КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОЇ АГРЕСІЇ

Ключові слова: конкурентоспроможність, якість продукції, аграрні підприємства, воєнна агресія, сільське господарство, виробництво, аграрне виробництво, економічна стійкість

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ключових аспектів, які визначають конкурентоспроможність та якість продукції аграрного підприємства в умовах воєнної агресії. Наголошено на важливості якості продукції, яка відіграє вирішальну роль у конкурентному середовищі сучасного ринку. Зазначено, що якість продукції не тільки задовольняє потреби споживачів, але й впливає на імідж підприємства, можливість виводу продукції на міжнародні ринки, приваблення інвестицій та попит на продукцію. Досліджено вплив воєнної агресії на аграрні підприємства та їх конкурентоспроможність, відзначаючи специфічні умови та виклики, з якими вони стикаються. Зокрема, встановлено, що це: зниження рівня інвестицій, обмеження доступу до ринків та загрози для інфраструктури і робочої сили. Наголошено, що підвищення якості аграрної продукції не лише сприяє виживанню підприємств, але і створює передумови для їхнього розвитку в умовах складних викликів і є важливим кроком до забезпечення стабільності і конкурентоспроможності аграрного сектору, а також до розвитку країни в цілому.

Посилання

Волкова Н.В., Кононенко О.І., Кравченко Т.В. Сутність та особливості формування конкурентоспроможності та економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. Інфраструктура ринку. 2022. № 68. С. 89–94. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/68-2022

Земляна Л.С. Формування системи управління якістю як чинника конкурентоспроможності продукції підприємств аграрної галузі. Innovation and Sustainability. 2022. № 4. С. 207–214. DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2022.4.207.214

Негрей М.В., Трофімцева О.В. Аналіз функціонування аграрного сектору України в умовах війни. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна серія «Економічна». 2022. № 102. С. 49–56. DOI: https://doi.org/10.26565/2311-2379-2022-102-06

Павлова Г., Абрамович І., Бальзан М. Стратегічні заходи підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору України на міжнародному ринку. Вісник Хмельницького національного університету. 2022. № 4. С. 62–67. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-308-4-10

Павлова О., Павлов К., Омельчук Б., Кучерява О. Формування системи управління якістю як чинника конкурентоспроможності продукції підприємств аграрної галузі. Innovation and Sustainability. 2022. № 4. С. 193–201. DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2022.4.193.201

Русан В.М. Функціонування аграрного сектору в умовах війни. Інтелект ХХІ. 2022. № 2. С. 13–16. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2022-2.3

Volkova, N.V., Kononenko, O.I., & Kravchenko, T.V. (2022). Sutnist ta osoblyvosti formuvannya konkurentospromozhnosti ta ekonomichnoyi bezpeky sil's'kohospodars'kykh pidpryyemstv [The Essence and Features of Competitiveness and Economic Security Formation of Agricultural Enterprises]. Market Infrastructure, 68, 89–94. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/68-2022

Zemliana, L. (2022). Formuvannia systemy upravlinnia yakistiu yak chynnyka konkurentospromozhnosti produktsii pidpryiemstv ahrarnoi haluzi [Formation of Quality Management System as a Factor of Agricultural Enterprises' Competitiveness]. Innovation and Sustainability, 4, 207–214. DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2022.4.207.214

Negrei, M.V., & Trofimtseva, O.V. (2022). Analiz funktsionuvannya ahrarnoho sektoru Ukrayiny v umovakh viyny [Analysis of the Functioning of Ukraine's Agricultural Sector in Conditions of War]. Bulletin of V.N. Karazin Kharkiv National University, Economic Series, 102, 49–56. DOI: https://doi.org/10.26565/2311-2379-2022-102-06

Pavlova, G., Abramovich, I., & Balzan, M. (2022). Stratehichni zakhody pidvyshchennia konkurentospromozhnosti ahrarnoho sektoru Ukrainy na mizhnarodnomu rynku. [Strategic Measures to Enhance the Competitiveness of Ukraine's Agricultural Sector in the International Market]. Bulletin of Khmelnytsky National University, 4, 62–67. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-308-4-10

Pavlova, O., Pavlov, K., Omelchuk, B., & Kucheryava, O. (2022). Formuvannya systemy upravlinnya yakistyu yak chynnyka konkurentospromozhnosti produktsiyi pidpryyemstv ahrarnoyi haluzi [Formation of Quality Management System as a Factor of Agricultural Enterprises' Competitiveness]. Innovation and Sustainability, 4, 193–201. DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2022.4.193.201

Rusan, V.M. (2022). Funktsionuvannia ahrarnoho sektoru v umovakh viiny [Functioning of the Agricultural Sector in Conditions of War]. Intellect XXI, 2, 13–16. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2022-2.3

Переглядів статті: 268
Завантажень PDF: 92
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Волкова, Н., Мехтієв, Р., & Попадін, Є. (2023). КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОЇ АГРЕСІЇ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-10
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ