ДІАГНОСТИКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Сергій Кириченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0001-6195-5204
  • Віталій Забіяка Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0009-0001-6851-3967
Ключові слова: кредитоспроможність, підприємство, діагностика, коефіцієнт, банкрутство, життєздатність

Анотація

У даній статті детально розглядаються різні методи діагностики кредитоспроможності підприємств. Запропоновано використання методики оцінювання фінансового стану та подальшої оцінки класу позичальника. Цей метод дозволяє зробити комплексний аналіз фінансової діяльності підприємства і визначити його здатність виконувати фінансові зобов'язання. Наступним було запропоновано використання моделі Альтмана, яка дозволяє оцінити стан підприємства та визначити ризик його банкрутства. Додатково до вищезгаданих методів, використано модель для визначення коефіцієнту життєздатності промислових підприємств. У висновках статті підкреслюється доцільність застосування вищезгаданих методів у процесі оцінки кредитоспроможності підприємств. Їхнє поєднання надає змогу отримати більш об'єктивну та комплексну оцінку фінансової стійкості та кредитоспроможності підприємства.

Посилання

Капран В.І., Кравченко М.С., Коваленко О.К., Омельченко С.І. Банківські операції : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 208 с.

Організаційні аспекти аналізу кредитоспроможності підприємств-позичальників. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1223

Єпіфанова А.О. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання. URL: https://biem.sumdu.edu.ua/images/stories/docs/K_F/Yepifanov_Dekhtiar_1_Shkol%27nik_.pdf

Владимирська Н.І. Особливості сучасних методичних підходів до оцінки кредитоспроможності позичальника. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4677/1/Особливості%20сучасних%20методичних%20підходів%20до%20оцінки%20кредитоспроможності%20позичальника.pdf

Молочний альянс. URL: https://milkalliance.com.ua/company/inform/molochnij-alyans/

Рудика В.І. Теоретичні аспекти стратегії розвитку фінансів підприємства. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/10_ukr/60.pdf

Модель Альтмана. URL: https://discovered.com.ua/glossary/model-altmana/

Мартиненко В.П. Методи оцінки конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. URL: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/14317/1/8.pdf

Kapran V.I., Kravchenko M.S., Kovalenko O.K. & Omelchenko S.I.. (2006). Banking operations: a textbook. Center for Educational Literature [in Ukrainian]

Orhanizatsiini aspekty analizu kredytospromozhnosti pidpryiemstv-pozychalnykiv [Organizational aspects of the analysis of creditworthiness of borrowing enterprises]. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1223

Epifanova A.O. (n.d.). Otsinka kredytospromozhnosti ta investytsiinoi pryvablyvosti subiektiv hospodariuvannia [Assessment of creditworthiness and investment attractiveness of business entities]. Available at: https://biem.sumdu.edu.ua/images/stories/docs/K_F/Yepifanov_Dekhtiar_1_Shkol%27nik_.pdf [in Ukrainian]

Vladimirskaya N.I. (n.d.). Osoblyvosti suchasnykh metodychnykh pidkhodiv do otsinky kredytospromozhnosti pozychalnyka [Features of modern methodological approaches to assessing the borrower's creditworthiness]. Available at: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4677/1/Особливості%20сучасних%20методичних%20підходів%20до%20оцінки%20кредитоспроможності%20позичальника.pdf [in Ukrainian]

Molochnyi alians [Milk Alliance]. Available at: https://milkalliance.com.ua/company/inform/molochnij-alyans/

Rudyka V.I. (n.d). Teoretychni aspekty stratehii rozvytku finansiv pidpryiemstva [Theoretical aspects of the strategy of enterprise finance development]. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/10_ukr/60.pdf [in Ukrainian]

Model Altmana [Altman's Model]. Available at: https://discovered.com.ua/glossary/model-altmana/

Martynenko V.P. (n.d). Metody otsinky konkurentospromozhnosti subiektiv hospodariuvannia [Methods for assessing the competitiveness of business entities]. Available at: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/14317/1/8.pdf [in Ukrainian]

Переглядів статті: 81
Завантажень PDF: 82
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Кириченко, С., & Забіяка, В. (2023). ДІАГНОСТИКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-56
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ