РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ АВТОРИЗОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ОПЕРАТОРА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

Ключові слова: рамкові стандарти ВМО, авторизований економічний оператор, митні процедури, міжнародна торгівля

Анотація

У статті проаналізовано актуальні питання розвитку та функціонування інституту авторизованого економічного оператора в Україні та у світі. Розглянуто історію становлення інституту авторизованого економічного оператора. Досліджено вплив міжнародних стандартів, зокрема Рамкових стандартів безпеки Всесвітньої митної організації, на формування інституту АЕО. Досліджено сутність поняття «авторизований економічний оператор» для визначення його ролі й місця у формуванні безпечних ланцюгів постачання товарів на шляху імплементації міжнародних митних стандартів та розвитку національної економіки. Розглянуто особливості набуття статусу АЕО підприємствами та переваги, які він надає. Проаналізовано досвід України у запровадженні АЕО. Запропоновано напрями удосконалення інституту АЕО в Україні, зокрема: адаптація термінології, процедур оцінки відповідності підприємств, взаємне визнання статусів з ЄС. Зроблено висновок, що впровадження міжнародних стандартів щодо АЕО сприятиме активізації міжнародної торгівлі та підвищенню конкурентоспроможності українських підприємств.

Посилання

Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (у зміненій редакції) від 18.05.1973. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_643?find=1&text

Authorised economic operators – guidelines authorised economic operators – guidelines. URL : https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2017-03/aeo_guidelines_en.pdf

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами , з іншої сторони: Закон України № 1678-VII від 16.09.2014 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade / World Customs Organization, 2015. URL : http://www.wcoomd.org/ en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/safe_package.aspx

Терещенко С., Симонова С., Хабло Г. Міжнародні стандарти щодо статусу уповноваженого економічного оператора. Митна безпека. Серія «Економіка». 2010. С.71¬80.

Authorised Economic Operators [Guidelines, Approved by the CCC-GEN (AEO subsection) on 11 March 2016]. Authorised Economic Operators/DG Taxud. 2016. URL : http://surl.li/pheaa

Regulation (EU) 952/2013 of the European Parliament and the Council, 9 October 2013, laying down the Union Customs Code. Official Journal of the European Union, L269/1, 10.10.2013, pp.1¬101.

Ємець, А. В. Щодо порівняльного аналізу сутності та змісту терміну Уповноважений економічний оператор у законодавстві ЄС та України. Причорноморські економічні студії. 2017.18. С. 37¬41.

Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 р. № 4495-ІV. ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

Офіційний сайт Всесвітньої митної організації. URL : https://aeo.wcoomd.org/

Database of EU Authorised Economic Operators, European Commission. URL : http://surl.li/phduu

Compendium of Authorized Economic Operator Programmes 2020. World Customs Organisation. URL : http://surl.li/phdvs

Mizhnarodna konventsiia pro sproshchennia i harmonizatsiiu mytnykh protsedur (redaktsiia na 26 chervnia 1999 roku) vid 18.05.1973 № 976_004. [International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures]. (1973, May, 18). Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_643?find=1&text

Authorised economic operators – guidelines authorised economic operators – guidelines. Available at: https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2017-03/aeo_guidelines_en.pdf

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony [Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part]. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.

SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. World Customs Organization. 2015. Available at: http://www.wcoomd.org/ en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/safe_package.aspx

Tereshchenko, S. S., Symonova, H. D., Khablo, H. O. Mizhnarodni standarty shchodo statusu upovnovazhenoho ekonomichnoho operatora [International standards for the status of an authorized economic operator]. Mytna bezpeka – Customs security. Seriia «Ekonomika» – Series "Economics". 2010. 2. Р. 71–80.

Authorised Economic Operators [Guidelines, Approved by the CCC-GEN (AEO subsection) on 11 March 2016]. Authorised Economic Operators/DG Taxud. 2016. Available at: http://surl.li/pheaa

Regulation (EU) 952/2013 of the European Parliament and the Council. 9 October 2013. Laying down the Union Customs Code. Official Journal of the European Union. L269/1. 10.10.2013. P. 1¬101.

Iemets, A. V. Shchodo porivnialnoho analizu sutnosti ta zmistu terminu Upovnovazhenyi ekonomichnyi operator u zakonodavstvi YeS ta Ukrainy [About comparative analysis the nature and content of term

«authorized economic operator» in the legislation

of the EU and Ukraine]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black sea economic studies. 2017. 18. P. 37¬41.

Mytnyi kodeks Ukrainy. Zakon Ukrainy vid 13.03.2012 r. № 4495-IV. VR Ukrainy [The Customs Code of Ukraine. Law of Ukraine]. (2012, March, 13). Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

Ofitsiinyi sait Vsesvitnoi mytnoi orhanizatsii [Official website of World Customs Organization]. Available at: https://aeo.wcoomd.org/

Database of EU Authorised Economic Operators European Commission. Available at: http://surl.li/phduu

Compendium of Authorized Economic Operator Programmes (2020). World Customs Organisation. 2020. Available at: http://surl.li/phdvs

Переглядів статті: 29
Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Микитенко, Т., Мельник, О., & Сагайдак, І. (2023). РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ АВТОРИЗОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ОПЕРАТОРА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-21
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають