СОЦІАЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ: ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУЛЮВАННЯ КОНТЕНТУ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ

Ключові слова: публічна служба, інституалізації, представницька влада, соціальні орієнтири, організаційні компетентності, ефективність управлінських рішень

Анотація

Стаття присвячена формулюванню загальних засад соціально-орієнтованої моделі державної системи управління в контексті інституалізації публічної влади. Обговорено основоположні засади процесів інституалізації публічної служби з аргументаціями можливостей забезпечення на їх основі управлінських рішень, спрямованих на урахування соціальних інтересів громадянського суспільства. З’ясовано, що на теперішній час у сфері публічного управління дедалі більшої практичної затребуваності набувають соціокультурні парадигми. Розкрито понятійно-категорійний апарат у сфері державного та публічного управління та проаналізовано зміст базисної основи інституалізації публічної влади. Виокремлено наявні в цій парадигмі компоненти соціальної орієнтації публічної служби у взаємозв’язку до соціальних очікувань громадянського суспільства. Обговорено дискусійні питання щодо змісту критеріїв соціальної орієнтації в системі публічної служби. Аргументовано етапність інституалізації публічної служби в процесах формулювання зального контенту, які можуть мати практичну цінність при побудові моделі державного управління і місцевого самоврядування.

Посилання

Сурай І. Публічна служба України: інституціональний підхід. Науковий вісник: державне управління. 2021. №2 (8). С. 111¬132.

Петренко О. С. Формування інтегрованого інституту публічної служби в Україні : автореф. дис. ... канд. держ. упр.: 25.00.03. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2008. 20 с.

Петроє О. Інституціональний підхід як методологічна основа дослідження та аналізу соціальних систем у державному управлінні. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2012. Вип. 2. С. 208–220.

Дзега В.Д. Сучасні виклики публічного управління щодо зростання професіоналізму посадових осіб місцевого самоврядування. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2019. Том 30 (69). № 6.

Сорокіна Н.Г. Формування морально-етичних основ публічної служби в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.03 – державна служба. – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Дніпро, 2021.

Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного управління. Вид. 2-ге, доп. і виправл. К. : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. 254 с.

Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб: від 23.07.1996 р. № 995_788. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws.

Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджені Наказом Національного агентства України з питань державної служби 05 серпня 2016 року № 158. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16#n13

Гриб В. І. Орієнтація на соціальну державу як ідеальна модель публічної служби для України / В. І. Гриб, О. П. Конотопенко, А. Д. Юзвак // Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 7 грудня 2020 року). – Київ : ДУІТ, 2020. С. 215¬217

Міщук, Є. В., В. С. Адамовська, Г. Д. Вишняк. Модель публічної служби як елемент європейської інтеграції України та драйвер розвитку публічного адміністрування. Публічне управління та митне адміністрування. 2022. № 3 (34). С. 50¬57.

Suray I. (2021) Publichna sluzhba Ukrayiny: instytutsionalʹnyy pidkhid.[The public service of ukraine: institutional approach]. Naukovyy visnyk: derzhavne upravlinnya 2 (8): pp.111¬132. (in Ukrainian)

Petrenko O. S. (2008) Formuvannya intehrovanoho instytutu publichnoyi sluzhby v Ukrayini [Formation of an integrated institute of public service in Ukraine]: autoref. thesis ... candidate state control: 25.00.03. Dnipropetrovsk: DRIDU NADU. 20 p. (in Ukrainian)

Petroie O. (2012) Instytutsionalnyi pidkhid yak metodolohichna osnova doslidzhennia ta analizu sotsialnykh system u derzhavnomu upravlinni [Institutional approach as a methodological basis for research and analysis of social systems in public administration]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy–Collection of scientific works of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, 2, pp. 208–220. (in Ukrainian)

Dzeha V.D. (2019) Suchasni vyklyky publichnoho upravlinnya shchodo zrostannya profesionalizmu posadovykh osib mistsevoho samovryaduvannya [Modern challenges of public administration regarding the growth of professionalism of local self-government officials] Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadsʹkoho. Seriya: Derzhavne upravlinnya. Tom 30 (69). № 6. (in Ukrainian)

Sorokina N.H. (2021) Formuvannya moralʹno-etychnykh osnov publichnoyi sluzhby v Ukrayini [The formation of moral and ethical foundations of public service in Ukraine]. – Kvalifikatsiyna naukova pratsya na pravakh rukopysu. Dysertatsiya na zdobuttya naukovoho stupenya doktora nauk z derzhavnoho upravlinnya za spetsialʹnistyu 25.00.03 – derzhavna sluzhba. – Dnipropetrovsʹkyy rehionalʹnyy instytut derzhavnoho upravlinnya Natsionalʹnoyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny. – Dnipro. (in Ukrainian)

Malynovskyi V. Ia. (2005). Slovnyk terminiv i ponyatʹ z derzhavnoho upravlinnya [Dictionary of terms and concepts of public administration]. Vyd. 2-he, dop. i vypravl. K. : Tsentr spryyannya instytutsiynomu rozvytku derzhavnoyi sluzhby. 254 p. (in Ukrainian)

Mizhnarodnyy kodeks povedinky derzhavnykh posadovykh osib [International Code of Conduct of Public Officials] dated 07/23/1996 № 995_788.. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws.

Zahalʹni pravyla etychnoyi povedinky derzhavnykh sluzhbovtsiv ta posadovykh osib mistsevoho samovryaduvannya, zatverdzheni Nakazom Natsionalʹnoho ahent·stva Ukrayiny z pytanʹ derzhavnoyi sluzhby [General rules of ethical behavior of civil servants and officials of local self-government, approved by the Order of the National Agency of Ukraine on Civil Service]. August 5, 2016 №158. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16#n13.

Hryb V. I. Konotopenko O. P., Yuzvak A. D. (2020). Oriyentatsiya na sotsialʹnu derzhavu yak idealʹna modelʹ publichnoyi sluzhby dlya Ukrayiny [Orientation to the social state as an ideal model of public service for Ukraine] Upravlinnya ta administruvannya v umovakh protydiyi hibrydnym zahrozam natsionalʹniy bezpetsi: materialy I Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (Kyiv, 7 hrudnya 2020 roku). – Kyiv : DUIT, pp. 215¬217. (in Ukrainian)

Mishchuk, Ye. V., Adamovsʹka V. S., Vyshnyak H. D.. (2022) Modelʹ publichnoyi sluzhby yak element yevropeysʹkoyi intehratsiyi Ukrayiny ta drayver rozvytku publichnoho administruvannya [The public service model as an element of the European integration of Ukraine and a driver of the development of public administration] Publichne upravlinnya ta mytne administruvannya. № 3 (34), pp. 50¬57. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 41
Завантажень PDF: 24
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Яремко, І., & Меленчук, І. (2023). СОЦІАЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ: ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУЛЮВАННЯ КОНТЕНТУ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-74
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ