МІКРОКРЕДИТУВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

  • Оксана Кулик Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського https://orcid.org/0000-0003-4218-1658
Ключові слова: мікрокредитування, туристичний бізнес, малі та середні підприємства, Україна, післявоєнне відновлення

Анотація

Стаття присвячена обгрунтуванню можливостей і механізмів використання мікрокредитування для забезпечення післявоєнного відновлення малого та середнього туристичного бізнесу в Україні. Детально проаналізовано показники та тенденції розвитку туристичної індустрії України в умовах війни. Виділено перспективи та проблеми розвитку туристичного бізнесу України в кризових умовах. Обгрунтовано роль і механізми мікрокредитування як чинника додаткового фінансового забезпечення розвитку малого і середнього туристичного бізнесу в умовах післявоєнного відновлення. Зроблено висновок про те, що уряду та фінансовим інституціям України слід невідкладно розглянути питання удосконалення наявних і розробки та впровадження нових гнучких мікрокредитних програм, спрямованих на підтримку малого та середнього бізнесу у туристичній галузі.

Посилання

Втрати внаслідок війни: як постраждав туризм в Україні. URL: https://ua.news/ua/money/potery-v-rezultate-vojny-kak-postradal-turyzm-v-ukrayne

Голод А. Безпека регіональних туристичних систем: теорія, методологія та проблеми гарантування : монографія. Львів : ЛДУФК, 2017. 340 с.

Державне агентство розвитку туризму України. URL: https://www.tourism.gov.ua/

Коркуна О. Потенціал туристично-рекреаційної сфери у розвитку економіки територіальних громад України : монографія. Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. 278 с.

Кравців В., Гринів Л., Копач М., Кузик С. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери. Львів : ІРД НАНУ, 1999. 80 с.

Кулик О. М. Концептуальна модель фінансового забезпечення індустрії туризму регіону в післявоєнний період. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2023. №10. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-10-12-02

Мальська М. Удосконалення державного регулювання розвитку туризму в Україні з урахуванням міжнародного досвіду. Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. 2012. Вип. 29(2). С. 143-151.

Найкращі часи – попереду. Що відбувається з туризмом в Україні під час війни. URL: https://www.rbc.ua/ukr/travel/samye-rkie-vremena-vperedi-proishodit-turizmom-1657645856.html

Правила надання мікрокредиту в АБ «УКРГАЗБАНК». URL: https://nr-organizer.ukrgasaws.com/getFile/Whats-new/25f4f0fd-ae7c-26a2-8bfb-0b2c26f24e34.pdf

Сторонянська І. Регіональний розвиток України: проблеми інтеграції та конвергенції : монографія. Львів : ІРД НАНУ, 2010. 324 с.

Vtraty vnaslidok viiny: yak postrazhdav turyzm v Ukraini [Losses as a result of the war: how tourism in Ukraine was affected]. https://ua.news/ua/money/potery-v-rezultate-vojny-kak-postradal-turyzm-v-ukrayne [in Ukrainian].

Holod, A. (2017). Bezpeka rehionalnykh turystychnykh system: teoriia, metodolohiia ta problemy harantuvannia [Safety and security of regional tourism systems: theory, methodology and guarantee problems], Lviv : LDUFK. https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7667 [in Ukrainian].

Derzhavne ahentstvo rozvytku turyzmu Ukrainy [State Tourism Development Agency of Ukraine]. https://www.tourism.gov.ua/ [in Ukrainian].

Korkuna, O. (2020). Potentsial turystychno-rekreatsiinoi sfery u rozvytku ekonomiky terytorialnykh hromad Ukrainy [The potential of the tourism and recreation sphere in the development of the economy of territorial communities of Ukraine]. Lviv : LDUFK. https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30434 [in Ukrainian].

Kravtsiv, B.C., Hryniv, L.S., Kopach, M.V., & Kuzyk, S.P. (1999). Naukovo-metodychni zasady reformuvannia rekreatsiinoi sfery [Scientific and methodological principles of reforming the recreational sphere]. Lviv: IRD NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Kulyk, O.M. (2023). Kontseptualna model finansovoho zabezpechennia industrii turyzmu rehionu v pisliavoiennyi period [Conceptual model of financial support of the tourism industry of the region in the post-war period]. Problemy suchasnykh transformatsii. Seriia: ekonomika ta upravlinnia, 10. https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-10-12-02 [in Ukrainian].

Malska, M. (2012). Udoskonalennia derzhavnoho rehuliuvannia rozvytku turyzmu v Ukraini z urakhuvanniam mizhnarodnoho dosvidu [Improvement of state regulation of tourism development in Ukraine taking into account international experience]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia : Mizhnarodni vidnosyny, 29(2). 143-151 [in Ukrainian].

Naikrashchi chasy – poperedu. Shcho vidbuvaietsia z turyzmom v Ukraini pid chas viiny [The best times are ahead. What happens to tourism in Ukraine during the war]. https://www.rbc.ua/ukr/travel/samye-rkie-vremena-vperedi-proishodit-turizmom-1657645856.html [in Ukrainian].

Pravyla nadannia mikrokredytu v AB «UKRHAZBANK» [Rules for granting microcredit in JSC "UKRGAZBANK"]. https://nr-organizer.ukrgasaws.com/getFile/Whats-new/25f4f0fd-ae7c-26a2-8bfb-0b2c26f24e34.pdf [in Ukrainian].

Storonianska, I. (2010). Rehionalnyi rozvytok Ukrainy. problemy intehratsii ta konverhentsii [Regional development of Ukraine: problems of integration and convergence]. Lviv : IRD NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Переглядів статті: 17
Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Кулик, О. (2023). МІКРОКРЕДИТУВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-34