МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ ТА ВЗАЄМОВІДНОСИНИ У РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

Ключові слова: туристична галузь, міжнародні договори, міжнародна співпраця, економічний розвиток, воєнний стан

Анотація

У статті було підкреслено важливість та охарактеризовано основні форми міжнародної співпраці – двостороння співпраця та багатостороння співпраця. Зауважено найбільш важливі міжнародні угоди та конвенції стосовно правового регулювання відносин в сфері міжнародного туризму, укладені в рамках ООН, а також окремі регіональні міжнародні угоди в сфері туризму. Особливу увагу приділено Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Окреслено глобальні безпекові фактори, від яких залежить розвиток туризму в світі. Встановлено, що в умовах війни розвиток туризму в Україні відбувається здебільшого за рахунок внутрішнього туризму у порівняно безпечні регіони країни. Проведено порівняння податкових надходжень від туризму у 2023 році порівняно з 2021 роком за регіонами України.

Посилання

Ковтуник І. І. Міжнародний туризм у світовій економіці, міжнародна співпраця. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2022. № 21. C. 105–107. URL: http://surl.li/tnsbb (дата звернення: 04.05.2024).

Демко В. С. Перспективи розвитку міжнародного туризму України. Сучасні виклики та перспективи розвитку економіки і бізнесу : зб. тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 6 грудня 2023 р. Запоріжжя : ТДАТУ, 2023. С. 34–37. URL: http://surl.li/tnsbf (дата звернення: 04.05.2024).

Чирва О. Г., Литвин О. В. Вплив міжнародного співробітництва та розвиток туризму в Україні. Сталий економічний розвиток: актуальні проблеми та механізми забезпечення : матеріали Міжнар. наук-практ. конф., м. Умань, 9 квіт. 2020 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 273–276. URL: http://surl.li/tnsax (дата звернення: 04.05.2024).

Бабікова К. О. Методичні аспекти оцінювання ресурсного потенціалу рекреаційного туризму в контексті євроінтеграції України. Агросвіт. 2021. № 13–14. С. 25–31.DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2021.13-14.25 (дата звернення: 04.05.2024).

Барвінок Н. Вплив глобальних безпекових факторів на розвиток міжнародного туризму в Україні. Věda a perspektivy. 2022. № 4 (11). URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14769 (дата звернення: 04.05.2024).

Ковтуник І. І. Міжнародні відносини в галузі туризму. Сорок сьомі економіко-правові дискусії : матеріали міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції, м. Львів, 27 травня 2020 р. Львів, 2020. С. 35–36. URL: http://www.spilnota.net.ua/data/downloads/file_1592857727.pdf#page=35 (дата звернення: 04.05.2024).

Міжнародні акти. Міністерство економіки України. https://www.me.gov.ua/Documents/MoreDetails?lang=uk-UA&id=f20f8019-3c3c-4bda-b825-fe00f978a4dd&title=MizhnarodniAkti (дата звернення: 06.05.2024).

Худавердієва В. А. Міжнародний туризм як чинник європейської інтеграції України: історія, сучасний стан і перспективи розвитку. Південний архів (історичні науки). 2022. № 39. С. 35–43. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-39-5 (дата звернення: 04.05.2024).

Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами : Угода України від 14 черв. 1994 р. : станом на 1 верес. 2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_012#Text (дата звернення: 06.05.2024).

Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Постанова Каб. Міністрів України від 25 жовт. 2017 р. № 1106 : станом на 18 верес. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-п#Text (дата звернення: 06.05.2024).

Дребот О. І., Бабікова К. О. Організаційно-економічний механізм розвитку рекреаційного туризму в контексті Євроінтеграції. Агроекологічний журнал. 2021. № 2. С. 78–86. URL: https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2021.234461 (дата звернення: 04.05.2024).

Литвин О. Міжнародний туризм в сучасних умовах кризи і соціально-економічних потрясінь. Економіка та суспільство. 2022. № 40. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-17 (дата звернення: 04.05.2024).

Бригілевич Г., Мальська М. Вплив міжнародного туризму на соціально-економічний розвиток України в умовах війни. Věda a perspektivy. 2022. № 9 (16). URL: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-9(16)-50-59 (дата звернення: 04.05.2024).

Динаміка податкових надходжень від регіонів за три квартали 2023 року. ДАРТ. URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/dinamika-podatkovih-nadhodzhen-vid-regioniv-za-tri-kvartali-2023-roku (дата звернення: 06.05.2024).

How the war in Ukraine will affect European tourism. Globetrender Intelligence. URL: https://globetrender.com/2022/04/28/how-the-war-in-ukraine-will-affect-european-tourism/ (дата звернення: 04.05.2024).

Kovtunyk, I. I. (2022). Mizhnarodnyi turyzm u svitovii ekonomitsi, mizhnarodna spivpratsia [International tourism in the world economy, international cooperation]. Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka – The Research Papers of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University, vol. 21. pp. 105–107. Available at: http://surl.li/tnsbb (accessed May 4, 2024). (in Ukrainian)

Demko ,V. S. (2023). Perspektyvy rozvytku mizhnarodnoho turyzmu Ukrainy [Prospects for the development of international tourism in Ukraine]. Suchasni vyklyky ta perspektyvy rozvytku ekonomiky i biznesu : zb. tez dopovidei Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Zaporizhzhia, December 6th, 2023). Zaporizhzhia: TDATU, pp. 34–37. Available at: http://surl.li/tnsbf (accessed May 4, 2024). (in Ukrainian)

Chyrva ,O. H., & Lytvyn, O. V. (2020). Vplyv mizhnarodnoho spivrobitnytstva ta rozvytok turyzmu v Ukraini [The influence of international cooperation and the development of tourism in Ukraine]. Stalyi ekonomichnyi rozvytok: aktualni problemy ta mekhanizmy zabezpechennia : materialy Mizhnar. nauk-prakt. konf. (Uman, April 9th, 2020). Uman: VPTs «Vizavi», pp. 273–276. Available at: http://surl.li/tnsax (accessed May 4, 2024). (in Ukrainian)

Babikova K. O. (2021). Metodychni aspekty otsiniuvannia resursnoho potentsialu rekreatsiinoho turyzmu v konteksti yevrointehratsii Ukrainy [Methodical aspects of evaluating the resource potential of recreational tourism in the context of the European integration of Ukraine]. Agrosvit, vol. pp. 13–14, pp. 25–31. Available at: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2021.13-14.25 (accessed May 4, 2024). (in Ukrainian)

Barvinok, N. (2022). Vplyv hlobalnykh bezpekovykh faktoriv na rozvytok mizhnarodnoho turyzmu v Ukraini [The influence of global security factors on the development of international tourism in Ukraine]. Věda a perspektivy, vol. 4 (11). Available at: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14769 (accessed May 4, 2024). (in Ukrainian)

Kovtunyk, I. I. (2020). Mizhnarodni vidnosyny v haluzi turyzmu [International relations in the field of tourism]. Sorok somi ekonomiko-pravovi dyskusii : materialy mizhnarodnoi naukovopraktychnoi internet-konferentsii (Lviv, 27th May, 2020). Lviv, pp. 35–36. Available at: http://www.spilnota.net.ua/data/downloads/file_1592857727.pdf#page=35 (accessed May 4, 2024). (in Ukrainian)

Ministry of Economy of Ukraine. (n.d.). International acts. Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/MoreDetails?lang=uk-UA&id=f20f8019-3c3c-4bda-b825-fe00f978a4dd&title=MizhnarodniAkti (accessed May 6, 2024). (in Ukrainian)

Khudaverdiieva, V. A. (2022). Mizhnarodnyi turyzm yak chynnyk yevropeiskoi intehratsii Ukrainy: istoriia, suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku [International tourism as a factor of European integration of Ukraine: history, current state and development prospects]. Pivdennyi arkhiv (istorychni nauky) – South Archive (Historical Sciences), vol. 39, pp. 35–43. Available at: https://doi.org/10.32999/ksu2786-5118/2022-39-5 (accessed May 4, 2024). (in Ukrainian)

Agreement on partnership and cooperation between Ukraine and the European Communities and their member states: Ukraine Agreement dated June 14, 1994: as of September 1, 2017. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_012#Text (accessed May 6, 2024). (in Ukrainian)

On the implementation of the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states, on the other hand: Cabinet Resolution of the Ministers of Ukraine dated October 25, 2017 No. 1106: as of September 18, 2020. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-п#Text (accessed May 6, 2024). (in Ukrainian)

Drebot, O. I., & Babikova, K. O. (2021). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm rozvytku rekreatsiinoho turyzmu v konteksti Yevrointehratsii [Organizational and economic mechanism of development of recreational tourism in the context of European integration]. Ahroekolohichnyi zhurnal – Agroecological Journal, vol. 2, pp. 78–86. Available at: https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2021.234461 (accessed May 4, 2024). (in Ukrainian)

Lytvyn, O. (2022). Mizhnarodnyi turyzm v suchasnykh umovakh kryzy i sotsialno-ekonomichnykh potriasin [International tourism in modern conditions of crisis and socio-economic upheavals]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society, vol. 40. Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-17 (accessed May 4, 2024). (in Ukrainian)

Bryhilevych, H., & Malska, M. (2022). Vplyv mizhnarodnoho turyzmu na sotsialno-ekonomichnyi rozvytok Ukrainy v umovakh viiny [The influence of international tourism on the socio-economic development of Ukraine in the conditions of war]. Věda a perspektivy, vol. 9 (16). Available at: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-9(16)-50-59 (accessed May 4, 2024). (in Ukrainian)

SATD. (2023). Dynamika podatkovykh nadkhodzhen vid rehioniv za try kvartaly 2023 roku [Dynamics of tax revenues from regions for three quarters of 2023]. Available at: https://www.tourism.gov.ua/blog/dinamika-podatkovih-nadhodzhen-vid-regioniv-za-tri-kvartali-2023-roku (accessed May 6, 2024). (in Ukrainian)

Globetrender Intelligence. (2022). How the war in Ukraine will affect European tourism. Available at: https://globetrender.com/2022/04/28/how-the-war-in-ukraine-will-affect-european-tourism/ (accessed May 4, 2024). (in Ukrainian)

Переглядів статті: 30
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Долинська, О., Шоробура, І., & Біницька, О. (2024). МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ ТА ВЗАЄМОВІДНОСИНИ У РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-30