ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Ключові слова: фінансовий аналіз, фінансовий стан, інвестиційна діяльність, інноваційна діяльність, сільськогосподарські підприємства, удосконалення

Анотація

Статтю присвячено розкриттю комплексної оцінки фінансового стану сільськогосподарського підприємства, яка дозволяє об’єктивно оцінити наявність, розміщення й ефективність використання наявних ресурсів підприємства та джерела їх фінансування. Проаналізовано показники багатофакторної моделі оцінки фінансового стану ТОВ «МХП-Агрокряж». Визначено класифікацію особливостей розвитку ТОВ «МХП-Агрокряж» з конкретизацією сильних й слабких сторін, можливостей та загроз фінансового стану. Наведено систему ключових показників аналізу інвестиційної діяльності за даними фінансової звітності відповідно до «бухгалтерського» та «економічного» підходів. Розкрито показники визначення рівня інвестиційної привабливості підприємства.

Біографія автора

Богдан Кабачій, Вінницький національний аграрний університет
  •  

Посилання

Волощук Л.О. Методологія фінансового аналізу як складова обліково-аналітичного забезпечення інноваційної трансформації промислового сектору економіки України : монографія. Одеса : ОНПУ, 2010. 228 с.

Лучко М. Р., Жукевич С. М., Фаріон А. І. Фінансовий аналіз : навчальний посібник. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 304 с.

Лесюк А.С. Методика комплексної оцінки фінансового стану

сільськогосподарських підприємств. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 83–88. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.83 (дата звернення: 04.02.2024).

Лесюк А.С. Комплексна оцінка фінансового стану

сільськогосподарських підприємств в Україні. Інформаційні технології в

культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали

Міжнар. наук.-практ. конф. Київ : КНУКіМ, 2017. Ч. 2. С. 89 – 91.

Зоря С.П. Аналіз конкуренції та формування стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств. URL:

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/2010/01/81.pdf. (дата звернення: 05.02.2024).

Кірсанова В.В., Волощук Л.О., Філиппова С.В. Обліково-аналітичні інструменти управління реальними інвестиціями підприємства у процесі інноваційного розвитку : монографія. Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2015. 198 с.

Матрос О.М. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства за даними фінансової звітності. URL: http://www.udau.edu.ua/assets/files/zbirniki/papers/matros/Matros-stattya-Cherkasi_2009.pdf. (дата звернення: 07.02.2024).

Щербіна А.О., Іонін Є.Є. Аналіз інвестиційної діяльності та інвестиційної привабливості підприємства. URL: file:///C:/Users/User/Desktop/5636%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-11316-1-10-20180611.pdf. (дата звернення: 07.02.2024).

Тютюнник Ю.М., Дорогань-Писаренко Л.О., Тютюнник С.В.

Фінансовий аналіз : навчальний посібник. Полтава : ПП «Астрая», 2020. 434 с.

Томчук О.Ф. Звітність про рух грошових коштів як елемент інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 28. С. 368 – 375. URL:http://market-infr.od.ua/uk/28-2019. (дата звернення: 07.02.2024).

Отенко І.П., Азаренков Г.Ф. , Іващенко Г.А. Фінансовий аналіз : навчальний посібник. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 156 с.

Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 р. № 47 : станом на 10 жовт. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text (дата звернення: 07.02.2024).

Мєшков А. В., Ментель О. Ю. Удосконалення інструментів оцінки інвестиційної привабливості підприємства у відповідності до сучасних проблем ринку і змін чинного законодавства. Проблеми економіки. 2014. № 4. С. 298–304.

Voloshchuk L.O. (2010) Metodolohiia finansovoho analizu yak skladova oblikovo-analitychnoho zabezpechennia innovatsiinoi transformatsii promyslovoho sektoru ekonomiky Ukrainy : monohrafiia [Methodology of financial analysis as a component of accounting and analytical support for innovative transformation of the industrial sector of the economy of Ukraine : monograph]. Odesa : ONPU, 228 p. (in Ukrainian)

Luchko M. R., Zhukevych S. M., Farion A. I. (2016) Finansovyi analiz : navchalnyi posibnyk [Financial analysis : a study guide]. Ternopil : TNEU, 304 p. (in Ukrainian)

Lesiuk A.S. (2020) Metodyka kompleksnoi otsinky finansovoho stanu silskohospodarskykh pidpryiemstv [Methodology of comprehensive assessment of financial condition agricultural enterprises]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, vol. 8, pp. 83–88. Available at: 10.32702/2306-6806.2020.8.83 (accessed February 04, 2024). (in Ukrainian)

Lesiuk A.S. (2017) Kompleksna otsinka finansovoho stanu silskohospodarskykh pidpryiemstv v Ukraini [Comprehensive assessment of financial condition agricultural enterprises in Ukraine]. Informatsiini tekhnolohii v kulturi, mystetstvi, osviti, nautsi, ekonomitsi ta biznesi : materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Kyiv : KNUKiM, 2017. Ch. 2. pp. 89 – 91. (in Ukrainian)

Zoria S.P. (2023) Analiz konkurentsii ta formuvannia stratehii rozvytku silskohospodarskykh pidpryiemstv [Analysis of competition and formation of a strategy for the development of agricultural enterprises]. Available at: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/2010/01/81.pdf. (accessed February 05, 2024). (in Ukrainian)

Kirsanova V.V., Voloshchuk L.O., Filyppova S.V. (2015) Oblikovo-analitychni instrumenty upravlinnia realnymy investytsiiamy pidpryiemstva u protsesi innovatsiinoho rozvytku : monohrafiia [Accounting and analytical tools for managing real investments of the enterprise in the process of innovative development : monograph]. Odesa : FOP Bondarenko M.O. 198 р. (in Ukrainian)

Matros O.M. (2023) Analiz investytsiinoi diialnosti pidpryiemstva za danymy finansovoi zvitnosti [Analysis of the enterprise's investment activity based on financial reporting data]. Available at: http://www.udau.edu.ua/assets/files/zbirniki/papers/matros/Matros-stattya-Cherkasi_2009.pdf. (accessed February 07, 2024). (in Ukrainian)

Shcherbina A.O., Ionin Ye.Ye. (2018) Analiz investytsiinoi diialnosti ta investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstva [Analysis of investment activity and investment attractiveness of the enterprise]. Available at: file:///C:/Users/User/Desktop/5636%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-11316-1-10-20180611.pdf. (accessed February 07, 2024). (in Ukrainian)

Tiutiunnyk Yu.M., Dorohan-Pysarenko L.O. & Tiutiunnyk S.V. (2020) Finansovyi analiz : navchalnyi posibnyk [Financial analysis : a study guide]. Poltava : Vydavnytstvo PP «Astraia». 434 р. (in Ukrainian)

Tomchuk O.F. (2019) Zvitnist pro rukh hroshovykh koshtiv yak element informatsiinoho zabezpechennia analizu finansovoho stanu pidpryiemstva [Cash flow statement as an element of information support for analysis

of financial status of the enterprise]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, vol. 28. Available at: http://market-infr.od.ua/uk/28-2019 (accessed February 07, 2024) (in Ukrainian)

Otenko I.P., Azarenkov H.F. Ivashchenko H.A. (2015) Finansovyi analiz : navchalnyi posibnyk [Financial analysis : a study guide]. Kharkiv : KhNEU im. S. Kuznetsia. 156 р. (in Ukrainian)

Pro investytsiinu diialnist [About investment activity] : Zakon Ukrainy vid 18.09.1991 r. № 47 : stanom na 10 zhovt. 2022 r. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text (accessed February 07, 2024) (in Ukrainian)

Mieshkov A. V., Mentel O. Yu. (2014) Udoskonalennia instrumentiv otsinky investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstva u vidpovidnosti do suchasnykh problem rynku i zmin chynnoho zakonodavstva [Improvement of tools for assessing the investment attractiveness of the enterprise in accordance with modern market problems and changes in current legislation]. Problemy ekonomiky –Problems of the economy, no. 4, pp. 298–304.

Переглядів статті: 2
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2024-01-30
Як цитувати
Томчук, О., Долінська, С., & Кабачій, Б. (2024). ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ. Економіка та суспільство, (59). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-70
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ