КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ В СУЧАСНИХ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ

Ключові слова: логістика, управління фінансовими потоками, фінансовий менеджмент, розрахунки за поставки, ланцюги постачання

Анотація

У статті досліджено роль управління фінансовими потоками в логістичних системах, як ключового аспекту забезпечення ефективного функціонування підприємств. Визначено, що логістика як складна система включає в себе різноманітні процеси, включаючи постачання, виробництво, розподіл та сервісне обслуговування. Доведено, що управління фінансами в даній сфері вимагає застосування специфічних підходів у зв’язку із значним числом учасників, які залучають до ланцюгів постачання. Розглянуто основні аспекти управління фінансовими потоками в логістичних системах та визначено стратегічні принципи, які можуть бути використані для оптимізації даного процесу. Досліджено особливості джерел фінансування логістичних операцій, таких як банківські кредити, факторинг, лізинг та інвестиції. Розглянуто методи управління кредиторською та дебіторською заборгованістю, включаючи встановлення оптимальних строків платежів та управління ризиком заборгованості в процесі постачання товарів та послуг.

Посилання

Дзямулич М. І., Фадєєва І. Г., Шматковська Т. О. Промисловий інтернет речей та його застосування у бізнес-процесах. Економічний форум. 2021. №3. С. 54–59.

Дзямулич М. І., Чиж Н. М. Страхування інвестицій та диверсифікація інвестиційних ризиків. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси»: 2013. №10(37). С. 21–26.

Мельникова К. В. Фінансові потоки в логістичних системах : конспект лекцій. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 104 с.

Никифорак В. А., Кобеля З. І., Вербівська Л. В. Організація виробництва: навч. посіб. Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. 407 с.

Чалюк Ю. О. Міжнародний моніторинг динаміки соціальних процесів. Racja stanu. Studia i materiały. 2013. № 2-1(12-13). S. 231–240

Чалюк, Ю. О. Стратегія соціально-економічного прориву КНР. Китаєзнавчі дослідження. 2021. №3. С. 127–140.

Шматковська Т. О., Дзямулич М. І. Сучасні інформаційні та комунікаційні технології в професійній діяльності у системі нових тенденцій цифровізації економіки. Економічні науки. Серія «Регіональна економіка». 2021. №18(71). С. 248–255.

Шматковська Т. О., Коробчук Т. І. Сучасні інформаційні та комунікаційні технології в моделюванні бізнес-процесів. Економічний форум. 2023. №3. С. 156–161.

Dziamulych M. I., Fadieieva I. H., Shmatkovska T. O. (2021) Promyslovyi internet rechei ta yoho zastosuvannia u biznes-protsesakh [Industrial Internet of Things and its application in business processes]. Ekonomichnyi forum, vol.3, pp. 54–59.

Dziamulych, M. I. & Chyzh, N. M. (2013) Strakhuvannia investytsiy ta dyversyfikatsiia investytsiinykh ryzykiv. Ekonomichni nauky. "Oblik ta finansy" series, vol.10(37), pp.21–26 (in Ukrainian).

Melnykova, K. V. (2015). Finansovi potoky v lohistychnykh systemakh : konspekt lektsii [Financial flows in logistics systems: lecture notes]. Kharkiv : KhNEU named after S. Kuznetsia, 104 p. (in Ukrainian).

Nykyforak, V. A., Kobelia, Z. I., & Verbivska, L. V. (2010). Organisatsia vyrobnytstva [Organization of production]. Chernivtsi : Chernivtsi National University. 407 p. (in Ukrainian).

Chaliuk, Yu. O. (2013). Mizhnarodnyi monitorynh dynamiky sotsialnykh protsesiv [International monitoring of the dynamics of social processes]. Racja stanu. Studia i materiały, vol. 2-1(12-13), pp. 231–240 (in Ukrainian).

Chaliuk, Yu. O. (2021). Stratehiia sotsialno-ekonomichnoho proryvu KNR [Strategy of social and economic breakthrough of the People's Republic of China]. Kytaieznavchi doslidzhennia, vol. 3, pp. 127–140 (in Ukrainian).

Shmatkovska, T. O., & Dziamulych, M. I. (2021). Suchasni informatsiini ta komunikatsiini tekhnologii v profesiinii diialnosti u systemi novykh tendentsii tsyfrovizatsii ekonomiky [Modern information and communication technologies in professional activity in the system of new trends in digitalization of the economy]. Ekonomichni nauky. Seria “Regionalna ekonomika”, vol. 18(71), pp. 248–255 (in Ukrainian).

Shmatkovska T. O., & Korobchuk T. I. (2023). Suchasni informatsiini ta komunikatsiini tekhnolohii v modeliuvanni biznes-protsesiv [Modern information and communication technologies in modeling business processes]. Ekonomichnyi forum, vol. 3, pp. 156–161 (in Ukrainian).

Переглядів статті: 4
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2024-03-26
Як цитувати
Молодик, М. (2024). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ В СУЧАСНИХ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-29
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ