БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: бухгалтерський облік, управлінський облік, інформаційне забезпечення управлінської діяльності, управлінські рішення, система бухгалтерського обліку, система управлінського обліку

Анотація

У статті проведено дослідження бухгалтерського та управлінського обліку як основи інформаційного забезпечення управлінської діяльності. Проаналізовано сутність поняття «управлінський облік». Вивчено елементи систем бухгалтерського та управлінського обліку, зокрема ціль, завдання, суб`єкт, предмет, об`єкт, методи, результати функціонування на виході системи, та наведена їх порівняльна характеристика. Зазначено, що системи бухгалтерського та управлінського обліку покликані забезпечувати повною, правдивою та неупередженою інформацією користувачів для прийняття управлінських рішень, але націлені на вирішення різних інформаційних завдань в управлінській діяльності. Досліджено інформаційні потреби на кожному етапі прийняття управлінського рішення та дані систем бухгалтерського та управлінського обліку, які потрібні для забезпечення таких потреб.

Посилання

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999р. № 996-ХІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення 21.08.2022).

Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. Київ, 1996. 554 с.

Голов С.Ф. Генезис управлінського обліку. Бухгалтерський облік і аудит. 2017. № 7–8. С. 2–24.

Чумаченко М.Г. Управлінський облік потребує підтримки. Бухгалтерський облік і аудит. 2003. № 5. С. 3–7.

Косташ Т.В., Смола М.Р. Роль управлінського обліку в прийнятті управлінських рішень. Ефектива економіка. 2021. № 10. URL: https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2567/1/Kostash%20T.%2C%20Smola%20%D0%9C.%20_article.pdf (дата звернення: 21.08.2022).

Косташ Т.В., Карп А.Г. Роль управлінського обліку в інформаційному забезпеченні управління підприємством. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки». 2021. № 4. С. 64–67

Биба В.В., Матюшина Ю.І. Система управлінського обліку: сутність завдання та етапи впровадження. Економіка та держава. 2015. № 1. С. 60–62.

Задорожний З.-М.В., Аверкин Я.Ф. Управлінський облік: особливості та принципи. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2019. № 1. С. 114–120.

On accounting and financial reporting in Ukraine: Law of Ukraine dated July 16, 1999 No. 996-XIV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (accessed August 21, 2022)

Holov S.F., Yefimenko V.I. (1996) Finansovyi ta upravlinskyi oblik. [Financial and management accounting]. Kyiv, 554 p. (in Ukrainian)

Holov S.F. (2017) Henezys upravlinskoho obliku. [The genesis of management accounting]. Accounting and auditing, vol. 7–8, pp. 2–24.

Chumachenko M.G. (2003) Upravlinskyi oblik potrebuie pidtrymky. [Management accounting needs support]. Accounting and auditing, vol. 5, pp. 3–7.

Kostash T.V., Smola M.R. (2021) Rol upravlinskoho obliku v pryiniatti upravlinskykh rishen [The role of management accounting in management decision-making]. Efficient economy. № 10. Available at: https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2567/1/Kostash%20T.%2C%20Smola%20%D0%9C.%20_article.pdf (accessed August 21, 2022)

Kostash T.V., Karp A.G. (2021) Rol upravlinskoho obliku v informatsiinomu zabezpechenni upravlinnia pidpryiemstvom [The role of management accounting in the information provision of enterprise management]. International scientific journal "Grail of Science", vol. 4, pp. 64–67.

Byba V.V., Matyushina Yu.I. (2015) Systema upravlinskoho obliku: sutnist zavdannia ta etapy vprovadzhennia [Management accounting system: essence of the task and stages of implementation]. Economy and the state, vol. 1, pp. 60–62.

Zadorozhny Z.-M.V., Averkin Y.F. (2019) Upravlinskyi oblik: osoblyvosti ta pryntsypy [Management accounting: features and principles.]. Financial and credit activity: problems of theory and practice, vol. 1, pр. 114–120.

Переглядів статті: 216
Завантажень PDF: 355
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Мурашко, І. (2022). БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-48
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ