ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ В ЧАСТИНІ ГРАНТОВИХ КОШТІВ

Ключові слова: облік, оподаткування, національні стандарти обліку, міжнародні стандарти фінансової звітності, цільове фінансування, гранти, грантові кошти

Анотація

Публікація висвітлює актуальні питання сучасності, зокрема, обліку і оподаткування цільового фінансування видатків на соціальні, екологічні та культурні проєкти, на підтримку вразливих економічних суб’єктів, а також на відновлення пошкодженої та зруйнованої внаслідок війни інфраструктури нашої країни. Проаналізовано та систематизовано фактори, які впливають на організацію бухгалтерського обліку цільового фінансування в частині грантових коштів. Проведена оцінка наукових підходів щодо визнання грантів цільовими надходженнями. Запропоновано диференційований підхід до визначення субрахунків до рахунку 48 «Цільове фінансування». для кожного окремого суб’єкта, який отримує грантові кошти. Досліджено застосування національних та міжнародних стандартів (МСФЗ) щодо операцій з грантовими коштами. Окреслено основні напрями невирішених питань з метою перспектив їх дослідження.

Посилання

Височан О., Майковець Д. Облік фінансування діяльності небюджетних неприбуткових організацій. Економіка та суспільство. 2022. № 44. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-83

Звіт про прямі збитки інфраструктури та непрямі втрати економіки від руйнувань внаслідок військової агресії pосії проти України станом на червень 2023 року. 60 с. Київська школа економіки: сайт. 02.08.2023. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/09/June_Damages_UKR_-Report.pdf

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій № 291 від 30 лист. 1999 р. Верховна Рада України. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99

Канцедал Н. А., Момот І. О. Особливості обліку капітальних трансфертів як різновиду цільового фінансування. Облік, аудит, оподаткування та звітність у системі забезпечення економічної стійкості підприємств : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 11-12 травня 2017 р. Дніпро : ННІЕ, 2017. С. 30–31. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/432

Кучеренко Т. Є., Ратушна О. П., Мельник Л. Ю. Облік фінансування інноваційної діяльності підприємства. Облік і фінанси. 2019. № 1. С. 35–43. URL: http://www.afj.org.ua/ua/article/632/

Михальчук Л., Бендюг Є. Методи залучення фінансових ресурсів для розвитку соціального підприємництва. Економіка та суспільство. 2021. № 32. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-56

Нестор О. Важливість плану Маршалла для післявоєнного економічного відновлення регіонів: досвід Італії та уроки для України. Економіка та суспільство. 2023. № 53. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-96

Осіпчук Д. С. Особливості та проблеми національної та міжнародної практики відображення операцій з державними грантами в обліку підприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2023. № 9. С. 104–111. DOI: https://doi.org/10.37634/efp.2023.9.23

Осіпчук Д. С. Податковий облік державних грантів. Економіка. Фінанси. Право. 2022. № 11/2. С. 23–27. DOI: https://doi.org/10.37634/efp.2022.11(2).5

Пономаренко О. Г., Канцедал Н. А. Цільове фінансування агробізнесу: аспекти бухгалтерського обліку. Ефективна економіка. 2020. № 5. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.5.108

Тростянська К. М., Крижановська О. А. Проблемні питання бухгалтерського обліку неприбуткових організацій. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021. № 2. С. 184–189.

Чижевська Л. В., Осіпчук Д. С. Нормативне регулювання обліку державної допомоги: міжнародний (МСФЗ) та національний підходи. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2020. № 2(46). С. 61–69. DOI: http://dx.doi.org/10.26642/pbo-2020-2(46)-61-69

Vysochan O., Maikovets D. (2022). Oblik finansuvannia diialnosti nebiudzhetnykh neprybutkovykh orhanizatsii [Accounting for financing activities of non-budget non-profit organizations]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 44. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-83

Zvit pro priami zbytky infrastruktury ta nepriami vtraty ekonomiky vid ruinuvan vnaslidok viiskovoi ahresii posii proty Ukrainy stanom na cherven 2023 roku. 60 s. Kyivska shkola ekonomiky: sait. 02.08.2023 [Report on direct damage to infrastructure and indirect losses to the economy from destruction as a result of the military aggression of the Soviet Union against Ukraine as of June 2023. 60 p. Kyiv School of Economics: website. 08/02/2023]. Available at: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/09/June_Damages_UKR_-Report.pdf

Instruktsiia pro zastosuvannia Planu rakhunkiv bukhhalterskoho obliku aktyviv, kapitalu, zoboviazan i hospodarskykh operatsii pidpryiemstv i orhanizatsii № 291 vid 30 lyst. 1999 r. [Instructions on the application of the Plan of accounts for the accounting of assets, capital, liabilities and economic operations of enterprises and organizations No. 291 dated November 30. 1999]. Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99

Kantsedal N. A., Momot I. O. (2017). Osoblyvosti obliku kapitalnykh transfertiv yak riznovydu tsilovoho finansuvannia [Peculiarities of accounting for capital transfers as a type of targeted financing]. Oblik, audyt, opodatkuvannia ta zvitnist u systemi zabezpechennia ekonomichnoi stiikosti pidpryiemstv : tezy dopovidei Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii 11-12 travnia 2017 r. Dnipro: NNIE, pp. 30–31. Available at: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/432

Kucherenko T. Ye., Ratushna O. P., Melnyk L. Yu. (2019). Oblik finansuvannia innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstva [Accounting for the financing of innovative activities of the enterprise]. Oblik i finansy, no. 1, pp. 35–43. Available at: http://www.afj.org.ua/ua/article/632/

Mykhalchuk L., Bendiuh Ye. (2021). Metody zaluchennia finansovykh resursiv dlia rozvytku sotsialnoho pidpryiemnytstva [Methods of attracting financial resources for the development of social entrepreneurship]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 32. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-56

Nestor O. (2023). Vazhlyvist planu Marshalla dlia pisliavoiennoho ekonomichnoho vidnovlennia rehioniv: dosvid Italii ta uroky dlia Ukrainy [The importance of the Marshall Plan for the post-war economic recovery of the regions: the experience of Italy and lessons for Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 53. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-96

Osipchuk D. S. (2023). Osoblyvosti ta problemy natsionalnoi ta mizhnarodnoi praktyky vidobrazhennia operatsii z derzhavnymy hrantamy v obliku pidpryiemstva [Peculiarities and problems of the national and international practice of reflecting transactions with state grants in the accounting of the enterprise]. Ekonomika. Finansy. Pravo, no. 9, pp. 104–111. DOI: https://doi.org/10.37634/efp.2023.9.23

Osipchuk D. S. (2022). Podatkovyi oblik derzhavnykh hrantiv [Tax accounting of state grants]. Ekonomika. Finansy. Pravo, no. 11/2, pp. 23–27. DOI: https://doi.org/10.37634/efp.2022.11(2).5

Ponomarenko O. H., Kantsedal N. A. (2020). Tsilove finansuvannia ahrobiznesu: aspekty bukhhalterskoho obliku [Targeted financing of agribusiness: aspects of accounting]. Efektyvna ekonomika, no 5. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.5.108

Trostianska K. M., Kryzhanovska O. A. (2021). Problemni pytannia bukhhalterskoho obliku neprybutkovykh orhanizatsii [Problematic issues of accounting of non-profit organizations]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, no. 2, pp. 184–189.

Chyzhevska L. V., Osipchuk D. S. (2020). Normatyvne rehuliuvannia obliku derzhavnoi dopomohy: mizhnarodnyi (MSFZ) ta natsionalnyi pidkhody [Regulatory regulation of state aid accounting: international (IFRS) and national approaches]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, no. 2(46), pp. 61–69. DOI: http://dx.doi.org/10.26642/pbo-2020-2(46)-61-69

Переглядів статті: 23
Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Садовська, І., & Нагірська, К. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ В ЧАСТИНІ ГРАНТОВИХ КОШТІВ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-74
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ