АЛЬТЕРНАТИВНІ ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

  • Наталія Носань Черкаський державний технологічний університет
  • Віктор Мартінович Черкаський державний технологічний університет
Ключові слова: підприємництво, самофінансування, краудфандинг, венчурне фінансування, кредит, альтернативне фінансування, малий бізнес

Анотація

У статті розглянуто статистичні дані особливостей функціонування малого підприємництва в Україні. Визначено, що самофінансування переважає у фінансовому забезпеченні розвитку малого бізнесу. Охарактеризовано основні перешкоди залучення банківського кредитування. З огляду на те, що фактична структура джерел залучення фінансових ресурсів для суб’єктів малого бізнесу має характерні специфічні особливості та певні об’єктивні обмеження у використанні, запропоновано використовувати альтернативні форми фінансування. Охарактеризовано основні форми фінансування господарської діяльності малого підприємництва, а саме венчурне фінансування, позики peer-to-peer, краудфандинг, ресурси міжнародних організацій та фондів. Визначено переваги та недоліки їх використання малими підприємцями, проведено порівняння з традиційним банківським кредитуванням. Запропоновано комплекс заходів для вирішення наявних проблем забезпечення оптимального фінансування діяльності малого бізнесу в Україні.

Посилання

Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва : статистичний збірник 2017 / Державна служба статистики України. Київ, 2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zb_dsp_2017.pdf (дата звернення: 20.01.2019).

Doing business 2019. Economy Profile of Ukraine. World Bank Group, 2019. URL: http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/u/ukraine/UKR.pdf (дата звернення: 18.01.2019).

Попович Д.В., Блискун О.З. Проблемні аспекти фінансового забезпечення малого підприємництва в Україні. Молодий вчений. 2018. № 3 (55). С. 685–688.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. Київ, 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 20.01.2019).

Аналітичний звіт «Ділові очікування підприємств України» за IІІ квартал 2018 р. Національний банк України. Київ, 2019. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=79312294 (дата звернення: 22.01.2019).

Рубанов П.М. Альтернативне онлайн-фінансування для малого підприємництва: крос-країновий аналіз. Інтелект XXI. 2017. № 5. С. 89–95.

Крухмаль О.В., Заєць О.С. Peer-to-peer кредитування в Україні: перспективи розвитку та виклики для банків. Інтернаука. 2017. № 2 (2). С. 93–96.

Поліщук О.Т. Сутнісні характеристики венчурного інвестування та його місце у розвитку національної економіки. Фінанси, облік, банки. 2017. № 1 (22). С. 135–145.

Тимченко О.І. Проблеми фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва. Ефективна економіка. 2018. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2018/46.pdf (дата звернення: 22.01.2019).

Петрук О.М., Травін В.В. Удосконалення фінансово-кредитного забезпечення малого бізнесу регіону. Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. 2013. Вип. 10 (1). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10%281%29__56 (дата звернення: 24.01.2019).

Меджибовська Н.С. Краудфандинг для малого бізнесу: міф чи реальність? Економіка України. 2016. № 10. С. 20–34.

Другов О.О. Аналіз джерел фінансування розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Стратегічні пріоритети. 2008. № 4 (9). С. 115–120.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2018) Diialnist subiektiv velykoho, serednoho, maloho ta mikropidpryiemnytstva [Activities of large, medium, small and micro enterprises], Kyiv. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zb_dsp_2017.pdf (accessed: 20 January 2019).

Doing business 2019. Economy Profile of Ukraine. World Bank Group, 2019. Available at: http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/u/ukraine/UKR.pdf (accessed: 18 January 2019).

Popovych D.V., Blyskun O.Z. (2018) Problemni aspekty finansovoho zabezpechennia maloho pidpryiemnytstva v Ukraini [Problematic aspects of financial support of Ukrainian small business]. Molodyi vchenyi, vol. 3 (55), pp. 685–688.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2018), Kyiv. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed: 20 January 2019).

Natsionalnyi bank Ukrainy (2019) Dilovi ochikuvannia pidpryiemstv Ukrainy za III kvartal 2018 r. [Business expectations of Ukrainian enterprises for the third quarter of 2018], Kyiv. Available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=79312294 (accessed: 22 January 2019).

Rubanov P.M. (2017) Alternatyvne onlain-finansuvannia dlia maloho pidpryiemnytstva: kros-krainovyi analiz [Alternative online finance for small businesses: cross-country analysis]. Intelect XXI, vol. 5, pp. 89–95.

Krukhmal O.V., Zaiets O.S. (2017) Peer-to-peer kredytuvannia v Ukraini: perspektyvy rozvytku ta vyklyky dlia bankiv [Peer-to-peer lending in Ukraine: prospects for development and challenges for banks]. Internauka, vol. 2 (2), pp. 93–96.

Polishchuk O.T. (2017) Sutnisni kharakterystyky venchurnoho investuvannia ta yoho mistse u rozvytku natsionalnoi ekonomiky [Essential characteristics of venture capital investment and its role in development of the national economy]. Finansy, oblik, banky, vol. 1 (22), pp. 135–145.

Tymchenko O.I. (2018) Problemy finansovoho zabezpechennia rozvytku maloho pidpryiemnytstva [Problems of financial support for small business development]. Efektyvna ekonomika, vol. 8. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2018/46.pdf (accessed: 22 January 2019).

Petruk O.M., Travin V.V. (2013) Udoskonalennia finansovo-kredytnoho zabezpechennia maloho biznesu rehionu [Improvement of financial and credit provision of the small business of the region]. Ekonomichni nauky. Ser.: Oblik i finansy, vol. 10 (1). Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10%281%29__56 (accessed: 24 January 2019).

Medzhybovska N.S. (2016) Kraudfandynh dlia maloho biznesu: mif chy realnist? Ekonomika Ukrainy [Kraudfanting for small business: a myth or a reality?]. Ekonomika Ukrainy, vol. 10, pp. 20–34.

Druhov O.O. (2008) Analiz dzherel finansuvannia rozvytku maloho ta serednoho biznesu v Ukraini [Analysis of financing sources for the development of small and medium businesses in Ukraine]. Stratehichni priorytety, vol. 4 (9), pp. 115–120.

Переглядів статті: 1013
Завантажень PDF: 501
Опубліковано
2020-09-22
Як цитувати
Носань, Н., & Мартінович, В. (2020). АЛЬТЕРНАТИВНІ ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (21). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/32
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ