УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Сергій Кириченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0001-6195-5204
  • Віталій Забіяка Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0009-0001-6851-3967
Ключові слова: управління, фінансова політика, підприємство, факторний аналіз, метод.головних компонентів

Анотація

У даній статті було розглянуто значущість ефективного управління фінансовою політикою на підприємстві. Висвітлено актуальність використання факторного аналізу, зокрема методу головних компонент, як ефективного інструменту для глибокого вивчення даної проблеми. Дослідження базується на фінансових показниках ТОВ "Виробниче підприємство "Укркабель" за період 2020-2022 років. В рамках аналізу було обрано ключові фактори, що характеризують фінансовий стан підприємства. У результаті застосування методу головних компонент, було виділено дві основні компоненти. Перша компонента акцентує фінансову стійкість та ліквідність, вказуючи на необхідність раціонального управління дебіторською заборгованістю та збереження ліквідності. Друга компонента зосереджується на питаннях рентабельності та оптимізації використання активів. На підставі отриманих результатів запропоновані конкретні напрямки розвитку, які сприятимуть ефективному управлінню фінансовою політикою підприємства з метою підвищення його стабільності.

Посилання

Сторожук Т. М., Сторожук Д. Є. Фінансова політика підприємства в контексті його внутрішньогосподарської політики. Ірпінь: Зб. наук. пр. Нац. ун-ту держ. податк. служби України, 2011. С. 559-567.

Чайковська В. П. Фінансова політика: підходи до розуміння та значення в діяльності підприємства. Наукові записки. Серія «Економіка». 2013. № 23. С. 247–251.

Крупка М. І., Коваленко В. М., Ковалюк О. М. Фінансовий менеджмент : підручник. Львів : ЛНУ ім. Ів. Франка, 2019. 440 с.

Кривов’язюк І. Антикризове управління підприємством. 3-тє вид. Київ : Вид. дім “Кондор”, 2020. 396 с.

Статистичне моделювання та прогнозування . URL: https://posibniki.com.ua/catalog-statistichne-modeluvannya-ta-prognozuvannya (дата звернення 08.11.2023)

Звіт про фінансовий стан та фінансові результати ТОВ "Виробниче підприємство "Укркабель" за 2019 рік. URL: https://drive.google.com/file/d/1DmhtJbotFiUQnHMo-4AMyr0P18LWQYA9/view (дата звернення 05.11.2023)

Звіт про фінансовий стан та фінансові результати ТОВ "Виробниче підприємство "Укркабель" за 2021 рік. URL: https://drive.google.com/file/d/1h2_PCl79YNA4v_vZmkCUmEJk8-aOJotr/view (дата звернення 05.11.2023)

Звіт про фінансовий стан та фінансові результати ТОВ "Виробниче підприємство "Укркабель" за 2022 рік. URL: https://drive.google.com/file/d/1c0PDa6przckwKVz3bfUytlFkyMjw5VLl/view (дата звернення 05.11.2023)

Storozhuk T. M., Storozhuk D. Ye. (2011) Finansova polityka pidpryiemstva v konteksti yoho vnutrishnohospodarskoi polityky [Financial policy of an enterprise in the context of its internal economic policy]. Irpin: Zb. nauk. pr. Nats. un-tu derzh. podatk. sluzhby Ukrainy, 559-567 p. (in Ukrainian)

Chaikovska V. P. (2013) Finansova polityka: pidkhody do rozuminnia ta znachennia v diialnosti pidpryiemstva [Financial Policy: Approaches to Understanding and Importance in Enterprise Activities]. Naukovi zapysky. Seriia «Ekonomika» [Scientific notes. Series "Economics"]. № 23. pp. 247–251. (in Ukrainian)

Krupka M. I., Kovalenko V. M., Kovaliuk O. M. (2019) Finansovyi menedzhment [Financial management]. Lviv : LNU im. Iv. Franka. 440 p. (in Ukrainian)

Kryvoviaziuk I. (2020) Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Anti-crisis management of the enterprise]. Kyiv : Vydavnychyi dim “Kondor”. 396 p. (in Ukrainian)

Statystychne modeliuvannia ta prohnozuvannia [Statistical modeling and forecasting]. Available at: https://posibniki.com.ua/catalog-statistichne-modeluvannya-ta-prognozuvannya (accessed November 8, 2023)

Zvit pro finansovyy̆ stan ta finansovi rezultaty TOV "Vyrobnyche pidpryiemstvo "Ukrkabel" za 2019 rik [Statement of financial position and financial results of the Limited Liability Company "Manufacturing Enterprise "Ukrkabel" for 2019]. Available at: https://drive.google.com/file/d/1DmhtJbotFiUQnHMo-4AMyr0P18LWQYA9/view (accessed November 5, 2023)

Zvit pro finansovyy̆ stan ta finansovi rezultaty TOV "Vyrobnyche pidpryiemstvo "Ukrkabel" za 2021 rik [Statement of financial position and financial results of the Limited Liability Company "Manufacturing Enterprise "Ukrkabel" for 2020]. Available at: https://drive.google.com/file/d/1h2_PCl79YNA4v_vZmkCUmEJk8-aOJotr/view (accessed November 5, 2023)

Zvit pro finansovyy̆ stan ta finansovi rezultaty TOV "Vyrobnyche pidpryiemstvo "Ukrkabel" za 2022 rik [Statement of financial position and financial results of the Limited Liability Company "Manufacturing Enterprise "Ukrkabel" for 2020]. Available at: https://drive.google.com/file/d/1c0PDa6przckwKVz3bfUytlFkyMjw5VLl/view (accessed November 5, 2023)

Переглядів статті: 42
Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Кириченко, С., & Забіяка, В. (2023). УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-127
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ