РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Ключові слова: банки, державне регулювання, ринок цінних паперів, цінні папери, інвестиції, емісія, активи, первинні дилери, ОВДП

Анотація

У статті розглянуті основні види діяльності банківських установ на вітчизняному ринку цінних паперів відповідно до вимог законодавства та форм державного регулювання. Зазначено, що у вітчизняній практиці банкам дозволено виступати на фондовому ринку у ролі емітентів, інституційних інвесторів та професійних учасників, що забезпечують функціонування інститутів інфраструктури цього ринку. Проаналізовані тенденції розвитку емісійної діяльності банків, зокрема щодо випуску корпоративних облігацій упродовж 2017-2021 рр. Зроблений висновок про недостатнє використання зазначеного джерела залучення позикового капіталу у вітчизняній банківській системі. Наголошено на зростанні інтересу банків до вкладень у цінні папери, що зумовлено зниженням попиту в економіці країни на кредитні продукти. Частка інвестицій банків у цінні папери протягом останніх пяти років стрімко зростала і на сьогодні перевищує третину сукупних банківських активів. Зазначено, що особливий інтерес банки мають до вкладень у державні цінні папери, передусім в ОВДП. Значною мірою така тенденція зумовлена достатньо високою доходністю та надійністю цих фондових інструментів та дозволом регулятора щодо формування обов’язкових банківських резервів за рахунок придбання ОВДП. Активного розвитку останніми роками набула діяльність банків в якості первинних дилерів на ринку з розміщення ОВДП, що забезпечує ефективне функціонування і розвиток цього ринку. Зроблено висновок, що форми державного регулювання діяльності банків на вітчизняному ринку цінних паперів демонструють свою ефективність та сприяють зростанню ролі цих установ у фінансовій системі країни, посилюють значення емісійної, інвестиційної та посередницької банківської діяльності у процесах залучення, переміщення інвестиційного капіталу та спрямуванні його на економічне зростання.

Посилання

Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/ article/Strategy_FS_2025.pdf?v=4

Борисова Л.Є., Мамуненко М.С. Сучасні напрями розвитку вітчизняних банківських операцій з цінними паперами. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2021. Вип. 2 (103). С. 35–41. DOI: https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-2-6

Жердецька Л.В. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності банків України на фондовому ринку. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2021. № 9–10 (286–287). С. 11–17. DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2021-9-10-286-287-11-17

Коваленко В.В. Ринок цінних паперів в умовах кризи економіки України. Регіональна економіка та управління. 2016. № 5(12). С. 31–34.

Криховецька З.М., Кохан І.В. Проблеми та шляхи вдосконалення формування фінансових ресурсів банків. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-10

Онищенко Ю.І. Управління інвестиційною діяльністю банку: теорія та практика. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 25. С. 738–745. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/123.pdf

Рисін В., Папірник С. Трансформація ролі банків на ринку державних боргових цінних паперів. Економіка та суспільство. 2022. № 44. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-6

Аналітичні огляди Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article

Статистична інформація Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Про ринки капіталу та організовані товарні ринки: Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text

Stratehiia rozvytku finansovoho sektoru Ukrainy do 2025 roku [Strategy for the development of the financial sector of Ukraine until 2025]. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FS_2025.pdf?v=4

Borysova L.Ye., Mamunenko M.S (2021) Suchasni napriamy rozvytku vitchyznianykh bankivskykh operatsii z tsinnymy paperamy [Modern trends in the development of domestic banking operations with securities]. Naukovyj visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriia «Ekonomichni nauky», vol. 2 (103), pp. 35–41. DOI: https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-2-6

Zherdets'ka L.V. (2021) Otsinka efektyvnosti investytsiinoi diialnosti bankiv Ukrainy na fondovomu rynku [Evaluation of the efficiency of investment activities of banks of Ukraine on the stock market]. Naukovyj visnyk Odes'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, vol. 9–10 (286–287), pp. 11–17. DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2021-9-10-286-287-11-17

Kovalenko V.V. (2016) Rynok tsinnykh paperiv v umovakh kryzy ekonomiky Ukrayiny [Securities market in the conditions of the crisis of the economy of Ukraine]. Rehionalʹna ekonomika ta upravlinnya, vol. 5(12), рp. 31–34.

Krykhovetska Z.M., Kokhan I.V. (2022) Problemy ta shliakhy vdoskonalennia formuvannia finansovykh resursiv bankiv [Problems and ways of improving the formation of financial resources of banks]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-10

Onyschenko Yu.I. (2018) Upravlinnia investytsiinoiu diialnistiu banku: teoriia ta praktyka [Management of investment activities of the bank: theory and practice]. Infrastruktura rynku, vol. 25. pp. 738–745, Аvailable at:http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/123.pdf

Rysin V., Papirnyk S. (2022) Transformatsiia roli bankiv na rynku derzhavnykh borhovykh tsinnykh paperiv [Transformation of the role of banks in the market of government debt securities]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 44. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-6

Analitychni ohlyady Natsionalnoho banky Ukrayiny [Analytical revies of the National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua

Statystychna informatsiya Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny [Statistical information of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Pro rynky kapitalu ta orhanizovani tovarni rynky: Zakon Ukrayiny vid 23.02.2006 r. № 3480-IV zi zminamy i dopovnennyamy [About capital market and organized product markets: Law of Ukraine No. 3480-IV of February 23, 2006, as amended]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text

Переглядів статті: 211
Завантажень PDF: 147
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Черкасова, С. (2023). РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-93
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають