БЕЗПЕКА ТА РИЗИКИ ВОДОКОРИСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТІНЬОВОГО ТА НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ключові слова: тіньова економіка, детінізація, неформальний сектор економіки, безпека водокористування, інвестиційна привабливість, ризики водокористування, управлінські компетентності

Анотація

У статті проаналізовано ризики водокористування у зв’язку з існуванням тіньового, неформального сектору економіки, доведено необхідність активізації дій держави, громадянського суспільства, контролюючих органів з метою зменшення обсягів тіньових відносин, забезпечення безпеки водокористування в Україні. У статті обґрунтовано, що з метою зменшення негативного антпропотехногенного впливу на стан водних ресурсів важливим є створення мотиваційного механізму переходу із неформального сектору економіки до формального, впровадження в практику заходів щодо спрощення системи реєстрації потенційних суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення бюрократичних процедур ведення господарської діяльності, удосконалення системи оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності. Констатується той факт, що для реалізації державної політики у процесі детінізації та недопущення несанкціонованого водокористування необхідно використовувати як стимули, так і санкції, штрафи, притягати винних різних видів відповідальності. Досліджено досвід США в контексті раціонального використання водних ресурсів, покращення якості питної води та посилення її впливу на трудовий потенціал.

Посилання

Аналіз сфери спеціального водокористування та проведення робіт на землях водного фонду. URL: https://cdn.regulation.gov.ua/66/2f/fc/a0/regulation.gov.ua_GB (дата звернення: 04.07.2023).

Бікулов Д.Т. Тіньова економіка в контексті місцевого самоврядування. Держава та регіони. Сер.: Державне управління. 2013. № 3. С. 96–101.

Директива № 2008/99/ЕС Європейського Парламенту і Ради про кримінально-правову охорону довкілля. URL: https://regulation.gov.ua/documents/id69064/goals (дата звернення: 06.07.2023).

Єніна-Березовська А.О., Середіна Г.В. Система безпеки держави та загрозливі економічні процеси: тінізація і криміналізація економіки. Бізнес Інформ. 2014. № 9. С. 41–47.

Кичко І.І., Шаркаді Н.В. Захист депозитів населення. Фінанси України. 2006. № 2. С. 122–127.

Кичко І.І. Макроекономічний механізм фінансування охорони здоров'я. Фінанси України. 2003. № 4. С. 71–77.

Кичко І. І. Ретроспективний аналіз бюджетної політики у контексті бюджетного регулювання особистих потреб населення. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2009. № 35. С. 36–40.

Кобушко Я.В., Мирошниченко Ю.О., Теницька І.А. Проблемні аспекти ідентифікації факторів тінізації екологічного оподаткування в Україні. Соціальна економіка. 2022. № 64. С. 125–136. DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2022-64-11

Кубатко В.В. Державна політика детінізації економіки України з урахуванням економікоекологічних факторів : дис... канд. екон. наук : 08.00.03. Суми, 2019. 221 с.

Мазур І.І. Детінізація економіки як пріоритет національної безпеки. Стратегічні пріоритети. 2008. № 3(8). С. 76–83.

Мандибура В.О. «Тіньова» економіка України та напрями законодавчої стратегії її обмеження. Київ : Парламентське видавництво, 1998. 136 с.

Подмазко О.М. Організаційно-економічні засади детінізації економіки України : дис…на здобуття наукового ступеня кандид. екон. наук: спец. 08.00.03- економіка та управління національним господарством. Одеса, 2015. 216 с.

Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2030 р., Проект Закону України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63948 (дата звернення: 05.07.2023).

Рижова К.І., Митрофанова О.М. Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності управління водними ресурсами. Економіка природокористування і сталий розвиток. Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2019. № 6 (25). С. 88–93.

Турлова Ю.А. Окремі аспекти кримінально-правового впливу на екологічну злочинність. Забезпечення правопорядку в Україні засобами кримінальної юстиції : монографія / відп. ред. О.М. Костенко. Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2017. Розд. 9. С. 249–285.

Тютюник І.В. Основні напрямки трансформації механізму державного регулювання тіньової діяльності промислових підприємств в умовах економічної нестабільності. Реінжиніринг бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств : монографія / за заг. ред. д-ра. екон. наук, проф. Л.М. Таранюка. Суми : Видавець СНАУ, 2018. С. 334–340.

Як понизити водний слід людства до сталого рівня. URL: https://www.un.org/ru/chronicle/article/21707 (дата звернення: 07.07.2023).

Thomas J. Informal economic activity. London: Harvester Wheatsheaf, 1992. 371 p.

Analiz sfery spetsialʹnoho vodokorystuvannya ta provedennya robit na zemlyakh vodnoho fondu [Analysis of the sphere of special water use and work on the lands of the water fund]. Available at: https://cdn.regulation.gov.ua/66/2f/fc/a0/regulation.gov.ua (accessed July 4, 2023).

Bikulov, D.T. (2013). Tinʹova ekonomika v konteksti mistsevoho samovryaduvannya [Shadow economy in the context of local self-government]. Derzhava ta rehiony. Ser.: Derzhavne upravlinnya – State and regions. Series: Public administration, 3, 96–101.

Dyrektyva № 2008/99/ES Yevropeysʹkoho parlamentu i Rady pro kryminalʹno-pravovu okhoronu dovkillya [Directive No. 2008/99/EC of the European Parliament and the Council on criminal environmental protection]. Available at: https://regulation.gov.ua/documents/id69064/goals (accessed July 6, 2023).

Еnina-Berezovsʹka, A.O., & Seredina, H.V. (2014). Systema bezpeky derzhavy ta zahrozlyvi ekonomichni protsesy: tinizatsiya i kryminalizatsiya ekonomiky [The state security system and threatening economic processes: criminalization and criminalization of the economy]. Biznes Inform – Business Inform, 9, 41–47.

Kychko, I.I. (2009). Retrospektyvnyy analiz byudzhetnoyi polityky u konteksti byudzhetnoho rehulyuvannya osobystykh potreb naselennya [Retrospective analysis of budget policy in the context of budget regulation of personal needs of the population]. Visnyk Chernihivsʹkoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu – Bulletin of the Chernihiv State University of Technology, 35, 36–40.

Kychko, I.I. (2003). Makroekonomichnyy mekhanizm finansuvannya okhorony zdorov'ya [Macroeconomic mechanism of health care financing]. Finansy Ukrayiny – Finances of Ukraine, 4, 71–77.

Kychko, I.I., & Sharkadi, N.V. (2006). Zakhyst depozytiv naselennya [Protection of public deposits]. Finansy Ukrayiny – Finances of Ukraine, 2, 122–127.

Kobushko, Ya.V., Myroshnychenko, Yu.O., Tenytsʹka, I.A. (2022). Problemni aspekty identyfikatsiyi faktoriv tinizatsiyi ekolohichnoho opodatkuvannya v Ukrayini [Problematic aspects of identification of factors of shadowing of environmental taxation in Ukraine]. Sotsialʹna ekonomika – Social economy, 64, 125–136. DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2022-64-11

Kubatko, V.V. (2019). Derzhavna polityka detinizatsiyi ekonomiky Ukrayiny z urakhuvannyam ekonomikoekolohichnykh faktoriv [The state policy of detinization of the economy of Ukraine taking into account economic and ecological factors] : dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of economic sciences: 08.00.03. Sumy, 221 p.

Mazur, I.I. (2008). Detinizatsiya ekonomiky yak priorytet natsionalʹnoyi bezpeky [Detinization of the economy as a priority of national security]. Stratehichni priorytety – Strategic priorities, 3(8), 76–83.

Mandybura, V.O. (1998). «Tinʹova» ekonomika Ukrayiny ta napryamy zakonodavchoyi stratehiyi yiyi obmezhennya ["Shadow" economy of Ukraine and directions of the legislative strategy of its limitation]. Kyiv: Parlamentsʹke vydavnytstvo, 136 p.

Podmazko, O.M. (2015). Orhanizatsiyno-ekonomichni zasady detinizatsiyi ekonomiky Ukrayiny [Organizational and economic principles of the detinization of the economy of Ukraine]: dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of economic sciences: special. 08.00.03 – economy and management of the national economy. Odesa, 216 p.

Pro osnovni zasady (stratehiyu) derzhavnoyi ekolohichnoyi polityky na period do 2030 roku [On the main principles (strategy) of the state environmental policy for the period until 2030], Draft Law of Ukraine. Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63948 (accessed July 5, 2023).

Ryzhova K.I., & Mytrofanova, O.M. (2019). Orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm pidvyshchennya efektyvnosti upravlinnya vodnymy resursamy [Organizational and economic mechanism of increasing the efficiency of water resources management]. Ekonomika pryrodokorystuvannya i stalyy rozvytok – Economics of nature use and sustainable development, 6 (25). Kyiv: DU IEPSR NAN Ukrayiny, 88–93.

Turlova, Yu.A. (2017). Okremi aspekty kryminalʹno-pravovoho vplyvu na ekolohichnu zlochynnistʹ [Certain aspects of criminal law influence on environmental crime]. Zabezpechennia pravoporiadku v Ukraini zasobamy kryminalnoi yustytsii [Ensuring law and order in Ukraine by means of criminal justice]: monograph / responsible editor O. M. Kostenko. Kyiv: National Academy of the Prosecutor's Office of Ukraine, Section 9, 249–285.

Tyutyunyk, I.V. (2018). Osnovni napryamky transformatsiyi mekhanizmu derzhavnoho rehulyuvannya tinʹovoyi diyalʹnosti promyslovykh pidpryyemstv v umovakh ekonomichnoyi nestabilʹnosti [The main directions of transformation of the mechanism of state regulation of shadow activities of industrial enterprises in conditions of economic instability]. Reinzhynirynh biznes-protsesiv marketynhovoyi sfery promyslovykh pidpryyemstv [Reengineering of business processes of the marketing sphere of industrial enterprises]: monograph / edited by L.M. Taraniuk. Sumy: SNAU Publisher, 334–340.

Yak ponyzyty vodnyy slid lyudstva do staloho rivnya [How to reduce humanity's water footprint to a sustainable level]. Available at: https://www.un.org/ru/chronicle/article/21707 (accessed July 7, 2023).

Thomas, J. (1992). Informal economic activity. London: Harvester Wheatsheaf, 371 p.

Переглядів статті: 49
Завантажень PDF: 42
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Кичко, І., & Маргасова, В. (2023). БЕЗПЕКА ТА РИЗИКИ ВОДОКОРИСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТІНЬОВОГО ТА НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-52
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають