КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВ ПО ВИРОЩУВАННЮ КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР

  • Олена Нісходовська Подільський державний аграрно-технічний університет
  • Тетяна Марусей Подільський державний аграрно-технічний університет
Ключові слова: конкурентні переваги, конкурентоспроможність, конкуренція, підприємства, вирощування, круп’яні культури

Анотація

Конкуренція нерозривно пов’язана з конкурентними перевагами підприємства, які формують його конкурентоспроможність та спонукають до розроблення конкурентної стратегії. Отже, поняття «конкуренція», «конкурентні переваги» та «конкурентоспроможність підприємства» тісно пов’язані між собою, адже конкурентоспроможність підприємства виявляється в умовах конкуренції, а конкурентні переваги є основою забезпечення конкурентоспроможності. Однак всі погоджуються з тим, що конкурентоспроможність необхідно розглядати на чотирьох рівнях, а саме на рівнях країни, регіону (галузі), підприємства й товару (продукції). Отже, під час дослідження конкурентоспроможності необхідно визначити критерії оцінювання, її джерела та фактори, що впливають на рівень конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність підприємства в умовах ринкової економіки є узагальнюючою характеристикою діяльності господарюючого суб’єкта, яка відображає рівень ефективності використання ним економічних ресурсів відповідно до ефективності використання економічних ресурсів конкурентами. Джерелом та фактором конкурентоспроможності підприємства є його конкурентні переваги. Вони забезпечують стабільність прибутку, можливість зростання економічних показників у довгостроковій перспективі, створюють бар’єри для входу на ринок нових конкурентів тощо.

Посилання

Блонська В., Горзов В. Конкурентоспроможність української економіки в ринкових умовах. Науковий вісник. 2006. Вип. 16.3. 296 с.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Донських А. Конкурентоспроможність аграрних підприємств та фактори, що її визначають. Ефективна економіка. 2011. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=850.

Драган О. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти : монографія. Київ : ДАКККіМ, 2006. 160 с.

Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг: Европейская перспектива. Санкт-Петербург : Наука, 1996. 381 с.

Науково-дослідний інститут круп’яних культур ім. О. Алексеєвої Подільського державного аграрно-технічного університету. URL: http://pdatu.edu.ua/research-institute-cereals-them-oalekseyevoyi.html.

Портер М. Конкуренция / пер. с англ. Москва : Вильямс, 2003. 496 с.

Blonsjka V., Ghorzov V. (2006) Konkurentospromozhnistj ukrajinsjkoji ekonomiky v rynkovykh umovakh [Competitiveness of the Ukrainian economy in market conditions]. Scientific herald, vol. 16.3. – 296 p.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2016) Sotsialni indykatory rivnia zhyttia naselennia [Social indicators of living], Kyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo. Available at: URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Donsjkykh A. (2011) Konkurentospromozhnistj aghrarnykh pidpryjemstv ta faktory, shho jiji vyznachajutj [Competitiveness of agrarian enterprises and factors that determine it]. Effective Economy. No. 12, 2011. Available at: URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=850.

Draghan O. (2006) Upravlinnja konkurentospromozhnistju pidpryjemstv: teoretychni aspekty. [Managing the competitiveness of enterprises: theoretical aspects]. Monograph, K.: DAKKKiM. – 160 p.

Lamben Zh.-Zh. (1996) Strateghycheskyj marketyngh: Evropejskaja perspektyva. [Strategic Marketing: A European Perspective]. SPb. : Science, 381 p.

Podiljsjkiy derzhavniy aghrarno-tekhnichniy universytet. Naukovo-doslidnyj instytut krup’janykh kuljtur im. O. Aleksejevoji. URL: http://pdatu.edu.ua/research-institute-cereals-them-oalekseyevoyi.html.

Porter M. (2003) Konkurencyja. [Competition]. Moscow : Williams, 496 p.

Переглядів статті: 464
Завантажень PDF: 354
Опубліковано
2020-09-22
Як цитувати
Нісходовська, О., & Марусей, Т. (2020). КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВ ПО ВИРОЩУВАННЮ КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР. Економіка та суспільство, (21). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/31
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ