СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ У НЕСТАБІЛЬНИХ ЗОВНІШНІХ УМОВАХ

Ключові слова: управління персоналом, соціально-психологічні методи, зовнішнє середовище, діджиталізація, менеджмент, підприємства, мотивація

Анотація

Стаття присвячена аналізу змісту соціальних та психологічних аспектів управління персоналом з врахуванням специфіки ситуації в економіці України (епідемії COVID-19, необхідності пошуку методів роботи в період карантину та воєнного стану). Тематика є актуальною, оскільки нестабільність макросередовища змусила менеджерів змінити підходи до управління персоналом. У статті досліджуються особливості менеджменту персоналу в умовах діджиталізації. Автором виокремлено внутрішні сильні позиції (мотиваційні чинники) та внутрішні слабкі позиції (антимотиваційні) чинники персоналу, які можуть нейтралізувати або посилювати виклики зовнішнього середовища. Практичне значення статті полягає у тому, що на основі аналізу літературних джерел та узагальнення статистичних досліджень, запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності соціально-психологічних важелів управління персоналом.

Посилання

Бикова А.Л., Лобза А.В., Пильгун А.Р. Розроблення антикризової програми управління персоналом як стратегія подолання бізнес-проблем підприємства. Держава та регіони. 2022. № 1 (124). С. 67–71. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2022-1-11

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 19.12.2022).

Добрянська Н.А., Фоміна Н.М. Новітні теорії управління конкурентоспроможністю персоналу в умовах діджиталізації та COVID-19. Економіка: реалії часу. 2022. № 1 (59). С. 5–13. URL: https://economics.net.ua/files/archive/2022/No1/5.pdf (дата звернення: 09.01.2022).

Козенков Д.Є., Крамаренко А.В., Вишневська М.К., Альошина Т.В. Стратегічне управління персоналом промислового підприємства : монографія. Дніпро : Поліграфцентр «Формат», 2022. 116 с.

Кустріч Л.О., Кустріч В.І. Інновації в системі управління персоналом. Економіка та держава. 2022. № 4. С. 34–38. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2022.4.34

Міроненко Т. HR під час війни. Як підтримувати та спрямовувати тисячі співробітників під час кризи. Кейси трьох великих українських компаній. URL: https://forbes.ua/inside/hr-pid-chas-viyni-yak-pidtrimuvati-ta-spryamovuvati-tisyachi-spivrobitnikiv-pid-chas-krizi-keys-trokh-velikikh-ukrainskikh-kompaniy-21042022-5566 (дата звернення: 29.12.2022).

Пшик-Ковальська О.О., Ковальський О.І. Особливості управління персоналом в умовах воєнного стану. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. 2022. № 2 (8). С. 88–93. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2022/dec/29509/220972maket-92-97.pdf

Цифровізація бізнесу: як зростати в умовах війни (вебінарний проєкт). URL: https://business.diia.gov.ua/cases/iniciativi/cifrovizacia-biznesu-ak-zrostati-v-umovah-vijni-vebinarnij-proekt-zakinceno-dostupni-zapisi-efiriv (дата звернення: 05.01.2022).

Черненко Н.І. Штучний інтелект в управлінні персоналом. Таврійський науковий вісник. Серія: Eкoноміка. 2022. Вип. 12. С. 76–83. DOI: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2022.12.11

Яковенко О.І. Особливості дистанційного управління персоналом в сучасних умовах. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2022. Том 33 (72). № 1. С. 34–38. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/72-1-6

Bykova, A.L., Lobza, A.V., & Pylhun, A.R. (2022). Rozroblennia antykryzovoi prohramy upravlinnia personalom iak stratehiia podolannia biznes-problem pidpryiemstva [Development of an anti-crisis personnel management program as a strategy for overcoming business problems of the enterprise]. Derzhava ta rehiony. № 1 (124). P. 67–71. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2022-1-11 [in Ukrainian]

Vykorystannia informatsijno-komunikatsijnykh tekhnolohij na pidpryiemstvakh [Use of information and communication technologies at enterprises]. Ofitsijnyj sajt Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]

Dobryanska, N.A., & Fomina, N.M. (2022). Novitni teoriyi upravlinnya konkurentospromozhnistyu personalu v umovah didzhitalizaciyi ta COVID-19 [The latest theories of personnel competitiveness management in the context of digitalization and COVID-19]. Ekonomika: realiyi chasu. № 1 (59). P. 5–13. Available at: https://economics.net.ua/files/archive/2022/No1/5.pdf [in Ukrainian]

Kozenkov, D.Ye., Kramarenko, A.V., Vishnevska, M.K., & Aloshina, T.V. (2022). Strategichne upravlinnya personalom promislovogo pidpriyemstva [Strategic personnel management of an industrial enterprise]. Dnipro: Poligrafcentr «Format». [in Ukrainian]

Kustrich, L.O., & Kustrich, V.I. (2022). Innovaciyi v sistemi upravlinnya personalom [Innovations in the personnel management system]. Ekonomika ta derzhava. № 4. P. 34–38. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2022.4.34 [in Ukrainian]

Mironenko, T. HR pid chas vijni. YAk pidtrimuvati ta spryamovuvati tisyachi spivrobitnikiv pid chas krizi. Kejsi troh velikih ukrayinskih kompanij [HR during the war. How to support and guide thousands of employees during the crisis. Cases of three large Ukrainian companies]. Available at: https://forbes.ua/inside/hr-pid-chas-viyni-yak-pidtrimuvati-ta-spryamovuvati-tisyachi-spivrobitnikiv-pid-chas-krizi-keys-trokh-velikikh-ukrainskikh-kompaniy-21042022-5566 [in Ukrainian]

Pshik-Kovalska, O.O., & Kovalskij, O.I. (2022). Osoblivosti upravlinnya personalom v umovah voyennogo stanu [Features of personnel management under martial law]. Menedzhment ta pidpriyemnictvo v Ukrayini: etapi stanovlennya ta problemi rozvitku. № 2 (8). P. 88–93. Available at: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2022/dec/29509/220972maket-92-97.pdf [in Ukrainian]

Cifrovizaciya biznesu: yak zrostati v umovah vijni (vebinarnij proyekt) [Digitalization of business: how to grow in times of war (webinar project)]. Available at: https://business.diia.gov.ua/cases/iniciativi/cifrovizacia-biznesu-ak-zrostati-v-umovah-vijni-vebinarnij-proekt-zakinceno-dostupni-zapisi-efiriv [in Ukrainian]

CHernenko, N.I. (2022). SHtuchnij intelekt v upravlinni personalom [Artificial intelligence in personnel management]. Tavrijskij naukovij visnik. Seriya: Ekonomika. Vol. 12. P. 76–83. DOI: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2022.12.11 [in Ukrainian]

Yakovenko O.I. (2022). Osoblivosti distancijnogo upravlinnya personalom v suchasnih umovah [Artificial intelligence in personnel management]. Vcheni zapiski TNU imeni V. I. Vernadskogo. Seriya: Ekonomika i upravlinnya. Tom 33 (72). № 1. P. 34–38. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/72-1-6 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 275
Завантажень PDF: 305
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Бойда, С. (2022). СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ У НЕСТАБІЛЬНИХ ЗОВНІШНІХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-4
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ