УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: логістичні системи, фінансові потоки, управління фінансовими потоками, економічна ефективність, принципи управління, конкурентні переваги, логістичний ланцюг

Анотація

Доведено, що ефективність функціонування логістичних систем залежить від забезпечення раціонального руху фінансо¬вих потоків та їх взаємоузгодження з іншими видами потокових процесів. Досліджено основні теоретичні підходи до управління фінансовими потоками в логістичних системах. Відзначено розмаїття авторських поглядів на визначення мети управлінського процесу та акцентовано увагу на його комплексності та системності. Сформовано систему принципів, на яких має базуватись управління фінансовими потоками. Підкреслено, що раціональне управління цими видами потоків здійснюється шляхом використання певних методів. Запропоновано їх комплекс та розглянуто основні інструменти реалізації. Відзначено, що ефективна інтеграція методів та інструментарію дозволить підвищити ефективність управління фінансовими потоками, забезпечуючи конкурентні переваги для логістичних систем.

Посилання

Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. Логістичні системи. Львів: Видавництво: Львівська політехніка, 2019, 288 с.

Сумець О. М. Теоретико-методологічні засади логістичної діяльності підприємств агропромислового комплексу: монографія. Харків: ТОВ «Друкарня Мадрид», 2015. 544 с.

Азаренкова Г.М. Фінансові ресурси та фінансові потоки (теоретичний аналіз): [монографія]. Харків: ПП Яковлєва, 2003. 103 с.

Кулакова С., Калембет А., Подкопова Д. Особливості формування логістичних витрат підприємств в умовах воєнного стану. Фінансово-кредитні системи: перспективи розвитку. 2023. № 1(8).C. 22¬29.

Калюжна Н. Г., Шеремет А. С. Логістична система України: актуальні проблеми та пріоритети відновлення. Бізнес Інформ. 2022. №4. C. 90–96. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-4-90-96.

Кузяк В. Управління логістичними процесами в Україні: проблеми та шляхи розв’язання в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2023 № 55. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-13.

Кустріч Л. О. Управління фінансовими потоками в логістичних системах у посткризовий період. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 45. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-26

Пешко М., Завербний А. Проблеми та перспективи зміни ланцюгів поставок з метою мінімізування втрат під час війни. Економіка та суспільство. 2022. № 44. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php /journal/article/view/1769. (дата звернення 22.03.2024).

Чуприна О.О, Колосок Е.В, Григоренко О.В. Гуманітарна логістика: особливості розвитку в сучасних реаліях. Економіка та суспільство. 2023. № 58. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3288. DOI: 10.32782/2524-0072/2023-58-39 (дата звернення 22.03.2024).

European Logistics Association. URL: https://www.elalog.eu (дата звернення 18.02.2024).

Ачкасова Л. М. Аспекти управління фінансовими потоками в логістиці. Економіка транспортного комплексу. 2018. Вип. 31.С.110-122.

Ходова Я. О. Засади ефективного управління фінансовими потоками в логістичних системах. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 14. Частина 3. С.92-95.

Голофаєва І. П. Фінансові потоки в логістичній діяльності підприємства. Бізнес Інформ. 2013. № 8. С. 248-252.

Жигалкевич Ж. М., Кам’янська О. В. Фінансовий менеджмент. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 214 с.

Завербний А., Двуліт З., Вуєк Х. Особливості формування логістичних ланцюгів в умовах війни та у післявоєнний період. Економіка та суспільство. 2022. № 43. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/ index.php/ journal/article/view/1750. (дата звернення 22.03.2024).

Sokolovska Z. M. Cash flow modeling of industrial enterprises in conditions of uncertainty in the market. Economics: time realities. 2018. № 1 (35). P. 5-12. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2018/Nо1/5.pdf. (дата звернення 19.03.2024).

Krykavskyi, Ye.V. & Chornopyska, N.V. (2019). Lohistychni systemy [Logistics systems]. Lviv: Vydavnytstvo: Lvivska politekhnika, 288 s. [in Ukrainian].

Sumets, O. M. (2015). Teoretyko-metodolohichni zasady lohistychnoi diialnosti pidpryiemstv ahropromyslovoho kompleksu: monohrafiia [Theoretical and methodological principles of logistics activities of enterprises of the agro-industrial complex: monograph]. Kharkiv: TOV «Drukarnia Madryd», 544 s. [in Ukrainian].

Azarenkova, H.M. (2003). Finansovi resursy ta finansovi potoky (teoretychnyi analiz): [monohrafiia] [Financial resources and financial flows (theoretical analysis): [monograph]]. Kharkiv: PP Yakovlieva, 103 s. [in Ukrainian].

Kulakova, S., Kalembet, A. & Podkopova, D. (2023). Osoblyvosti formuvannia lohistychnykh vytrat pidpryiemstv v umovakh voiennoho stanu [Peculiarities of formation of logistics costs of enterprises in the conditions of martial law]. Finansovo-kredytni systemy: perspektyvy rozvytku, 1(8), 22-29. [in Ukrainian].

Kaliuzhna, N. H. & Sheremet, A. S. (2022). Lohistychna systema Ukrainy: aktualni problemy ta priorytety vidnovlennia [Logistics system of Ukraine: current problems and priorities of recovery]. Biznes Inform, 4, 90–96. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-4-90-96. [in Ukrainian].

Kuziak, V. (2023). Upravlinnia lohistychnymy protsesamy v Ukraini: problemy ta shliakhy rozviazannia v umovakh voiennoho stanu [Management of logistics processes in Ukraine: problems and solutions in the conditions of martial law]. Ekonomika ta suspilstvo, 55. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-13. [in Ukrainian].

Kustrich, L. O. (2022). Upravlinnia finansovymy potokamy v lohistychnykh systemakh u postkryzovyi period [Management of financial flows in logistics systems in the post-crisis period]. Ekonomika ta suspilstvo, 45. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-26. [in Ukrainian].

Peshko, M. & Zaverbnyi A. (2022). Problemy ta perspektyvy zminy lantsiuhiv postavok z metoiu minimizuvannia vtrat pid chas viiny [Problems and prospects of changing supply chains in order to minimize losses during the war]. Ekonomika ta suspilstvo, 44. Available at: https://economyandsociety.in.ua/ index.php/journal/article/view/1769. (accessed 22.03.2024). [in Ukrainian].

Chupryna, O.O, Kolosok, E.V. & Hryhorenko, O.V. (2023). Humanitarna lohistyka: osoblyvosti rozvytku v suchasnykh realiiakh [Humanitarian logistics: features of development in modern realities]. Ekonomika ta suspilstvo, 58. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3288. DOI: 10.32782/2524-0072/2023-58-39 (accessed 22.03.2024). [in Ukrainian].

ELA (2024). European Logistics Association. Available at: https://www.elalog.eu (accessed 18.02.2024).

Achkasova, L. M. (2018). Aspekty upravlinnia finansovymy potokamy v lohistytsi [Aspects of financial flow management in logistics]. Ekonomika transportnoho kompleksu, 31, 110-122. [in Ukrainian].

Khodova, Ya. O. (2015). Zasady efektyvnoho upravlinnia finansovymy potokamy v lohistychnykh systemakh [Principles of effective management of financial flows in logistics systems]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu,14, 3, 92-95. [in Ukrainian].

Holofaieva, I. P. (2013). Finansovi potoky v lohistychnii diialnosti pidpryiemstva [Financial flows in the logistics activity of the enterprise]. Biznes Inform, 8, 248-252. [in Ukrainian].

Zhyhalkevych, Zh. M. & Kamianska, O. V. (2022). Finansovyi menedzhment [Financial management]. Kyiv : KPI im. Ihoria Sikorskoho, 214 s. [in Ukrainian].

Zaverbnyi, A., Dvulit, Z. & Vuiek, Kh. (2022). Osoblyvosti formuvannia lohistychnykh lantsiuhiv v umovakh viiny ta u pisliavoiennyi period [Peculiarities of the formation of logistics chains in the conditions of war and in the post-war period]. Ekonomika ta suspilstvo, 43. Available at: https:// www. economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1750. (accessed 22.03.2024). [in Ukrainian].

Sokolovska, Z. M. (2018). Cash flow modeling of industrial enterprises in conditions of uncertainty in the market. Economics: time realities,1 (35), 5-12. Available at: https://economics.opu.ua/files/archive/2018/Nо1/5.pdf. (accessed 19.03.2024).

Переглядів статті: 30
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Молодик, М., & Яновська, В. (2024). УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-40
Розділ
ЕКОНОМІКА