МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: маркетингова стратегія, інноваційний розвиток, підприємства, фактори впливу, бізнес-середовище

Анотація

Здійснено аналіз сучасного стану та тенденцій інноваційного розвитку України серед інших країн світу. Результати оцінювання інноваційної спроможності України свідчать про необхідність розроблення єдиної та узгодженої стратегії розвитку та вказують на необхідність здійснення реальних кроків у напрямку реалізації структурних змін в економіці, а також стимулювання бізнесу до інновацій. Зазначено основі рушійні сили інноваційної діяльності для вітчизняних підприємств та головні проблеми, що перешкоджають розвитку такої діяльності. Визначено етапи процесу розробки маркетингової стратегії інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. Доведено, що маркетингова стратегія інноваційного розвитку підприємств передбачає пошук довгострокових рішень та можливостей адаптуватися до різних факторів внутрішнього та зовнішнього середовища характерних для конкретного підприємства.

Посилання

Бояринова К.О. Функціонування інноваційно орієнтованих підприємств: методологія забезпечення розвитку : монографія. Київ; Херсон, 2017. 435 с.

Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 440 с.

Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : підручник. Суми : ВТД – Університетська книга, 2010. 334 с.

Смовженко Т.С., Кузнєцова А.Я., Шмігельська З.К. Інноваційна діяльність малого і середнього бізнесу: основні засади управління : монографія. Київ : УБС НБУ, 2010. 198 с.

Федулова Л. Інноваційний розвиток: еволюція поглядів та проблеми сучасного усвідомлення. Економічна теорія. 2013. № 2. С. 28–45.

Корнієнко Т.О. Маркетингові стратегії у формуванні конкурентних переваг підприємств в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2023. № 49. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-65

The Global Sustainable Competitiveness Index 2022. URL: https://www.politico.com/f/?id=00000184-d344-da2c-a3af-fb66c4150000

Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 526-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-р#Text

Маргасова В.Г., Вдовенко Н.М. Формування маркетингових стратегій інноваційного розвитку підприємств для регулювання виробничої діяльності груп суспільних інтересів на ринку. Наукові записи Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. 2022. Випуск 35. С. 273–279

Boiarynova K.O. (2017). Funktsionuvannia innovatsiino oriientovanykh pidpryiemstv: metodolohiia zabezpechennia rozvytku : monohrafiia [Functioning of innovation-oriented enterprises: methodology for ensuring development]. Kyiv; Kherson, 435 p. [in Ukrainian]

Vasylenko V.O., Shmatko V.H. (2005) Innovatsiinyi menedzhment : navchalnyi posibnyk [Innovation management]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 440 p. [in Ukrainian]

Illiashenko S.M. (2010). Innovatsiinyi menedzhment: pidruchnyk [Innovation management]. Sumy: VTD – Universytetska knyha. 334 p. [in Ukrainian]

Smovzhenko T.S., Kuznietsova A.Ya., Shmihelska Z.K. (2010). Innovatsiina diialnist maloho i serednoho biznesu: osnovni zasady upravlinnia: monohrafiia [Innovative activities of small and medium-sized businesses: basic principles of management]. Kyiv: UBS NBU, 198 p. [in Ukrainian]

Fedulova L. (2013). Innovatsiinyi rozvytok: evoliutsiia pohliadiv ta problemy suchasnoho usvidomlennia [Innovative development: evolution of views and problems of modern awareness]. Ekonomichna teoriia, vol. 2, pp. 28–45. [in Ukrainian]

Korniienko T.O. (2023). Marketynhovi stratehii u formuvanni konkurentnykh perevah pidpryiemstv v umovakh voiennoho stanu [Marketing strategies in the formation of competitive advantages of enterprises in the conditions of martial law]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 49. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-65 [in Ukrainian]

The Global Sustainable Competitiveness Index 2022. Available at: https://www.politico.com/f/?id=00000184-d344-da2c-a3af-fb66c4150000

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku sfery innovatsiinoi diialnosti na period do 2030 roku : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10.07.2019 № 526-r. Available at: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/526-2019-r#Text

Marhasova V.H., Vdovenko N.M. (2022). Formuvannia marketynhovykh stratehii innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv dlia rehuliuvannia vyrobnychoi diialnosti hrup suspilnykh interesiv na rynku [Formation of marketing strategies for innovative development of enterprises to regulate production activities of public interest groups on the market]. Naukovi zapysy Lvivskoho universytetu biznesu ta prava. Seriia ekonomichna, vol. 35, pp. 273–279. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 196
Завантажень PDF: 42
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Корнієнко, Т., Подзігун, С., & Пачева, Н. (2023). МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-85
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають