СУТНІСТЬ ІНФРАСТРУКТУРНО-СЕРВІСНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ СПІЛЬНОТ У КОНТЕКСТІ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Ключові слова: спільнота, інноваційна спільнота, сутність інфраструктурно-сервісної методології, інновації, сталість

Анотація

Стаття присвячена поглибленню вивчення сутності інноваційних спільнот, крізь призму інфраструктурно-сервісної методології у контексті повоєнного відновлення України. Охарактеризовано сутнісні характеристики спільнот, подано класифікацію типів інноваційних спільнот. Обґрунтовано роль і можливості інноваційних спільнот у відродженні постраждалих від війни українських територій, у співпраці з вітчизняними і зарубіжними стейкхолдерами. Розкрито відповідність новоутворених інноваційних спільнот ключовим інтересам України. Наголошено на необхідності першочергового відновлення зруйнованої інфраструктури у прикордонних регіонах, зосереджуючись на принципах цифровізації, інклюзивності, доступності та збереження людського капіталу (інтелектуального, когнітивного, економічного тощо).

Посилання

Зелена книга Європейської комісії “Від викликів до можливостей: на шляху до загальних стратегічних рамок фінансування досліджень та інновацій Євросоюзі”. URL: https://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_science/article/12036.2.1.019.pdf.

Інфраструктурне забезпечення сталого розвитку територій: іннова- ційний аспект : колективна монографія / за ред. Олени Омельяненко. Суми : Триторія, 2023. 226 с.

Підоричева І.Ю. Інноваційні спільноти та їх можливості у відродженні постраждалих від війни українських територій на засадах стійкості й сталості. Економіка України. 2023. № 10. С. 03-22. https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.10.003

Словник. Літературне слововживання. URL: https://slovnyk.me/dict/linguistic_norm.

Солідарність ЄС з Україною. Відновлення та відбудова України. URL: https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-assistance-ukraine/recovery-and-reconstruction-ukraine_uk.

Robyn Bateman Driskell, Larry Lyon. Are Virtual Communities True Communities? Examining the Environments and Elements of Community. Wiley/ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1540-6040.00031

Smith F., Muhajarine N., Smith J., Delanoy S. Innovations in Knowledge Translation: the SPHERU KT Casebook 2011. 23.

Noddings, Nel. On Community. Educational Theory. 2005. 46. 245 - 267. 10.1111/j.1741-5446.1996.00245.x.

Haradhan Kumar Mohajan. Roles of communities of practice for the development of the society. Journal of Economic Development, Environment and People. 2017.3. 27-46.

Virtual communities and society: C. Romm, N. Pliskin, R. Clarke. Toward an integrative three phase model. International Journal of Information Management. Volume 17, Issue 4, August 1997, Pages 261-270.

Zelena knyha Yevropeiskoi komisii “Vid vyklykiv do mozhlyvostei: na shliakhu do zahalnykh stratehichnykh ramok finansuvannia doslidzhen ta innovatsii Yevrosoiuzi” [The Green Paper of the European Commission "From Challenges to Opportunities: Towards a Common Strategic Framework for Research and Innovation Funding in the European Union."] Available at: https://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_science/article/12036.2.1.019.pdf.(accessed December 29, 2023).

Omelianenko O. (2023). Infrastrukturne zabezpechennia staloho rozvytku terytorii: innovatsiinyi aspekt: monohrafiia [Infrastructural provision of sustainable territorial development: innovative aspect: monohrafiia]. Sumy: Tritoria. 226 p.

Podorycheva I.Y. (2023). Innovatsiini spilnoty ta yikh mozhlyvosti u vidrodzhenni postrazhdalykh vid viiny ukrainskykh terytorii na zasadakh stiikosti y stalosti [Innovative communities and their possibilities in the revival of war-affected Ukrainian territories on the basis of stability and sustainability]. Ukraine economy. No. 10. P. 03-22. https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.10.003

Slovnyk. Literaturne slovovzhyvannia [Dictionary. Literary word usage]. Available at: https://slovnyk.me/dict/linguistic_norm. (accessed December 29, 2023).

Solidarnist ЕS z Ukrainoiu. Vidnovlennia ta vidbudova Ukrainy [EU solidarity with Ukraine. Restoration and reconstruction of Ukraine]. Available at: https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-assistance-ukraine/recovery-and-reconstruction-ukraine_uk. (accessed December 29, 2023).

Robyn Bateman Driskell, Larry Lyon. (2002). Chy ye virtualni spilnoty spravzhnimy? Vyvchennia seredovyshcha ta elementiv spilnoty. [Are Virtual Communities True Communities? Examining the Environments and Elements of Community]. Wiley. Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1540-6040.00031. (accessed December 29, 2023).

Smith F., Muhajarine N., Smith J., Delanoy S. (2011). Innovatsii v perekladi znan. [Innovations in Knowledge Translation]: the SPHERU KT Casebook. 23.

Noddings Nel. (2005). Na spilnoti [On Community]. Educational Theory. 46. 245 - 267. 10.1111/j.1741-5446.1996.00245.x.

Haradhan Kumar Mohajan. (2017). Rol spilnot praktykiv dlia rozvytku suspilstva. [Roles of communities of practice for the development of the society]. Journal of Economic Development, Environment and People. 3. 27-46.

Romm C., Pliskin N., Clarke R. (1997). Virtualni spilnoty ta suspilstvo: na shliakhu do intehratyvnoi tryfaznoi modeli [Virtual communities and society: Toward an integrative three phase model]. International Journal of Information Management. Volume 17, Issue 4, Pages 261-270.

Переглядів статті: 4
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Ячменик, М. (2023). СУТНІСТЬ ІНФРАСТРУКТУРНО-СЕРВІСНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ СПІЛЬНОТ У КОНТЕКСТІ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ . Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-98
Розділ
ЕКОНОМІКА