РЕГІОНАЛЬНІ СТРАВИ ЛЬВІВЩИНИ – ОСНОВА ГАЛИЦЬКОЇ КУХНІ

  • Марія Паска Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського https://orcid.org/0000-0002-9208-1092
  • Лілія Свищ Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського https://orcid.org/0000-0002-4360-9700
  • Богдан Фик Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Ключові слова: ресторанний бізнес, Галицька кухня, локальні сировинні інгредієнти, страви, технологія приготування

Анотація

На туристичну привабливість Львівщини значний вплив має галицька кухня, яка сформувалася на основі взаємодії культурних традицій представників різних народностей, що проживали в Галичині. В статті розглянуто концепцію української кухні, зокрема кухні Галичини з врахуванням особливостей локальних продуктів. Здійснено аналіз сучасних закладів ресторанного господарства, визначено особливості технології приготування страв Галицької кухні, виокремлено багатокультурний і мультинаціональний вплив на українські страви певних історичних фактів, а також їх можливості для подачі у сучасних ресторанах. Слід відзначити, що галицька кухня попри свою оригінальність опирається на місцеві, локальні продукти та традиції. Результати проведених досліджень дозволяють зробити висновок про теоретичні та методичні підходи до розвитку технології кулінарних страв для закладів ресторанного господарства з врахуванням багатокультурних особливостей Галичини. які орієнтовані на популяризацію та відновлення технології приготування автентичних страв.

Посилання

Шляхетна кухня Галичини [Текст] : Ігор Лильо, Маріанна Душар. Львів : Видавництво Старого Лева, 2023. 488 с.

Паска М.З., Лескович О.В. Сучасні тенденції формування функціональних продуктів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. 2014. № 16, № 3(4). С. 137–147.

Мальська М. Сучасні підходи виробництва крафтової продукції у гастрономічному туризмі Львівщини / Марта Мальська, Марія Філь, Юрій Зінько // Розвиток гастрономічного туризму в Україні: стан, виклики та перспектива імплементації європейського досвіду : Матер. Міжнар. наукпракт. конфер. – Географія та туризм. Київ, 2019. С. 90–92.

Paska M., Korkuna O., Kulyk O. Current development trends of raw-smoked sausages in the context of gastronomic tourism. Trends in the development of international tourism in the current context of globalization : Collective scientific monograph. Opole, 2020. P. 152–158.

Борисенко В., Борисенко М. Нематеріальна культурна спадщина українців (регіональний аналіз прояву). Укр. геогр. журн. 2022. № 2. С. 73–81. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2022.02.073

Паска М.З. Інноваційний розвиток гастрономічного туризму Львівщини в контексті формування ресторанних брендів. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. 2022. № 5. С. 98–103. DOI: https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-12

Філь М. Кулінарні маршрути ресторанного бізнесу м. Львова. Економіка та суспільство. 2022. № 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-48

Голод А.П., Гончаренко М.Ф., Никига О.В., Євдощенко О.В. Інноваційні засади сталого розвитку етно-гастрономічного туризму в регіоні. Вісник Донецького державного університету управління. Серія Економіка. 2020. № 4(89). C. 40–47.

Ihor Lylo, Marianna Dushar (2023) Shliakhetna kukhnia Halychyny [Noble cuisine of Halychyna]. Lviv : Vydavnytstvo Staroho Leva, 488 s.

Paska M.Z., Leskovych O.V. (2014) Suchasni tendentsii formuvannia funktsionalnykh produktiv [Modern trends in the formation of functional products]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. Gzhytskoho. № 16, № 3(4). S. 137–147.

Malska M., Fil M., Zinko Yu. (2019) Suchasni pidkhody vyrobnytstva kraftovoi produktsii u hastronomichnomu turyzmi Lvivshchyny [Modern approaches to the production of craft products in the gastronomic tourism of the Lviv region]. Rozvytok hastronomichnoho turyzmu v Ukraini: stan, vyklyky ta perspektyva implementatsii yevropeiskoho dosvidu : Mater. Mizhnar. naukprakt. konfer. Heohrafiia ta turyzm. Kyiv, S. 90–92.

Paska M., Korkuna O., Kulyk O. (2020) Current development trends of raw-smoked sausages in the context of gastronomic tourism. Trends in the development of international tourism in the current context of globalization : Collective scientific monograph. Opole. P. 152–158.

Borysenko V., Borysenko M. (2022) Nematerialna kulturna spadshchyna ukraintsiv (rehionalnyi analiz proiavu) [Intangible cultural heritage of Ukrainians (regional analysis of manifestation)]. Ukr. heohr. zhurn. № 2. S. 73–81. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2022.02.073

Paska, M. Z. (2022) Innovatsiinyi rozvytok hastronomichnoho turyzmu Lvivshchyny v konteksti formuvannia restorannykh brendiv [Innovative development of gastronomic tourism in the Lviv region in the context of the formation of restaurant brands]. Industriia turyzmu i hostynnosti v Tsentralnii ta Skhidnii Yevropi. № 5. S. 98–103. DOI: https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-12

Fil M. (2022) Kulinarni marshruty restorannoho biznesu m. Lvova [Culinary routes of the restaurant business in Lviv]. Ekonomika ta suspilstvo. № 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-48

Holod A.P., Honcharenko M.F., Nykyha O.V., Yevdoshchenko O.V. (2020) Innovatsiini zasady staloho rozvytku etno-hastronomichnoho turyzmu v rehioni [Innovative principles of sustainable development of ethno-gastronomic tourism in the region]. Visnyk Donetskoho derzhavnoho universytetu upravlinnia. Seriia Ekonomika. № 4(89). S. 40–47.

Переглядів статті: 33
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Паска, М., Свищ, Л., & Фик, Б. (2023). РЕГІОНАЛЬНІ СТРАВИ ЛЬВІВЩИНИ – ОСНОВА ГАЛИЦЬКОЇ КУХНІ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-16
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА