ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОЩУВАННЮ КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР

Ключові слова: стратегія, управління, конкурентоспроможність, круп’яні культури, підприємство, формування, ринкова економіка

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням щодо формування маркетингової стратегії управління конкурентністю підприємств в галузі вирощування круп’яних культур. У статті визначено методичні підходи до формування конкурентної стратегії; здійснено групування загальнокорпоративних цілей підприємств по вирощуванню круп’яних культур; досліджено з визначенням переваг сутність конкурентоспроможності підприємства по вирощуванню круп’яних культур; обґрунтовано розроблену маркетингову стратегію підприємств по вирощуванню круп’яних культур; визначено необхідність розробки стадій формування конкурентної стратегії підприємств по вирощуванню круп’яних культур; окреслено основні стратегічними напрямами забезпечення конкурентоспроможності підприємств по вирощуванню круп’яних культур; встановлено, що за допомогою маркетингової стратегії можна сформувати універсальну пропозицію для всіх споживачів ринку.

Посилання

Агеєва І. М. Стратегія конкуренції як основа досягнення конкурентних переваг харчових підприємств. Економіка харчової промисловості. 2009. № 3. С. 23-26.

Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы : навч. посіб. Москва : Тип. Новости , 2000. 256 с.

Біленький О.Ю. Аналіз конкурентних стратегій ТНК в умовах глобалізації економічної діяльності. Економічний аналіз: зб. наук. праць Тернопільський національний економічний університет. 2015. Т. 21. No 2. С. 36-41.

Портер М. Конкурентна перевага: Як досягти високого результату і забезпечити його стійкість. Альпіна Бізнес Букс, 2008.

Дей Д. Стратегический маркетинг. ЭКСМО-Пресс, 2002.

Сысоева Е.А. Конкурентные преимущества предприятия: эволюция и источники формирования. Вопросы экономики и права. 2011. No 5.

Фролова В.Ю. Стратегічний підхід в управлінні конкурентоспроможністю підприємства. Вісник Донецького національного університету. 2012. No1. С. 177-181. URL: http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/25102/1.pdf (дата звернення: 19.04.2021).

Aheieva I.M. (2009) Stratehiia konkurentsii yak osnova dosiahnennia konkurentnykh perevah kharchovykh pidpryiemstv [Competition strategy as a basis for achieving competitive advantages of food companies]. Ekonomika kharchovoi promyslovosti. № 3. рр. 23-26.

Azoyev, G.L. (2000). Konkurentni perevagy firmy [Competitive advantages]. Moskva: Tip.Novosti. (in Russian)

Bilen'kyj, O.Yu. (2015), "Analysis of the competi!tive strategies of TNCs in the context of globalization ofeconomic activity", Ekonomichnyj analiz: zb. nauk. prats',vol. 2, pp. 36-41.

Porter M. (2008) Konkurentna perevaha: Yak dosiahty vysokoho rezultatu i zabezpechyty yoho stiikist [Competitive advantage: How to achieve a high result and ensure its sustainability]. Alpina Biznes Buks.

Dei D. (2002) Stratehycheskyi marketynh [Strategic marketing]. ЕKSMO-Press.

Sіsoeva E.A. (2011) Konkurentnіe preymushchestva predpryiatyia: еvoliutsyia y ystochnyky formyrovanyia [Competitive advantages of the enterprise: evolution and sources of formation]. Voprosи еkonomyky y prava. №5.

Frolova, V.Yu. (2012). Strategichnyi pidhid v upravlinni konkurentospromozhnistyu pidpryiemstva [Strategic approach in managing enterprise competitiveness]. Visnyk Donetskogo natsionalnogo univercytetu – Bulletin of Donetsk National University, 1, 177-181. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 136
Завантажень PDF: 575
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Нісходовська, О. (2021). ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОЩУВАННЮ КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-43
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають