РОЛЬ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ У СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: система управління, стратегічний розвиток, програма розвитку персоналу, мотивація праці, стимулювання, система мотивації, корпоративна культура, соціально-психологічний клімат, стиль управління, філософія компанії, місія, цінності, бачення

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ролі системи мотивації у стратегічному розвитку підприємства та формуванню практичних рекомендацій щодо його стійкого зростання на підставі поєднання формальних і неформальних мотиваційних методів. Динамізм розвитку світової економіки під впливом криз і науково-технологічних досягнень вимагають від підприємств стійкого бачення їх стратегічного розвитку, в якому наявність системи мотивації відіграє актуальну роль. В роботі було використано загальноекономічні положення теорії менеджменту, операційного та стратегічного менеджменту, пов’язані з управлінням стратегічним розвитком підприємств, формуванням корпоративної культури та системи мотивації персоналу. Для аналізу літературних джерел було використано методи порівняння й опису даних; для визначення способів впливу системи стратегічних цілей і корпоративної культури підприємства на співробітників було використано методи узагальнення та систематизації; табличний та графічний методи для наочної презентації ролі системи мотивації серед методів управління й ідентифікаторів корпоративної культури підприємства. Надано характеристику поняття, основних функцій та методів мотивації на підприємстві. Визначено, що система мотивації в стратегічному розвитку підприємства являє собою сукупність взаємопов'язаних елементів та складається із зовнішньої і внутрішньої мотивації, які повинні бути збалансованими. Згруповано методи мотивації персоналу підприємства в чотири стимулюючи види, такі як: економічні, управління за цілями, збагачення праці, система участі. Сформовано уявлення про ефективну систему мотивації в сучасному середовищі підприємства. Визначено тісний зв’язок системи мотивації персоналу з корпоративною культурою підприємства, яка формує філософію управління, місію, цінності, бачення, політику кар’єрного зростання працівників і кадровий резерв майбутніх лідерів, які будуть підтримувати здоровий соціально-психологічний клімат у колективі, не припускаючи емоційного вигорання робітників. Визначено необхідність формування програми кадрових змін для розвитку лідерів з високою кваліфікацією, готових розв’язувати складні завдання, та приймати активну участь у стратегічному розвитку підприємства. Практична цінність статті визначається висновками, що ефективність системи мотивації залежить від специфіки компанії, атмосфери в колективі, психологічного портрета працівників. Практичне впровадження результатів роботи полягає у поєднанні матеріальних і нематеріальних методів мотивації; у розбудові такої системи мотивації, яка разом із корпоративною стратегією збалансованого розвитку, буде важливим інструментом стратегічного розвитку підприємства.

Посилання

Bazaliiska N. P., Kazanovska M. P. (2013). Stan systemy motyvatsii personalu na vitchyznianykh pidpryiemstvakh [State of the personnel motivation system in domestic enterprises]. Innovatsiina ekonomika – Innovative Economy, no. 5, p. 103-105.

Balabanova L. V., Sardak O. V. (2006). Upravlinnia personalom [Personnel management]. Kyiv: Profesional, 512 p. (in Ukrainian)

Honcharenko, S. U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv: Lybid, 376 p.

Kovalska K. V., Rak R. V. (2010). Novi pidkhody do motyvatsii personalu v stratehichnomu upravlinni korporatsiiamy [New approaches to personnel motivation in the strategic management of corporations]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini – Formation of market relations in Ukraine, no.1, p. 29-33.

Kohut, I. (2022). Analiz faktoriv motyvatsii, yaki vplyvaiut na komandy v innovatsiinykh proiektakh pid chas kryzy ta viiny [Analysis of motivation factors influencing teams in innovative projects during crisis and war]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society. No.40. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1456 (accessed January 15, 2024)

Kolot A. M., Herasymenko O. (2021). Pratsia XXI: filosofiia zmin, vyklyky, vektory rozvytku [Labor of the XXI century: philosophy of changes, challenges, vectors of development]. Kyiv: Vadym Hetman Kyiv National Economic University (in Ukrainian)

Kolot, A. M., & Tsimbaliuk, S. O. (2011). Motyvatsiia personalu [Employee motivation]. Kyiv: KNEU, 397 p. (in Ukrainian)

Krushelnytska O. V., Melnychuk D. P. (2005). Upravlinnia personalom [Personnel management]. textbook (2nd ed., revised and enlarged). Kyiv: Kondor, 308 p. (in Ukrainian)

Semikina M. V. (2004). Sotsialno-ekonomichna motyvatsiia pratsi: metodolohiia otsinky efektyvnosti ta pryntsypy rehuliuvannia [Socio-economic motivation of labor: methodology of evaluation and principles of regulation]. Kirovograd: PVC "Mavik", 124 p. (in Ukrainian)

Taranych A., Hezhi A. (2021). Spivpratsia HR-departamentu ta viddilu marketynhu [Cooperation of the HR department and the marketing department]. Sotsialna ekonomika – Social Economics. Issue 62. Available at: https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/18256 (accessed January 15, 2024)

Базалійська Н. П. Казановська М. П. Стан системи мотивації персоналу на вітчизняних підприємствах. Інноваційна економіка. 2013. № 5. С. 103-105.

Балабанова Л.В. Сардак О.В. Управління персоналом. К.: Професіонал, 2006. 512 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. К. : Либідь, 1997. 376 с.

Ковальська К.В. Рак Р.В. Нові підходи до мотивації персоналу в стратегічному управлінні корпораціями. Формування ринкових відносин в Україні. № 1. 2010. С.29-33.

Когут І. Аналіз факторів мотивації, які впливають на команди в інноваційних проєктах під час кризи та війни. Економіка та суспільство. 2022. № 40. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1456 .

Колот А. М., Герасименко О. Праця XXI: філософія змін, виклики, вектори розвитку. Монографія. К.: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 2021.

Колот А. М., Цимбалюк С. О. Мотивація персоналу. Київ : КНЕУ, 2011. 397 c.

Крушельницька О.В. Мельничук Д.П. Управління персоналом: навч. посіб. 2-е вид., перероблене й доповнене. К.: Кондор, 2005. 308 с.

Семикіна М.В. Соціально-економічна мотивація праці: методологія оцінки ефективності та принципи регулювання. Кіровоград: ПВЦ «Мавік», 2004. 124 с.

Таранич А., Гезгін А. Співпраця HR-департаменту та відділу маркетингу. Соціальна економіка. 2021. Випуск 62 URL: https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/ 18256.

Переглядів статті: 17
Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Таранич, О., & Вишнівська, А. (2023). РОЛЬ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ У СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-51
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ