РОЛЬ ТА ВПЛИВ ІНСТИТУЦІЙНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК КРЕДИТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ключові слова: інституціональні фактори, інституційне середовище, інституційне забезпечення, інститути, кредитний ринок, інститутуційні одиниці, фомальні правила, неформальні норми

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ролі та впливу інституційних факторів на розвиток кредитного ринку в Україні. Проведено аналіз важливих інституційних аспектів, які визначають динаміку та ефективність кредитного ринку, зокрема законодавства та регуляції, фінансових інституцій, ринкової конкуренції, інформаційно-технологічної інфраструктури, страхування депозитів, соціокультурних та політичних аспектів. Підкреслено, що належна робота із створення якісного та зрозумілого законодавства сприяє формуванню правового середовища, що сприяє підвищенню довіри до кредитного ринку та залученню більшого обсягу ресурсів. Важливість ринкової конкуренції відзначена в контексті зниження вартості кредитів та покращення їхніх умов. Виділено позитивний вплив страхування депозитів та гарантування на ринок, оскільки це підвищує довіру до фінансових установ та збільшує обсяги доступних ресурсів. Наголошено на необхідності врахування інституційних факторів у формуванні стратегічних рішень щодо розвитку фінансової системи України.

Посилання

Норт Д. С. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / пер. з англ. І. Дзюби. Київ, 2000. 198 с.

North D.C. (1993). Economic Performance through Time. Lecture to the memory of Alfred Nobel, December 9, 1993. URL: https://www.nobelprize.org/ (дата звернення: 20.09.2023)

Тєшева Л.В., Руденко С.В. Методологічний базис та науково-теоретичні передумови детермінації структури інституційного середовища. Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. 2020. № 4. Т1. С.251¬272.

Мацелюх Ю.В. Інституційний аналіз функціонування та розвитку кредитного ринку. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 10 листопада 2018 р.): у 8 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2018. Ч. 4. 63 с.

Ільчук В., Шпомер Т. Проблеми розвитку інституційної складової інфраструктурного забезпечення функціонування кредитного ринку України. Проблеми і перспективи економіки та управління. № 3(27). 2021. С. 176¬189

Nort D. S. (2000). Instytutsii, instytutsiina zmina ta funktsionuvannia ekonomiky / per. z anhl. I. Dziuby [Institutions, institutional change and functioning of the economy / trans. English I. Dziuby]. Kyiv, 2000. 198 p. [in Ukrainian].

North, D.C. (1993). Economic Performance through Time. Lecture to the memory of Alfred Nobel, December 9, 1993. Available at: https://www.nobelprize.org/ (accessed September 20, 2023)

Tiesheva, L.V., & Rudenko, S.V. (2020). Metodolohichnyi bazys ta naukovo-teoretychni peredumovy determinatsii struktury instytutsiinoho seredovyshcha [Methodological basis and scientific and theoretical prerequisites for determining the structure of the institutional environment]. Visnyk KhNAU. Seriia : Ekonomichni nauky – KHNAU Bulletin. Series: Economic sciences. Vol. 4. T1, 251-272 [in Ukrainian].

Matseliukh, Yu.V. (2018). Instytutsiinyi analiz funktsionuvannia ta rozvytku kredytnoho rynku [Institutional analysis of the functioning and development of the credit market]. Aktualni pytannia ekonomiky, obliku, finansiv ta prava: zbirnyk tez dopovidei mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Current issues of economics, accounting, finance and law: a collection of theses of reports of the international scientific and practical conference (Poltava, November 10, 2018) (p. 63). Poltava: TsFEND [in Ukrainian].

Ilchuk, V., & Shpomer, T. (2021). Problemy rozvytku instytutsiinoi skladovoi infrastrukturnoho zabezpechennia funktsionuvannia kredytnoho rynku Ukrainy [Development problems of the institutional component of infrastructural support for the functioning of the credit market of Ukraine]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and prospects of economics and management, 3(27), 176-189 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 77
Завантажень PDF: 76
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Богріновцева, Л., & Козій, Н. (2023). РОЛЬ ТА ВПЛИВ ІНСТИТУЦІЙНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК КРЕДИТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-62
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають