ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНДИКАТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА В ІННОВАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Ключові слова: індикатор, середовище, менеджмент, підприємство, елементи управління, адміністративний менеджмент, інноваційне середовище

Анотація

У статті визначено основні індикативні елементи адміністративного менеджменту підприємства в інноваційному середовищі, що відображають авторське бачення проблеми забезпечення ефективного управління підприємствами, на основі сформованої системи індикаторів. Крім того, нами реалізовано у теоретичному аспекті формування системи індикативних елементів адміністративного менеджменту на основі аналізу діючих методів управління, що полягає в розробці концепції індикативного управління підприємством для використання системи індикаторів та спеціальних інструментальних засобів. Розроблено оптимальну структуру системи індикативного адміністративного менеджменту підприємства, що відображає найбільш суттєві сторони функціонування підприємства та може бути реалізована через розроблений інструментарій індикативного управління в системі адміністративного менеджменту підприємства та сприяє ухваленню ефективних управлінських рішень для позитивного його розвитку у майбутньому.

Посилання

Адміністративний менеджмент: навч. посіб. / Н. Я. Михаліцька, М. Р. Верескля, В. С. Михаліцький. Львів: ЛьвівДУВС, 2019. 320 с.

Бутко М. П. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 376 с.

Менеджмент як фактор сталого розвитку в координатах парадигми економічних систем : монографія / С. В. Філиппова, О. І. Продіус. Одеса: Бондаренко, 2021. 340 с.

Левицька І. В. Менеджмент підприємств за кризових умов : навч. посіб. 2-гє видання / І. В. Левицька. Львів : Новий Світ-2000, 2020. 174 с.

Левицький В.В. Інтегрований підхід до формування моделі прийняття управлінських рішень на підприємстві. Економіка та суспільство. 2021. №26. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-22

Подольчак Н. Ю. Стратегічний менеджмент: навч.-метод. посіб. Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2016. 223 с.

Чайковська М.П. Інноваційний менеджмент : навч. посібник. Одеса : ОНУ, 2015. 382с.

Шевченко Л. С. Стратегічний інноваційний менеджмент: навч. посіб. Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2019. 155 с.

Mykhalitska N. Ya., Veresklia M. R., Mykhalitskyi V. S. (2019) Administratyvnyi menedzhment [Administrative management]. Lviv: LvivDUVS, 320 p. [in Ukrainian].

Butko M. P. (2016) Stratehichnyi menedzhment [Strategic management]. Kyiv : Centr uchbovoji literatury, 376 p. [in Ukrainian].

Filyppova S. V., Prodius O. I. (2021) Menedzhment yak faktor staloho rozvytku v koordynatakh paradyhmy ekonomichnykh system: monohrafiia [Management as a factor of sustainable development in the coordinates of the paradigm of economic systems: monograph]. Odesa: Bondarenko, 340 p. [in Ukrainian].

Levytska I. V. (2020) Menedzhment pidpryiemstv za kryzovykh umov [Management of enterprises in crisis conditions]. Lviv : Novyi Svit-2000, 174 p. [in Ukrainian].

Levytskyi V.V. (2021) Intehrovanyi pidkhid do formuvannia modeli pryiniattia upravlinskykh rishen na pidpryiemstvi [Integrated approach to formation of the model of management decisions at the enterprise]. Ekonomika ta suspilstvo - Economy and Society, vol. 26, Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-22 (accessed August 29, 2023).

Podolchak N. Yu. (2016) Stratehichnyi menedzhment [Strategic management]. Lviv: NU «Lvivska politekhnika», 223 р. [in Ukrainian].

Chaikovska M. P. (2015) Innovatsiinyi menedzhment [Innovation management]. Odesa: ONU, 382 p. [in Ukrainian].

Shevchenko L. S. (2019) Stratehichnyi innovatsiinyi menedzhment [Strategic innovation management]. Kharkiv: Nats. yuryd. un-t imeni Yaroslava Mudroho,155 p. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 47
Завантажень PDF: 24
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Левицький, В. (2023). ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНДИКАТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА В ІННОВАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-71
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають