ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: управління, підприємство, управлінське рішення, інтегрований підхід, модель прийняття управлінських рішень, інтегрований підхід до прийняття управлінських рішень

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням сутності та складовим інтегрованого підходу до формування моделі прийняття управлінських рішень на підприємстві. Проаналізовано завдання трансформації теоретико-методологічних положень формування процесу управління, визначено головний інструментарій вирішення управлінських завдань на основі формування оптимальних результатів практичних рішень із використанням реструктуризації системи підтримки та ухвалення управлінських рішень з позицій інтегрованого підходу за допомогою адекватного відображення його впливу на процес управління. Сформовано основні принципи та модель інтегрованого підходу до процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві, що базується на врахуванні впливу усіх факторів внутрішнього та зовнішнього середовища як на керівника так і на підприємство.

Посилання

Бутко М. П. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 376 с.

Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. Київ : Знання, 2006. 366 с.

Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту : підручник. Київ : Академвидав, 2003. 416 с.

Кривов’язюк І. В. Підприємство в умовах ринку : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Кондор, 2009. 840 с.

Ліпич Л. Г., Морохова В. О., Московчук А. Т. Організація виробництва : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2002. 256 с.

Осовська Г. В., Осовський О.А. Менеджмент організацій : навч. посіб. Київ : Кондор, 2009. 854 с

Осовська Г. В. Основи менеджменту : навч. посіб. Київ : Кондор, 2003. 556 с.

Подольчак Н. Ю. Стратегічний менеджмент : навч.-метод. посіб. Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2016. 223 с.

Скібіцька Л. І., Скібіцький О. М. Менеджмент : навч. посіб. Київ : Центр учб. л-ри, 2007. 416 с.

Стадник В. В., Йохна М.А. Менеджмент : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2003. 464 с.

Хміль Ф. І. Основи менеджменту : підручник. Київ : Академвидав, 2003. 608 с.

Butko, M. P. (2016). Stratehichnyi menedzhment [Strategic management]. Kyiv : Centr uchbovoji literatury [in Ukrainian].

Kindratska, H. I. (2006). Stratehichnyi menedzhment [Strategic management]. Kyiv : Znannya [in Ukrainian].

Kuzmin, O. Ye., & Melnyk, O. H. (2013). Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of management]. Kyiv : Akademvydav [in Ukrainian].

Kryvoviaziuk, I. V. (2009). Pidpryiemstvo v umovakh rynku [Enterprise in market conditions]. Kyiv : Kondor [in Ukrainian].

Lipych, L. H., Morokhova, V. O., & Moskovchuk, A. T. (2002). Orhanizatsiia vyrobnytstva [Organization of production]. Lutsk : RVV LDTU [in Ukrainian].

Osovska, H. V., & Osovskyi, O. A. (2009). Menedzhment orhanizatsii [Management of organizations]. Kyiv : Kondor [in Ukrainian].

Osovska, H. V. (2003). Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of management]. Kyiv : Kondor [in Ukrainian].

Podolchak, N. Yu. (2006). Stratehichnyi menedzhment [Strategic management]. Lviv : NU «Lvivska politekhnika» [in Ukrainian].

Skibitska, L. I., & Skibitskyi, O. M. (2006). Menedzhment [Management]. Kyiv : Tsentr uchb. l-ry [in Ukrainian].

Stadnyk, V. V., & Yokhna, M. A. (2006). Menedzhment [Management]. Kyiv : Akademvydav [in Ukrainian].

Khmil, F. I. (2003). Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of management]. Kyiv : Akademvydav [in Ukrainian].

Переглядів статті: 203
Завантажень PDF: 213
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Левицький, В. (2021). ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-22
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають