РОЗВИТОК ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА НА ОСНОВІ АКТИВІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Ключові слова: кредитний менеджмент банку, домогосподарства, банківське кредитування, цифрові інновації, банківські установи, ринок кредитних послуг, житлове будівництво, будівельні підприємства, фінансовий механізм

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних засад розвитку житлового будівництва як вагомої складової забезпечення фундаментального розвитку національної економіки та збереження її суверенітету. У статті здійснено узагальнення наукових підходів в частині дослідження семантичного профілю наукової категорії «кредитний механізм», що сформувало можливість запропонувати власний підхід до трактування дефініції «механізм банківського кредитування розвитку житлового будівництва». Запропоновано авторський підхід до побудови механізму банківського кредитування розвитку житлового будівництва в Україні, в основі якого передбачена тісна взаємодія між всіма його учасниками, ключовими серед яких є: держава, банківські установи, суб’єкти господарювання сфери житлового будівництва, страхові компанії, а також домогосподарства.

Посилання

. Драган І. О. Модернізація житлово-комунального господарства в Україні: теорія, методологія, практика державного управління : [монографія]. Донецьк : Юго-Восток, 2010. 401 с.

Економічна енциклопедія : у трьох томах. Т. 2. / ред. С. В. Мочерний. Київ : Видавничий дім «Академія», 2001. 848 с.

Забаштанський М. М. Концесійні відносини: фінансові детермінанти розвитку в Україні : [монографія]. Київ : Кондор-видавництво, 2016. 382 с.

Забаштанський М. М., Забаштанська Т. В., Роговий А. В. Роль економічної діагностики у забезпеченні ефективності концесійної діяльності. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2015. № 3(3). С. 259-264.

Кpaвчeнкo В. I., Паливода К. В., Полянченко В. А. Основи жиᴛᴫової економіки : [нaвч. пociб.]. Київ : Ocнoвa, 2007. 416 c.

Кравченко В. І., Паливода К. В. Фінансування будівництва житла : ч. 2. Новітні тенденції. Київ : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. 132 с.

Мороз А. М. Банківська енциклопедія. Київ : Слід, 1993. 380 c.

Орлюк О. П. Фінансова енциклопедія. Київ : ЮрінкомІнтер, 2008. 472 с.

Роговий А. В., Дубина М. В. Забезпечення соціальним житлом як складова житлової політики України в умовах євроінтеграції. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2023. № 1(33). С. 15–25. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2023-1(33)-15-25.

Саблук П. Т. Економічний механізм АПК у ринковій системі господарювання. Економіка АПК. 2007. № 2. С. 3-10.

Стащук О. Кредитування як метод фінансування житлового будівництва. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019. С. 127-132.

Філімонова О. Б. Система та механізм банківського кредитування підприємств: зв’язок і протиставлення сутності понять. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". Серія : Економіка. 2016. Т. 275, Вип. 263. С. 62-69. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduec_2016_275_263_12 .

Drahan I.O. (2010) Modernizatsiia zhytlovo-komunalnoho hospodarstva v Ukraini: teoriia, metodolohiia, praktyka derzhavnoho upravlinnia [Modernization of housing and communal services in Ukraine: theory, methodology, practice of state administration]. Donetsk: Yuho-Vostok, 401 p. (in Ukrainian)

Mochernyi S.V. (2001) Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia] (vol. 2). Kyiv : Vydavnychyi dim «Akademiia», 848 p. (in Ukrainian)

Zabashtanskyi M.M. (2016) Kontsesiini vidnosyny: finansovi determinanty rozvytku v Ukraini [Concession relations: financial determinants of development in Ukraine]. Kyiv: Kondor-vydavnytstvo, 382 p. (in Ukrainian)

Zabashtanskyi M. M., Zabashtanska T. V., Rohovyi A. V. (2015) Rol ekonomichnoi diahnostyky u zabezpechenni efektyvnosti kontsesiinoi diialnosti [The role of economic diagnostics in ensuring the efficiency of concession activities]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and prospects of economics and management, no. 3(3), pp. 259-264.

Kpavchenko V.I., Palyvoda K.V., Polianchenko V.A. (2007) Osnovy zhyᴛᴫovoi ekonomiky [Basics of living economy]. Kyiv: Ocnova, 416 p. (in Ukrainian)

Kravchenko V.I., Palyvoda K.V. (2006) Finansuvannia budivnytstva zhytla: ch. 2. Novitni tendentsii [Housing construction financing: part 2. Latest trends]. Kyiv: Vyd. dim “Kyievo-Mohylianska akademiia”, 132 p. (in Ukrainian)

Moroz A.M. (1993) Bankivska entsyklopediia [Banking encyclopedia]. Kyiv: Slid, 380 p.

Orliuk O.P. (2008) Finansova entsyklopediia [Financial encyclopedia]. Kyiv: YurinkomInter, 472 p. (in Ukrainian)

Rohovyi A.V., Dubyna M.V. (2023) Zabezpechennia sotsialnym zhytlom yak skladova zhytlovoi polityky Ukrainy v umovakh yevrointehratsii [Provision of social housing as a component of the housing policy of Ukraine in the conditions of European integration]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and prospects of economics and management, no. 1(33)), pp. 15–25. https://doi.org/10.25140/2411-5215-2023-1(33)-15-25.

Sabluk P.T. (2007) Ekonomichnyi mekhanizm APK u rynkovii systemi hospodariuvannia [The economic mechanism of agriculture in the market system of management]. Ekonomika APK – Economy of agro-industrial complex, no. 2, pp. 3-10.

Stashchuk O. (2019) Kredytuvannia yak metod finansuvannia zhytlovoho budivnytstva [Lending as a method of financing housing construction]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky – Economic journal of Lesya Ukrainka East European National University (pp. 127-132).

Filimonova O.B. (2016) Systema ta mekhanizm bankivskoho kredytuvannia pidpryiemstv: zviazok i protystavlennia sutnosti poniat [The system and mechanism of bank crediting of enterprises: connection and opposition of the essence of concepts]. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu "Kyievo-Mohylianska akademiia". Seriia : Ekonomika – Scientific works of the Petro Mohyla Black Sea State University of the Kyiv-Mohyla Academy complex. Series: Economy, vol. 275(263), pp. 62-69. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduec_2016_275_263_12.

Переглядів статті: 4
Завантажень PDF: 3
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Забаштанський, М., & Євтушенко, Ю. (2023). РОЗВИТОК ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА НА ОСНОВІ АКТИВІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ . Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-69
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ