СПЕЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТРАНСФОРМАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ПОВОЄННОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ

Ключові слова: бізнес-процес, економічна безпека, повоєнний бізнес, трансформація бізнесу, управлінський процес, управління

Анотація

У статті виокремлено й охарактеризовано спеціальні принципи трансформації управлінських процесів підприємств у контексті повоєнного забезпечення економічної безпеки бізнесу. До переліку таких принципів віднесено: принцип орієнтації на кінцевого споживача, принцип стратегічної орієнтації змін, принцип поєднання економічних та соціальних аспектів трансформації, принцип постійного вдосконалення, принцип врахування інтересів стейкхолдерів та принцип прогнозування кон’юнктури ринку. Знання і розуміння зазначених принципів дає змогу забезпечити ефективність процесів трансформації управлінських процесів та спрямувати їх у потрібне русло. Крім того, створюються можливості і для розвитку суб’єктів господарювання та підвищення їхньої конкурентоспроможності у повоєнний період відновлення економіки. Усе це позитивно вплине і на забезпечення економічної безпеки підприємств.

Посилання

Громко Л.С. Принципи управління персоналом в умовах антикризової діяльності підприємства: методологічний аспект. Причорноморські економічні студії. 2018. №36 (1). С. 109–113.

Андрієнко М. Проблема визначення загальних принципів державного управління. Теоретичні та прикладні питання державотворення. 2015. №16. С. 5-19.

Михайлова Н.В. Загальні ознаки та принципи управління ризиками туристичної фірми. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. 2011. №6 (2). С. 222–226.

Романенко Є.О. Принципи і функції державного управління. Науковий вісник: Державне управління. 2018. №1 (1). С. 91–99.

Череп О., Калюжна Ю., Михайліченко Л. Особливості управління персоналом в умовах воєнного стану в Україні. Економіка та суспільство. 2023. №48.

Пшик-Ковальська О.О., Ковальський О.І. Особливості управління персоналом в умовах воєнного стану. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. 2022. №2. Вип. 4. С. 88–93.

Чорнодід І.С., Василець Н.М., Петренко В.М. Особливості управління персоналом в умовах воєнного стану. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2022. №6.

Kuzmin O., Kolinko N., Zhezhukha V. Efficiency Evaluation of Employees’ Innovative Activity of the Enterprise. Evropský časopis ekonomiky a managementu. 2020. Vol. 6. Issue 5. pp.68–75.

Бєлобородова М. Соціальна відповідальність закладів індустрії гостинності в Україні: ретроспективний аналіз. Економічні горизонти. 2023. №3 (25). С. 36–46.

Іванова М.І., Швець В.Я., Саннікова С.Ф., Варяниченко О.В., Бардась А.В. Соціальна відповідальність як ключова компетенція забезпечення сталого розвитку підприємств. Бізнес Інформ. 2023. №3. С. 176–186.

Червінська Л., Червінська Т., Каліна І., Коваль М., Шуляр Н., Чернишов О. Соціальна відповідальність бізнесу в умовах війни. Financial and credit activity problems of theory and practice. 2023. №6 (53). С. 405–416.

Ortynska N., Kuzmin O., Ovcharuk V., Zhezhukha V. Assessment of the Formation of Administration Systems in the Enterprise Management. In: Kryvinska N., Greguš M. (eds) Data-Centric Business and Applications. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies. 2020. Vol 30. Springer, Cham. Pp. 161–178.

Бек О., Петецький І. LEAN-менеджмент як інноваційний підхід до управління виробництвом. Вісник Національного університету Львівська політехніка. Логістика. 2017. Вип. 863. С. 12–16.

Пономаренко І., Козачук А. Побудова клієнтоорієнтованості шляхом застосування концепції lean-менеджменту. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2021. Вип. 9. С. 48–52.

Маматова Т.В., Сергієнко Е.О. Зміни організаційної культури публічних інституцій при впровадженні підходу «Lean». Інвестиції: практика та досвід. 2010. №7. С. 60–63.

Нагірська К.Є., Герус Я.Є. Принципи та вимоги до формування звітності підприємств: управлінський аспект. Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси. 2013. №10 (2). С. 176–183.

Воронкова І.Ю. Принципи оцінювання потенціалу кластероутворення. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2015. №12.

Овчарук В.В. Принципи побудови та використання систем адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів. Економіка та держава. 2018. №8. С. 46–51.

Hromko, L.S. (2018). Pryntsypy upravlinnia personalom v umovakh antykryzovoi diialnosti pidpryiemstva: metodolohichnyi aspekt [Principles of personnel management in the context of anti-crisis activities of an enterprise: methodological aspect]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, No 36 (1), pp. 109–113.

Andriienko, M. (2015). Problema vyznachennia zahalnykh pryntsypiv derzhavnoho upravlinnia [The problem of defining general principles of public administration]. Teoretychni ta prykladni pytannia derzhavotvorennia – Theoretical and applied issues of state-building, No 16, pp. 5–19.

Mykhailova, N.V. (2011). Zahalni oznaky ta pryntsypy upravlinnia ryzykamy turystychnoi firmy [General features and principles of travel agency risk management]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriia: Ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade. Series: Economic Sciences, No 6 (2), pp. 222–226.

Romanenko, Ye.O. (2018). Pryntsypy i funktsii derzhavnoho upravlinnia [Principles and functions of public administration]. Naukovyi visnyk: Derzhavne upravlinnia – Scientific Bulletin: Public Administration, No 1 (1), pp. 91-99.

Cherep, O., Kaliuzhna, Yu., & Mykhailichenko, L. (2023). Osoblyvosti upravlinnia personalom v umovakh voiennoho stanu v Ukraini [Peculiarities of personnel management under martial law in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, No 48.

Pshyk-Kovalska, O.O., & Kovalskyi, O.I. (2022). Osoblyvosti upravlinnia personalom v umovakh voiennoho stanu [Features of personnel management under martial law]. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia ta problemy rozvytku – Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages of Formation and Problems of Development, No 2, vol. 4, pp. 88–93.

Chornodid, I.S., Vasylets, N.M., & Petrenko, V.M. (2022). Osoblyvosti upravlinnia personalom v umovakh voiennoho stanu [Features of personnel management under martial law]. Problemy suchasnykh transformatsii. Seriia: ekonomika ta upravlinnia – Problems of modern transformations. Series: Economics and Management, No 6.

Kuzmin, O., Kolinko, N., & Zhezhukha, V. (2020). Efficiency Evaluation of Employees’ Innovative Activity of the Enterprise. Evropský časopis ekonomiky a managementu, vol. 6, issue 5, pp.68–75.

Bieloborodova, M. (2023). Sotsialna vidpovidalnist zakladiv industrii hostynnosti v Ukraini: retrospektyvnyi analiz [Social responsibility of hospitality industry institutions in Ukraine: a retrospective analysis]. Ekonomichni horyzonty – Economic horizons, No 3 (25), pp. 36–46.

Ivanova, M.I., Shvets, V.Ia., Sannikova, S.F., Varianychenko, O.V., & Bardas, A.V. (2023). Sotsialna vidpovidalnist yak kliuchova kompetentsiia zabezpechennia staloho rozvytku pidpryiemstv [Social responsibility as a key competence for sustainable development of enterprises]. Biznes Inform – Business Inform, No 3, pp. 176-186.

Chervinska, L., Chervinska, T., Kalina, I., Koval, M., Shuliar, N., & Chernyshov, O. (2023). Sotsialna vidpovidalnist biznesu v umovakh viiny [Social responsibility of business in times of war]. Financial and credit activity problems of theory and practice, No 6 (53), pp. 405–416.

Ortynska, N., Kuzmin, O., Ovcharuk, V., & Zhezhukha, V. (2020). Assessment of the Formation of Administration Systems in the Enterprise Management. In: Kryvinska N., Greguš M. (eds) Data-Centric Business and Applications. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 30. Springer, Cham, pp. 161–178.

Bek, O., & Petetskyi, I. (2017). LEAN-menedzhment yak innovatsiinyi pidkhid do upravlinnia vyrobnytstvom [LEAN management as an innovative approach to production management]. Visnyk Natsionalnoho universytetu Lvivska politekhnika. Lohistyka – Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Logistics, issue 863, pp. 12–16.

Ponomarenko, I.V., & Kozachuk, A. (2021). Pobudova kliientooriientovanosti shliakhom zastosuvannia kontseptsii lean-menedzhmentu [Building customer focus by applying the concept of lean management]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika – Tavrian Scientific Bulletin. Series: Economics, issue 9, pp. 48–52.

Mamatova, T.V., & Serhiienko, E.O. (2010). Zminy orhanizatsiinoi kultury publichnykh instytutsii pry vprovadzhenni pidkhodu «Lean» [Changes in the organisational culture of public institutions when implementing the Lean approach]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, No 7, pp. 60–63.

Nahirska, K.Ie., & Herus, Ya.Ie. (2013). Pryntsypy ta vymohy do formuvannia zvitnosti pidpryiemstv: upravlinskyi aspekt [Principles and requirements for the formation of enterprise reporting: the management aspect]. Ekonomichni nauky. Ceriia: Oblik i finansy – Economic sciences. Series: Accounting and finance, No 10 (2), pp. 176–183.

Voronkova, I.Iu. (2015). Pryntsypy otsiniuvannia potentsialu klasteroutvorennia [Principles for assessing cluster formation potential]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» – Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», No 12.

Ovcharuk, V.V. (2018). Pryntsypy pobudovy ta vykorystannia system administruvannia v upravlinni pidpryiemstvamy z urakhuvanniam yevrointehratsiinykh protsesiv [Principles of building and using administration systems in the management of enterprises with regard to European integration processes]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, No 8, pp. 46–51.

Переглядів статті: 33
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Моторнюк , У., Йосипчук , В., & Касперський, П. (2024). СПЕЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТРАНСФОРМАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ПОВОЄННОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ . Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-42
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ