ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ

Ключові слова: корупція, корупційний ризик, захід контролю, ідентифікація ризику, оцінка ризику

Анотація

В статті проаналізовано наукові підходи до розуміння сутності корупції та чинників, які впливають на її появу. Актуалізовано необхідність формування системи управління корупційними ризиками бюджетної установи, яка є складовою внутрішнього контролю та визначено основні її елементи. Проаналізовано та згруповано завдання уповноваженого підрозділу з питань протидії корупції в бюджетній установі. Окреслено принципові підходи до ідентифікації та оцінки корупційних ризиків та запропоновано використання методів сценарного прогнозування для встановлення причинно-наслідкових зв’язків між чинниками корупційного ризику та його наслідками. Надано характеристику групам заходів внутрішнього контролю корупційних ризиків, обґрунтовано необхідність дотримання балансу їх застосування та можливості вимірювання їх результативності.

Посилання

Індекс сприйняття корупції-2021. URL: https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2021 (дата звернення: 15.09.2022).

Звіт за результатами опитування населення та бізнесу. Національне агентство з питань запобігання корупції. URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/ (дата звернення: 15.09.2022).

Про запобігання корупції. Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1 (дата звернення: 15.09.2022).

Даль А. Л. Система антикорупційних органів України. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/11233/Systema%20antykoruptsiinykh_Dal_2021.pdf (дата звернення: 15.09.2022).

Забезпечення економічної безпеки України за рахунок зниження рівня корупції : монографія / за заг. ред. М. О. Кизима. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2014. 184 с.

Боднар В. Є. Запобігання корупції в бюджетній сфері. Науковий вісник національної академії внутрішніх справ. 2016. № 1 (98). С. 296–306.

Консолідована версія договору про Європейський Союз. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text (дата звернення: 15.09.2022).

Вінборн С., Сисоєв В., Ткаченко В. Посібник з оцінки корупційних ризиків та розробки планів протидії корупції. Програма розвитку фінансового сектору (USAID/ FINREP-II). Київ, 2015. 72 с.

Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції. Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05. 2021 року № 277/21. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1 (дата звернення: 15.09.2022).

Ризик-орієнтоване планування діяльності з внутрішнього аудиту. Методичний посібник. Київ. Міністерство фінансів України. 2020. 102 с.

Newell Michael V. Project management for professionals. Certification Exam Preparation Guide. KUDITs-Press. 2006. 416 p.

Заїка К. П. Корупційні ризики: поняття та засоби їх мінімізації. Актуальні проблеми правознавства. 2018. Вип. 2. С. 35–38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2018_2_7

Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. Часопис Київського університету права. 2018. № 4. С. 254–260.

Indeks spryiniattia koruptsii-2021 (2021) [Index of perception of corruption-2021]. Available at: https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2021 (accessed September 15, 2022).

Zvit za rezultatamy opytuvannia naselennia ta biznesu. Natsionalne ahenstvo z pytan zapobihannia koruptsii (2022) [A report based on the results of a population and business survey. National Agency for the Prevention of Corruption]. Available at: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07 (accessed September 15, 2022).

Pro zapobihannia koruptsii. Zakon Ukrainy vid 14.10.2014 # 1700-VII [On prevention of corruption. Law of Ukraine dated 14.10.2014 No. 1700-VII]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1 (accessed September 15, 2022).

Dal A. (2021) Systema antykoruptsiinykh orhaniv Ukrainy [System of anti-corruption bodies of Ukraine]. Available at: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/11233/Systema%20antykoruptsiinykh_Dal_2021.pdf. (in Ukrainian) (accessed September 15, 2022).

Zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy za rakhunok znyzhennia rivnia koruptsii: monohrafiia [Ensuring the economic security of Ukraine by reducing the level of corruption: monograph]. Kharkiv. VD «INZhEK», 184 p. (in Ukrainian).

Bodnar V. (2016) Zapobihannia koruptsii v biudzhetnii sferi [Prevention of corruption in the budget sphere]. Naukovyi visnyk natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav, no 1 (98), pp. 296–306.

Konsolidovana versiia dohovoru pro Yevropeiskyi soiuz [Consolidated version of the Treaty on the European Union]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text (accessed September 15, 2022).

Vinborn S., Sysoiev V., Tkachenko V. (2015) Posibnyk z otsinky koruptsiinykh ryzykiv ta rozrobky planiv protydii koruptsii. Prohrama rozvytku finansovoho sektoru (USAID/ FINREP-II) [Guide to assessing corruption risks and developing anti-corruption plans. Financial Sector Development Program (USAID/ FINREP-II).]. Kyiv. 72 p. (in Ukrainian)

Typove polozhennia pro upovnovazhenyi pidrozdil (upovnovazhenu osobu) z pytan zapobihannia ta vyiavlennia koruptsii. Nakaz Natsionalnoho ahentstva z pytan zapobihannia koruptsii vid 27.05. 2021 no 277/21 [Standard provision on the authorized unit (authorized person) on issues of prevention and detection of corruption. Order of the National Agency for the Prevention of Corruption dated May 27. No. 277/21 of 2021]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1 (accessed September 15, 2022).

Ryzyk-oriientovane planuvannia diialnosti z vnutrishnoho audytu (2020). Metodychnyi posibnyk. Kyiv. Ministerstvo finansiv Ukrainy [Risk-oriented planning of internal audit activities. Methodical manual. Kyiv. Ministry of Finance of Ukraine]. (in Ukrainian)

Newell Michael V. (2006) Project management for professionals. Certification Exam Preparation Guide. KUDITs-Press. 416 p.

Zaika K. (2018) Koruptsiini ryzyky: poniattia ta zasoby yikh minimizatsii [Corruption risks: concepts and means of their minimization]. Aktualni problemy pravoznavstv, no 2, pp. 35–38.

Holovkin B. (2018) Mekhanizm zapobihannia koruptsii [Corruption prevention mechanism]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, no 4, pp. 254–260.

Переглядів статті: 194
Завантажень PDF: 156
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Міщенко, Т., & Микитенко, Т. (2022). ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-75
Розділ
ЕКОНОМІКА