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЯК ОСНОВА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-115
Розділ
ЕКОНОМІКА