СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ключові слова: соціальне підприємництво, бізнес, соціальні підприємства, можливості, загрози, соціальна відповідальність бізнесу

Анотація

Стаття присвячена теоретико-методологічному аналізу діяльності соціальних підприємств у сучасних умовах. Автором обґрунтовано діалектичний взаємозв’язок комерційного та соціального підприємництва; доведено, що соціальні підприємства мають значний потенціал розвитку, особливо під час та після війни; здійснено SWOT-аналіз діяльності соціальних підприємств з урахуванням ризиків воєнного стану (визначено сильні та слабкі сторони, можливості та загрози соціальних підприємств). Методологічною основою дослідження є методи спостереження, порівняння, аналізу й синтезу, групування та наукового узагальнення. У статті підкреслено, що розвиток соціального підприємництва в Україні після війни має бути важливим елементом стратегічного підходу до відновлення економіки. На основі проведеного дослідження визначено ключові аспекти значення соціального підприємництва для післявоєнної відбудови економіки.

Посилання

Богацька Н. Перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні. Економіка та суспільство. 2023. № 53. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-4

Валюс Л.О. Війна в Україні як каталізатор розвитку соціального підприємництва. Трансформаційна економіка. 2023. № 2 (02). С. 10-15. DOI: https://doi.org/10.32782/2786-8141/2023-2-2

Грант 10 000 євро для соціальних підприємств. URL: http://www.chaszmin.com.ua/grant-10-000-yevro-dlya-sotsialnyh-pidpryyemstv/ (дата звернення: 11.01.2024).

Дороніна О.А., Терегубов О.С., Якимова Н.С. Потенціал розвитку соціального підприємництва на Вінниччині. Економіка і організація управління. 2022. № 4 (48). С. 31-39. DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.4

Ільченко В.М., Пістунова В.О. Можливості фінансування соціального підприємництва в Україні. Підприємництво та інновації. 2023. № 26. С. 47-51. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-3583/26.7

Комісаренко А. Зарубіжний досвід інституціоналізації та розвитку соціального підприємництва. Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Екологія. Публічне управління та адміністрування». 2023. № 3. С. 105-110. DOI: https://doi.org/10.32782/2786-5681-2023-3.14

Міщенко С. Соціальне підприємництво: ефективний інструмент подолання безробіття. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки. 2023. № 1 (38). С. 40-44. URL: https://journals.uran.ua/ves_pstu/issue/view/16328

Наумова М.О. Орієнтири державної політики стимулювання розвиту соціального підприємництва в Україні. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2022. № 2 (106). С. 84-88. DOI: https://doi.org/10.37734/2409-6873-2022-2-12

Сабецька Т. Економічний зміст та історія розвитку соціального підприємництва. Економіка та суспільство. 2023. № 48. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-44

Bohatska N. (2023) Perspektyvy rozvytku sotsialnoho pidpryiemnytstva v Ukraini [Prospects for the development of social entrepreneurship in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo - Economy and Society, no. 53. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-4 [in Ukrainian].

Valius L.O. (2023) Viina v Ukraini yak katalizator rozvytku sotsialnoho pidpryiemnytstva [The war in Ukraine as a catalyst for the development of social entrepreneurship]. Transformatsiina ekonomika - Transformation Economy, no. 2 (02), pp. 10-15. DOI: https://doi.org/10.32782/2786-8141/2023-2-2 [in Ukrainian].

Hrant 10 000 yevro dlia sotsialnykh pidpryiemstv [Grant of 10,000 euros for social enterprises]. Available at: http://www.chaszmin.com.ua/grant-10-000-yevro-dlya-sotsialnyh-pidpryyemstv/ (11 january 2024) [in Ukrainian].

Doronina O.A., Terehubov O.S. & Yakymova N.S. (2022) Potentsial rozvytku sotsialnoho pidpryiemnytstva na Vinnychchyni [Potential for the social entrepreneurship development in Vinnychina]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia - Economics and Organization of Management, no. 4 (48), pp. 31-39. DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.4 [in Ukrainian].

Ilchenko V.M. & Pistunova V.O. (2023) Mozhlyvosti finansuvannia sotsialnoho pidpryiemnytstva v Ukraini [Opportunities for financing social entrepreneurship in Ukraine]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii - Entrepreneurship and Innovation, no. 26, pp. 47-51. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-3583/26.7 [in Ukrainian].

Komisarenko A. (2023) Zarubizhnyi dosvid instytutsionalizatsii ta rozvytku sotsialnoho pidpryiemnytstva [Foreign experience of institutionalization and development of social entrepreneurship]. Naukovyi visnyk Vinnytskoi akademii bezperervnoi osvity. Seriia «Ekolohiia. Publichne upravlinnia ta administruvannia» - Scientific Bulletin of Vinnytsia Academy of Continuing Education. Series "Ecology. Public Administration", no. 3, pp. 105-110. DOI: https://doi.org/10.32782/2786-5681-2023-3.14 [in Ukrainian].

Mishchenko S. (2023) Sotsialne pidpryiemnytstvo: efektyvnyi instrument podolannia bezrobittia [Social entrepreneurship: an effective tool for overcoming unemployment]. Visnyk Pryazovskoho Derzhavnoho Tekhnichnoho Universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky - Bulletin of Priazovsky State Technical University. Series: Economic sciences, no. 1 (38), pp. 40-44. Available at: https://journals.uran.ua/ves_pstu/issue/view/16328 [in Ukrainian].

Naumova M.O. (2022) Oriientyry derzhavnoi polityky stymuliuvannia rozvytu sotsialnoho pidpryiemnytstva v Ukraini [The guidelines of government support in stimulating social entrepreneurship development in Ukraine]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriia «Ekonomichni nauky» - Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade. Series "Economic Sciences", no. 2(106), pp. 84-88. DOI: https://doi.org/10.37734/2409-6873-2022-2-12 [in Ukrainian].

Sabetska T. (2023) Ekonomichnyi zmist ta istoriia rozvytku sotsialnoho pidpryiemnytstva [Economic content and history of development of social entrepreneurship]. Ekonomika ta suspilstvo - Economy and Society, no. 48. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-44 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 23
Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Бойда, С. (2023). СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-25
Розділ
ЕКОНОМІКА