ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційні ресурси, сільське господарство

Анотація

У статті досліджено тенденції інвестиційної діяльності у сільському господарстві в умовах воєнного часу. Висвітлено особливості інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств, зокрема цілі інвестування та специфічні напрями інвестування. Розглянуто динаміку структури залучення інвестиційних ресурсів за видами економічної діяльності у 2018-2022 роках та динаміку капітальних інвестицій у сільське господарство за джерелами фінансування, показники оцінки діяльності сільськогосподарських підприємств України та темпи їх зростання протягом останніх чотирьох років. Визначено специфічні фактори впливу на інвестиційний клімат аграрних підприємств у 2018-2022 роках. Розраховано інтегральні коефіцієнти впливу інвестицій на показники діяльності сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано стан інвестиційних ресурсів сільськогосподарських підприємств та обґрунтовано пропозиції щодо їх ефективного використання.

Біографія автора

Оксана Попова, Український інститут експертизи сортів рослин

У статті досліджено тенденції інвестиційної діяльності у сільському господарстві в умовах воєнного часу. Висвітлено особливості інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств, зокрема цілі інвестування та специфічні напрями інвестування. Розглянуто динаміку структури залучення інвестиційних ресурсів за видами економічної діяльності у 2018-2022 роках та динаміку капітальних інвестицій у сільське господарство за джерелами фінансування, показники оцінки діяльності сільськогосподарських підприємств України та темпи їх зростання протягом останніх чотирьох років. Визначено специфічні фактори впливу на інвестиційний клімат аграрних підприємств у 2018-2022 роках. Розраховано інтегральні коефіцієнти впливу інвестицій на показники діяльності сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано стан інвестиційних ресурсів сільськогосподарських підприємств та обґрунтовано пропозиції щодо їх ефективного використання.

Посилання

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 №1560’XII. Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156012 (дата звернення 20.09.2023).

Тітенко З.М., Гудзь О.В. Особливості інвестиційної діяльності аграрних підприємств. DOI: http://doi.org//10.31548/bioeconomy2019.01.128 (дата звернення 20.09.2023).

Демчук Н.І. Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2016. Вип. 24. С. 21¬26. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/24_2016/5.pdf (дата звернення 20.09.2023).

Кучеренко Ю.А. Особливості інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2018. Вип. 7. С.82-85. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2018/18.pdf (дата звернення 20.09.2023).

Вяткін П.С. Інвестиційні ресурси сільськогосподарських підприємств. URL: https://chdtu.edu.ua/files/feu/Pratsi/KEU/Viatkin/invest_res.pdf (дата звернення 20.09.2023).

Свиноус І.В., Ібатуллін М.І., Сало І.А., Трофімова Г.В., Рудич О.О., Свиноус Н.І. Економічні аспекти інвестиційної діяльності в сільському господарстві. Продовольчі ресурси. 2021. Т.9 №17. С. 233¬243. DOI: https://doi.org/10.31073/foodresources2021-17-23/ (дата звернення 20.09.2023).

Білоус С.П., Новотний С.В. Проблеми інвестування регіонального АПК в умовах воєнного часу. Економіка та суспільство. 2023. Вип.48. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-49 (дата звернення 20.09.2023).

Нечипорук О.В. Проблема залучення іноземних інвестицій в Україні під час війни. Економіка та суспільство. 2023. Вип. 54. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-6 (дата звернення 20.09.2023).

Одноріг М.А. Особливості інвестиційної діяльності в аграрному секторі. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2015. Вип. 126 (частина ІІ). с.108 – 115. URL:http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/viewFile/2823/2531 (дата звернення 20.09.2023).

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 20.09.2023)

The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "On investment activity". Available at : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text. (Accessed 20 September 2023).

Titenko Z., Hudzʹ O. (2019) Osoblyvosti investytsiynoyi diyalʹnosti ahrarnykh pidpryyemstv. [Peculiarities of investment activity of agrarian enterprises]. DOI: http://doi.org//10.31548/bioeconomy2019.01.128 (accessed 20 September 2023).

Demchuk N., Kyselʹova M. (2016) Investytsiyne zabezpechennya silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv [Investment support of agricultural enterprises]. Ahrosvit no 24. pp. 21-26. Available at: http://www.agrosvit.info/pdf/24_2016/5.pdf (Accessed 20 September 2023).

Kucherenko YU. (2018) Osoblyvosti investytsiynoyi diyalʹnosti silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv. [Peculiarities of investment activity of agricultural enterprises]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid no 7 pp. 82-85. Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2018/18.pdf. (Accessed 20 September 2023).

Viatkin P. Investiciini resursi pidpriemstv silskoho hospodarstva. [Investment resources of agricultural enterprise]. Available at: https://chdtu.edu.ua/files/feu/Pratsi/KEU/Viatkin/invest_res.pdf (accessed 20 September 2023).

Svynous I., Ibatullin M., Salo I., Trofimova H., Rudych O., Svynous N. (2021) Ekonomichni aspekty investytsiynoyi diyalʹnosti v silʹsʹkomu hospodarstvi. [Economic aspects of investment activity in agriculture] Prodovolʹchi resursy. volume 9. № 17. p.p. 233-243: DOI: https://doi.org/10.31073/foodresources2021-17-23/. (Accessed 20 September 2023).

Bilous S., Novotnyi C. (2023). Problemy investuvannya rehionalʹnoho APK v umovakh voyennoho chasu. [Problems of regional agricultural investment in wartime conditions]. Ekonomika ta suspilʹstvo. Vyp. 48. Available at: URL: DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-49 (Accessed 20 September 2023).

Nechyporuk O. (2023) Problema zaluchennya inozemnykh investytsiy v Ukrayini pid chas viyny. [The problem of attracting foreign investments in Ukraine during the war] Ekonomika ta suspilʹstvo Vyp. 54. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-6 (Accessed 20 September 2023).

Odnorih M., (2015) Osoblyvosti investytsiynoyi diyalʹnosti v ahrarnomu sektori. [Features of investment activity in the agricultural sector]. Aktualʹni problemy mizhnarodnykh vidnosyn vyp. 126 (chastyna II). Available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/viewFile/2823/2531 (Accessed 20 September 2023).

State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.go.ua (Accessed 20 September 2023).

Переглядів статті: 149
Завантажень PDF: 105
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Попова, О., Коцюбинська, Л., & Скубій, О. (2023). ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-49
Розділ
ЕКОНОМІКА