ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ МІСТ НА ЗАСАДАХ СТАЛОСТІ

  • Вероніка Халіна Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0001-6753-6414
Ключові слова: розвиток, сталий розвиток, місто, розумне місто, невизначеність, підходи, адаптація

Анотація

У статті висвітлюються теоретичні аспекти розвитку міст на засадах сталості. Розглядається взаємодія складових сталого розвитку (економічної, екологічної, соціальної) в масштабах міста. Представлено підходи до розвитку міст на засадах сталості в умовах невизначеності, де задіяно ліквідаційний, оздоровчий та превентивний підходи, використання яких залежить від вибору та комбінації елементів та систем (природних, штучних та суспільства). При цьому враховано визначний чинник, що сучасні соціально-економічні системи всіх рівнів функціонують в умовах невизначеності, яка поступово стає нормою та вимагає постійної адаптації. Отже, сталі міста, поміж іншим, мають бути гнучкими, адаптивними та трасформативними. Дані теоретичні напрацювання слугуватимуть підґрунтям для подальших прикладних досліджень розвитку міст на засадах сталості.

Посилання

Smachylo V., Khalina V., Kolmakova O., Ustilovska A. Adaptation of Enterprises to Continuous Socio-Economic Changes in a Region. SHS Web of Conferences 67, 06047 (2019) NTI-UkrSURT 2019. URL: https://cutt.ly/XkcYEVD (дата звернення: 22.01.2024).

Халіна В.Ю., Васильєва Т.С. Клієнтоорієнтованість як нова парадигма ведення бізнесу. Економіка та держава. 2018. № 9. С. 75–78.

Халіна В.Ю., Буцький В.О., Крицька К.С. Публічні екозакупівлі: організаційно-економічні засади впровадження та здійснення. Економічний простір: Збірник наукових праць. № 154. 2020. С. 56-60.

Khalina V., Butskyi V., Ustilovska A. Ecoprocurement in road construction as a tool for sustainable development. Сучасні проблеми розвитку права та економіки в інноваційному суспільстві. 20 березня 2020 р. Болгарія. Вид-во: ACCESS PRESS, 2020. С. 82-89.

Халіна В.Ю., Васильєва Т.С. Теоретичні аспекти формування клієнтоорієнтованої стратегії розвитку підприємства. Ефективна економіка, 2019. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2019/49.pdf (дата звернення: 22.01.2024).

Халіна В.Ю., Сироватський О.А. Транспарентність діяльноісті будівельного підприємства як детермінант довіри стейкхолдерів. Економічний простір: Збірник наукових праць. 2020. № 155. С. 74-80.

Халіна В.Ю. Концептуальний базис адаптивного розвитку екосистем. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. 2019. Вип. 46. С. 118-124.

Халіна В.Ю. Розвиток урбанізованих утворень на засадах сталості. Економіка відновлення міст: Зб. матеріалів Міжнародного урбаністичного форуму, Київський національний економічний університеті імені Вадима Гетьмана. м. Київ. 22– 23 березня 2023 року. С. 188-190.

Халіна В.Ю., Колбасинський Ю.В. Сталий розвиток: що актуалізувала війна? Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення: матеріали VІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 27 квітня 2023 р. С. 30-32.

Sustainable development goals 2016–2030. Representation of the UN in Ukraine. URL: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytkutysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku (дата звернення: 22.01.2024).

Sustainable Development Goals in Ukraine. URL: http://sdg.org.ua/ua/pro-hlobalni-tsili (дата звернення: 22.01.2024).

Смачило В.В., Халіна В.Ю. Теоретичні аспекти сестейнового розвитку: екологічна та соціальна відповідальність бізнесу. Економічний форму. 2016. Вип.2. С. 77-81.

Халіна В. Розвиток урбанізованих утворень на засадах сталості. Економіка відновлення міст: Зб. матеріалів Міжнародного урбаністичного форуму, Київський національний економічний університеті імені Вадима Гетьмана. 2023. С. 188-190.

Smachylo V., Khalina V., Kolmakova O., Ustilovska A. (2019). Adaptation of Enterprises to Continuous Socio-Economic Changes in a Region. SHS Web of Conferences 67, 06047. NTI-UkrSURT. URL: https://cutt.ly/XkcYEVD (accessed January 22, 2024).

Khalina V., Vasileva T. (2018) Kliientooriientovanist yak nova paradyhma vedennia biznesu [Customer orien-tation as a new paradigm of doing business]. Economy and state, no. 9, рр. 75–78.

Khalina V., Butskyi V., Krytska K. (2020). Publichni ekozakupivli: orhanizatsiino-ekonomichni zasady vprovadzhennia ta zdiisnennia [Public eco-procurement: organizational and economic principles of implementation and implementation]. Ekonomichnyi prostir: Zbirnyk naukovykh prats. no. 154. pp. 56-60.

Khalina V., Butskyi V., Ustilovska A. (2020). Ecoprocurement in road construction as a tool for sustainable development. Suchasni problemy rozvytku prava ta ekonomiky v innovatsiinomu suspilstvi. Bolhariia. Vyd-vo: ACCESS PRESS. pp. 82-89.

Khalina V., Vasylieva T. (2019). Teoretychni aspekty formuvannia kliientooriientovanoi stratehii rozvytku pidpryiemstva [Theoretical aspects of forming a client-oriented strategy for enterprise development]. Efektyvna ekonomika. no. 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2019/49.pdf (accessed January 22, 2024).

Khalina V., Syrovatskyi O. (2020). Transparentnist diialnoisti budivelnoho pidpryiemstva yak determinant doviry steikkholderiv [Transparency of construction enterprise activity as a determinant of stakeholder trust]. Ekonomichnyi prostir: Zbirnyk naukovykh prats. no. 155. pp. 74-80.

Khalina V. (2019) Kontseptualnyi bazys adaptyvnoho rozvytku ekosystem. [Conceptual basis of adaptive development of ecosystems]. Zbirnyk naukovykh prats Derzhavnoho universytetu infrastruktury ta tekhnolohii. Vyp. 46, рp. 118-124.

Khalina V. (2023) Development of urbanized entities on the basis of sustainability. [Rozvytok urbanizovanykh utvoren na zasadakh stalosti]. Ekonomika vidnovlennia mist: Zb. materialiv Mizhnarodnoho urbanistychnoho forumu, Kyivskyi natsionalnyi ekonomichnyi universyteti imeni Vadyma Hetmana. m. Kyiv. 22–23 bereznia 2023 r. рp. 188-190.

Khalina V., Kolbasynskyi Yu. (2023). Stalyi rozvytok: shcho aktualizuvala viina? [Sustainable development: what actualized the war?]. Stiikyi rozvytok natsionalnoi ekonomiky: aktualni problemy ta mekhanizmy zabezpechennia: materialy VI mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii. рр. 30-32.

Sustainable development goals 2016–2030. Representation of the UN in Ukraine. URL: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytkutysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku (accessed January 22, 2024).

Sustainable Development Goals in Ukraine URL: http://sdg.org.ua/ua/pro-hlobalni-tsili (accessed January 22, 2024).

Smachylo V., Khalina V. (2016). Teoretychni aspekty sesteinovoho rozvytku: ekolohichna ta sotsialna vidpovidalnist biznesu [Theoretical aspects of sustainable development: environmental and social responsibility of business]. Ekonomichnyi formu. 2016. Vyp.2. рр. 77-81.

Khalina V. (2023) Rozvytok urbanizovanykh utvoren na zasadakh stalosti [Development of urbanized entities on the basis of sustainability]. Ekonomika vidnovlennia mist: Zb. materialiv Mizhnarodnoho urbanistychnoho forumu, Kyivskyi natsionalnyi ekonomichnyi universyteti imeni Vadyma Hetmana. Р. 188-190 (accessed January 22, 2024).

Переглядів статті: 10
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Халіна, В. (2023). ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ МІСТ НА ЗАСАДАХ СТАЛОСТІ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-77
Розділ
ЕКОНОМІКА