СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ КОРПОРАТИВНИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Ключові слова: вартісно-орієнтоване управління, корпоративна стратегія, аграрні підприємства, ринкова капіталізація, фондовий ринок

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти стратегічного управління публічним корпоративних підприємством на фондовому ринку. Розкрито стратегічні цілі і завдання корпоративного управління. Показано, що основною стратегічною метою підприємства, акції якого котируються на фондовій біржі, є зростання ринкової капіталізації. Зазначено, що досягнення стратегічної мети потребує формування та реалізації системи фінансових та нефінансових цілей з переорієнтацією корпоративного управління на зростання вартості бізнесу. Систематизовано ринкові та корпоративні показники оцінювання результативності корпоративного аграрного підприємства на основі концепції управління вартістю. Побудовано механізм стратегічного управління діяльністю корпоративного аграрного підприємства на фондовому ринку, що включає формування інформаційно-аналітичної основи прийняття рішень, формування стратегічних цілей і засобів їх досягнення, реалізацію корпоративного управління, моніторинг і контроль реалізації стратегічних і тактичних рішень.

Посилання

Brigham E.F., Ehrhardt M.C. Financial management : theory & practice. Australia : Cengage Learning, 2020. 1161 p.

Chari L., Mohanty R.P. Understanding value creation: the shareholder value perspective. LBS Journal of Management & Research. 2009. P. 12¬26.

Copeland Т., Koller Т., Murrin J. Valuation: measuring and managing the value of companies. Third edition. McKinsey&Company Inc. John Wiley & Sons, Inc. 2000. 492 р.

Mills R., Rowbotham S., Robertson J. Using economic profit in assessing business performance. Management Accounting. 1988. P. 34¬38.

Morin R., Jarrell S. Driving shareholder value: value-building techniques for creating shareholder wealth. N.Y.: McGraw-Hill, 2001. 404 p.

Peterson D.R., Peterson P.P. A further understanding of stock distributions: the case of reverse stock splits. The Journal of Financial Research. 1992. Vol. 15. Issue 3. P. 189¬205.

Shamimul H., Norman B.O. The impact of firm's level corporate governance on market capitalization. The Journal Of Investment Management. 2015. P. 119-131.

Дєєва Н.Е. Вартісні моделі стратегічного управління корпораціями. Агросвіт. 2015. № 19. С. 9–15.

Калетнік Г.М. Стратегіко-інституційні засади ефективності використання потенціалу аграрного сектору економіки. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2015. № 1. С. 3¬15.

Кривов’язюк І.В., Бурбан О.В. Формування механізму управління ринковою капіталізацією підприємства для досягнення цілей стратегії його інвестиційної діяльності. Інтелект ХХІ. 2021. № 4. С. 50¬54.

Ліщинський М.П. Формування стратегії корпоративного управління в суб’єктах корпоративного підприємництва аграрного сектору економіки України. Формування ринкових відносин в Україні. 2018. № 1 (200). С. 115–122.

Малік М.Й., Минка А.П., Шпикуляк О.Г.Структура та розвиток аграрних формувань. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку / За ред. П.К. Канінського. К.: ННЦ УАЄ, 2005. 292 с.

Момот Т.В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження: Монографія. Харків: ХНАМГ. 2006. 380 с.

Фурман І.В., Гонтарук Я.В. Теоретичні основи формування стратегії розвитку аграрних підприємств зернового напряму. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 23. С. 80¬87.

Brigham E.F., Ehrhardt M.C. (2020) Financial management : theory & practice. Australia : Cengage Learning. 1161 p.

Chari L., Mohanty R.P. (2009) Understanding value creation: the shareholder value perspective. LBS Journal of Management & Research, pp. 12¬26.

Copeland Т., Koller Т., Murrin J. (2000) Valuation: measuring and managing the value of companies. Third edition. McKinsey&Company Inc. John Wiley & Sons, Inc. 492 р.

Mills R., Rowbotham S., Robertson J. (1988) Using economic profit in assessing business performance. Management Accounting, p. 34¬38.

Morin R., Jarrell S. (2001) Driving shareholder value: value-building techniques for creating shareholder wealth. N.Y.: McGraw-Hill. 404 p.

Peterson D.R., Peterson P.P. (1992) A further understanding of stock distributions: the case of reverse stock splits. The Journal of Financial Research, vol. 15(3), pp. 189-205.

Shamimul H., Norman B.O. (2015) The impact of firm's level corporate governance on market capitalization. The Journal Of Investment Management, pp. 119¬131.

Dieieva N.E. (2015) Vartisni modeli stratehichnoho upravlinnia korporatsiiamy [Value models of strategic management of corporations]. Ahrosvit – Agroworld, vol. 19, pp. 9¬15. [in Ukrainian]

Kaletnik H.M. (2015) Stratehiko-instytutsiini zasady efektyvnosti vykorystannia potentsialu ahrarnoho sektoru ekonomiky [Strategic and institutional foundations of the efficiency of using the potential of the agrarian sector of the economy]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky – Economics. Finances. Management: topical issues of science and practice, vol. 1, pp. 3¬15. [in Ukrainian]

Kryvoviaziuk I.V., Burban O.V. (2021) Formuvannia mekhanizmu upravlinnia rynkovoiu kapitalizatsiieiu pidpryiemstva dlia dosiahnennia tsilei stratehii yoho investytsiinoi diialnosti [Formation of a mechanism for managing the market capitalization of the enterprise to achieve the goals of its investment activity strategy]. Intelekt XXI – Intelligence XXI, vol. 4, pp. 50¬54. [in Ukrainian]

Lishchynskyi M.P. (2018) Formuvannia stratehii korporatyvnoho upravlinnia v subiektakh korporatyvnoho pidpryiemnytstva ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy [Formation of the strategy of corporate management in subjects of corporate entrepreneurship in the agrarian sector of the economy of Ukraine]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini – Formation of market relations in Ukraine, vol. 1(200), pp. 115¬122. [in Ukrainian]

Malik M.Y., Mynka A.P., Shpykuliak O.H. (2005) Struktura ta rozvytok ahrarnykh formuvan. Ahropromyslovyi kompleks Ukrainy: stan, tendentsii ta perspektyvy rozvytku [Structure and development of agrarian formations. Agro-industrial complex of Ukraine: state, trends and prospects of development]. Kyiv: NNTs UAIe. 292 p. [in Ukrainian]

Momot T.V. (2006) Vartisno-oriientovane korporatyvne upravlinnia: vid teorii do praktychnoho vprovadzhennia [Value-oriented corporate management: from theory to practical implementation]. Kharkiv: KhNAMH. 380 p. [in Ukrainian]

Furman I.V., Hontaruk Ya.V. (2019) Teoretychni osnovy formuvannia stratehii rozvytku ahrarnykh pidpryiemstv zernovoho napriamu [Theoretical foundations of the formation of a strategy for the development of agrarian enterprises in the grain sector]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, vol. 23, pp. 80¬87. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 64
Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Мостова, А. (2023). СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ КОРПОРАТИВНИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-63
Розділ
ЕКОНОМІКА