АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ІНСТРУМЕНТУ ЛІЗИНГУ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ

Ключові слова: лізинг, інноваційний лізинг, обʼєкт інтелектуальної власності, інноваційна діяльність, зовнішній ринок, комерціалізація

Анотація

У статті розглядається роль лізингу об'єктів інтелектуальної власності як інструменту активізації інноваційної діяльності підприємств в умовах виходу на зовнішні ринки. В основному увагу зосереджено на ринку Китаю, як активного партнера багатьох українських підприємств. Визначено переваги лізингу об'єктів інтелектуальної власності для фірм, які виходять на зовнішні ринки, зокрема: зниження фінансових витрат, зменшення ризику, підвищення ліквідності. Наведено приклади того, як лізинг об'єктів інтелектуальної власності може бути використаний для активізації інноваційної діяльності підприємств в умовах виходу на ринок Китаю. Запропоновано фактори, які слід враховувати підприємствам при використанні лізингу об'єктів інтелектуальної власності для активізації інноваційної діяльності.

Посилання

Інтелектуальна власність. Кабінет міністрів України. 2022. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_4487

Сусліков Л.М., Студеняк І.П. Створення об’єктів інтелектуальної власності: Навчальний посібник. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. – 407 с.

WIPO IP Statistics Data Center, 2023. URL: https://www3.wipo.int/ipstats/key-search/indicator?lang=en&tab=null

Крикун Н.О. можливості застосування лізингу інтелектуальної власності як форми господарської діяльності в Україні. Ефективна економіка № 10, 2021

Башкатова С.В. Лізингове фінансування інноваційної діяльності в Україні // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – № 6. – С. 67-71.

Ларіонова К.Л., Яремчук О.В. Можливості, проблеми та перспективи розвитку лізингу в Україні // Наука й економіка. – 2007. – № 4. – С. 10-19.

Ковалевська А.В. Економіка підприємства (за видами економічної діяльності); Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 140 с.

Зубков А. В., Зубкова Т. В. Лізинг: навчальний посібник. Київ: Знання, 2022. 240 с.

Головачов В. Що необхідно для відновлення лізингової галузі. 2023. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/06/19/701252/

Український агрохолдинг. 2023. URL: https://www.ukragroholding.com/

Державна служба статистики України. Інформаційний бюлетень "Офіційна статистика України". 2017-2023 рр.

The Global Leasing Report 2023. The International Capital Markets Association. 2023.

Intelektualna vlasnist (2022). Kabinet ministriv Ukrainy. [Intellectual Property. Cabinet of Ministers of Ukraine]. Available at: https://minjust.gov.ua/m/str_4487 (access date 20/01/2024)

Suslikov L.M., Studeniak I.P. (2020) Stvorennia obiektiv intelektualnoi vlasnosti. [Creation of intellectual property objects] Navchalnyi posibnyk. – Uzhhorod: Vydavnytstvo UzhNU «Hoverla», 2020. – 407 s. (in Ukrainian)

WIPO IP Statistics Data Center (2023) [WIPO IP Statistics Data Center]. Available at: https://www3.wipo.int/ipstats/key-search/indicator?lang=en&tab=null (access date 20/01/2024)

Krykun N.O. (2020). Mozhlyvosti zastosuvannia lizynhu intelektualnoi vlasnosti yak formy hospodarskoi diialnosti v Ukraini. [Possibilities of application of intellectual property leasing as a form of economic activity in Ukraine]. Efektyvna ekonomika № 10 (in Ukrainian)

Bashkatova S.V. (2007) Lizynhove finansuvannia innovatsiinoi diialnosti v Ukraini [ Leasing financing of innovative activity in Ukraine] Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. № 6. S. 67-71. (in Ukrainian)

Larionova K.L., Yaremchuk O.V. Mozhlyvosti (2007), problemy ta perspektyvy rozvytku lizynhu v Ukraini [Possibilities, problems and prospects of the development of leasing in Ukraine] Nauka y ekonomika. № 4. – S. 10-19 (in Ukrainian)

Kovalevska A.V. (2016) Ekonomika pidpryiemstva (za vydamy ekonomichnoi diialnosti) [Enterprise economics (by types of economic activity)] / ; Kharkiv. nats. un-t misk. hosp-va im. O. M. Beketova. – Kharkiv : KhNUMH im. O. M. Beketova, 140 s. (in Ukrainian)

Zubkov A. V., Zubkova T. V. (2022) Lizynh: navchalnyi posibnyk. [Leasing: study guide] Kyiv: Znannia, 2022. 240 s. (in Ukrainian)

Holovachov V. (2023) Shcho neobkhidno dlia vidnovlennia lizynhovoi haluzi. [What is necessary for the recovery of the leasing industry]. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/06/19/701252/ (access date 20/01/2024)

Ukrainskyi ahrokholdynh (2023). [Ukrainian agricultural holding]. Available at: https://www.ukragroholding.com/ (access date 20/01/2024)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Informatsiinyi biuleten "Ofitsiina statystyka Ukrainy" (2023). [State Statistics Service of Ukraine. Information bulletin "Official Statistics of Ukraine"] Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html (access date 20/01/2024)

The Global Leasing Report (2023). The International Capital Markets Association. [The Global Leasing Report (2023). The International Capital Markets Association.] (in English)

Переглядів статті: 4
Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Найчук-Хрущ, М., & Романюк, В. (2023). АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ІНСТРУМЕНТУ ЛІЗИНГУ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ . Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-87
Розділ
ЕКОНОМІКА