ЗНАЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Ключові слова: аграрний сектор, продовольча безпека, сталий розвиток, інновації, інвестиції, глобалізація, оптимізація виробництва, інтеграція

Анотація

У статті розглянуто вплив аграрного сектору економіки на формування продовольчої безпеки країни. Зазначено, що у зв'язку з посиленням глобалізації світової економіки актуальність питання забезпечення продовольчої безпеки особливо висока. Ця проблема не лише визначає рівень життя населення, але й відіграє ключову роль у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки будь-якої країни. Висловлено думку, що для зміцнення продовольчої безпеки і реалізації потенціалу конкурентоспроможного розвитку суб'єктів аграрного бізнесу необхідні інноваційні перетворення. Доведено, що для зміцнення продовольчої безпеки держави необхідно взаємодіяти усім параметрам потенціалу розвитку внутрішніх суб'єктів аграрного сектору з економічними, соціальними та екологічними аспектами, які гарантують цю безпеку на основі принципів самодостатності, мультифункціональності, соціальної справедливості, незалежності, стабільності, збалансованості та раціональності. Зазначено, що сучасний стан продовольчої безпеки в Україні є нестабільним через військовий конфлікт, викликаний агресією Російської Федерації. Виділяється, що одним з ключових завдань державної аграрної політики України залишається забезпечення продовольчої безпеки, яке залишається актуальним як у довоєнний період, так і в умовах воєнного стану. Водночас, визначено, що досягнення цієї мети під час конфлікту потребує додаткових заходів ініціативи з боку держави. Зроблено висновок, що важливість такого підходу пояснюється тим, що забезпечення продовольчої безпеки виступає як невід'ємна частина безпекового аспекту реалізації аграрної політики і визначає один із фундаментальних принципів забезпечення стабільності аграрного сектору економіки.

Посилання

Лазарєва О.В. Роль аграрного сектора економіки у формуванні продовольчої безпеки. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 4. С. 722¬727.

Андрощук І.О., Рябоволик Т.Ф., Рябоволик Ю.В. Роль аграрного сектору економіки в забезпеченні продовольчої безпеки України та світу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2022. Вип. 45. С. 10¬14.

Бойко В.О., Бойко Л.О. Продовольча безпека та ризики для аграрного виробництва під час війни в Україні. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-27

Україна 2022. Як не втратити свій шанс стати сильною державою. URL: https://uifuture.org/publications/ ukrayina-2022-yak-ne-vtratyty-svij-shans-staty-sylnoyu-derzhavoyu/ (дата звернення: 03.12.2023).

Бойко Л.О. Пріоритети розвитку підприємництва зі створенням інноваційних продуктів. Агросвіт. 2020. № 15. С. 41–47. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.15.41

Конохов С.В. Конкурентні переваги аграрного сектора України у системі глобальної продовольчої безпеки. Бізнесінформ. 2018. № 8. С. 82-87.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 03.01.2024).

Томашук І.В. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору Вінницького регіону. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 20. С. 698¬704.

Podolianchuk O., Tomashuk I. Formation of financial results of activities of agricultural enterprises of Vinnitsa region. The scientific heritage. 2020. № 47. Р. 7. Р. 63-73.

Томашук І.В., Хаєцька О.П. Вплив аграрного сектору економіки на сталий розвиток сільських територій. Економіка та суспільство. 2022. № 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-1

Гончарук І.В., Томашук І.В. Формування стратегії економічного розвитку сільськогосподарського підприємства для підвищення його конкурентоспроможності. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2022. № 4 (62). С. 7-24. DOI: 10.37128/2411-4413-2022-4-1

Гончарук І.В., Томашук І.В. Вплив інноваційних процесів на підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2023. № 1. (63). С. 30-47. DOI: 10.37128/2411-4413-2023-1-3

Немченко А.Б., Немченко Т.Б. Сучасні підходи до забезпечення продовольчої безпеки України. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2013. Вип. 23. С. 401-406.

Урба С.І., Копитко М.І. Зміцнення продовольчої безпеки як інструмент реалізації потенціалу конкурентоспроможного розвитку суб’єктів аграрного сектору в системі економічної безпеки України. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2022. № 5. URL: https://reicst.com.ua/pmt/article/view/2022-5-03-07/2022-5-03-07 (дата звернення: 21.12.2023).

Metych M. Global food security | Description & Components. Encyclopedia Britannica. URL: https://www.britannica.com/topic/global-food-security (дата звернення: 23.12.2023).

How is Ukraine exporting its grain now the Black Sea deal is over? BBC News. URL: https://www.bbc.com/news/world-61759692 (дата звернення: 27.11.2023).

Lazarieva, O.V. (2015). Rol ahrarnoho sektora ekonomiky u formuvanni prodovolchoi bezpeky [The role of the agricultural sector of the economy in the formation of food security]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky - Global and national economic problems, 4, 722¬727. (in Ukrainian).

Androshchuk, I.O., Riabovolyk, T.F., & Riabovolyk, Yu.V. (2022). Rol ahrarnoho sektoru ekonomiky v zabezpechenni prodovolchoi bezpeky Ukrainy ta svitu [The role of the agricultural sector of the economy in ensuring food security of Ukraine and the world]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo - Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Series: International economic relations and the world economy, 45, 10¬14. (in Ukrainian).

Boiko, V.O., & Boiko, L.O. (2022). Prodovolcha bezpeka ta ryzyky dlia ahrarnoho vyrobnytstva pid chas viiny v Ukraini [Food security and risks for agricultural production during the war in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo - Economy and society, 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-27 (in Ukrainian).

Ukraina 2022. Yak ne vtratyty svii shans staty sylnoiu derzhavoiu [Ukraine 2022. How not to lose your chance to become a strong state]. Available at: https://uifuture.org/publications/ukrayina-2022-yak-ne-vtratyty-svij-shans-staty-sylnoyu-derzhavoyu/ (data zvernennia: 03.12.2023). (in Ukrainian).

Boiko, L.O. (2020). Priorytety rozvytku pidpryiemnytstva zi stvorenniam innovatsiinykh produktiv [Priorities for the development of entrepreneurship with the creation of innovative products]. Ahrosvit – Agroworld, 15, 41–47. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.15.41 (in Ukrainian).

Konokhov, S.V. (2018). Konkurentni perevahy ahrarnoho sektora Ukrainy u systemi hlobalnoi prodovolchoi bezpeky [Competitive advantages of the agricultural sector of Ukraine in the system of global food security]. Biznesinform - Business information, 8, 82-87. (in Ukrainian).

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua (in Ukrainian).

Tomashuk, I.V. (2017). Problemy ta perspektyvy finansovoho zabezpechennia ahrarnoho sektoru Vinnytskoho rehionu [Problems and prospects of financial support of the agricultural sector of the Vinnytsia region]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky - Global and national economic problems, 20, 698-704. (in Ukrainian).

Podolianchuk, O., & Tomashuk, I. (2020). Formation of financial results of activities of agricultural enterprises of Vinnitsa region. The scientific heritage, 47, 7, 63-73. (in English).

Tomashuk, I.V., & Khaietska, O.P. (2022). Vplyv ahrarnoho sektoru ekonomiky na stalyi rozvytok silskykh terytorii [The influence of the agrarian sector of the economy on the sustainable development of rural areas]. Ekonomika ta suspilstvo - Economy and society, 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-1 (in Ukrainian).

Honcharuk, I.V., & Tomashuk, I.V. (2022). Formuvannia stratehii ekonomichnoho rozvytku silskohospodarskoho pidpryiemstva dlia pidvyshchennia yoho konkurentospromozhnosti [Formation of a strategy for the economic development of an agricultural enterprise to increase its competitiveness]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky - Economics, finance, management: topical issues of science and practice, 4 (62), 7¬24. DOI: 10.37128/2411-4413-2022-4-1 (in Ukrainian).

Honcharuk, I.V., & Tomashuk, I.V. (2023). Vplyv innovatsiinykh protsesiv na pidvyshchennia konkurentospromozhnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv [The influence of innovative processes on increasing the competitiveness of agricultural enterprises]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky - Economics, finance, management: topical issues of science and practice, 1. (63), 30-47. DOI: 10.37128/2411-4413-2023-1-3 (in Ukrainian).

Nemchenko, A.B., & Nemchenko, T.B. (2013). Suchasni pidkhody do zabezpechennia prodovolchoi bezpeky Ukrainy [Modern approaches to ensuring food security of Ukraine]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky - Scientific works of the Kirovohrad National Technical University. Economic sciences, 23, 401-406. (in Ukrainian).

Urba, S.I., & Kopytko, M.I. (2022). Zmitsnennia prodovolchoi bezpeky yak instrument realizatsii potentsialu konkurentospromozhnoho rozvytku subiektiv ahrarnoho sektoru v systemi ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Strengthening food security as a tool for realizing the potential of competitive development of agricultural sector entities in the economic security system of Ukraine]. Problemy suchasnykh transformatsii. Seriia: ekonomika ta upravlinnia - Problems of modern transformations. Series: Economics and Management, 5. Available at: https://reicst.com.ua/pmt/article/view/2022-5-03-07/2022-5-03-07 (in Ukrainian).

Metych, M. Global food security | Description & Components. Encyclopedia Britannica. Available at: https://www.britannica.com/topic/global-food-security (in English).

How is Ukraine exporting its grain now the Black Sea deal is over? BBC News. Available at: https://www.bbc.com/news/world-61759692 (in English).

Переглядів статті: 38
Завантажень PDF: 56
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Томашук, І., & Борболюк, Є. (2023). ЗНАЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-26
Розділ
ЕКОНОМІКА