АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

  • Світлана Черкасова Львівський торговельно-економічний університет
  • Любов Медвідь Львівський торговельно-економічний університет
  • Наталія Міценко Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: кредитні спілки, ломбарди, фінансові компанії, кредити, кредитні продукти, кредитна діяльність

Анотація

У статті розглянута розглянута діяльність таких небанківських кредитних установ в Україні як кредитні спілки, ломбарди та фінансові компанії. Наголошено, що призначення кредитної діяльності для цих установ є неоднаковим. Кредитні спілки є неприбутковими фінансовими установами. Кредитна діяльність цих установ спрямована на видачу дешевих кредитів своїм учасникам. Ломбарди та фінансові компанії, навпаки, націлені на отримання високого доходу від кредитної діяльності. Незважаючи на високі процентні ставки, кредитна діяльність фінансових компаній і ломбардів розвивається в країні дуже активно. Кредитні продукти цих установ є короткостроковими, дорогими та більш простими для отримання у порівнянні з банківськими кредитами. Захист майнових прав одержувачів таких кредитів в Україні є недостатнім. Зазначено, що посилення вимог регулятора до діяльності небанківських кредитних установ привело до очищення вітчизняного ринку кредитних послуг від неактивних учасників. Наголошено, що подальший розвиток кредитної діяльності в небанківському фінансовому секторі вимагає удосконалення його державного регулювання. Необхідним є більш надійний захист позичальників коштів з боку держави та підвищення їх фінансової грамотності.

Посилання

Аналітичні матеріали Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за 2016-2019 рр. URL: http://www.nfp.gov.ua (дата звернення: 1.02.2021).

Аналітичні огляди Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article (дата звернення: 15.11.2021).

Вовчак О., Крентовська Л. Фінансове посередництво: економічна сутність і класифікація. Вісник НБУ. 2012. Серпень. С. 4–9. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Vnbu/2012_8/2012_08_2.pdf

Гончаренко В. Кредитні спілки як фінансові кооперативи: міжнародний досвід та українська практика. Київ : Наукова думка, 2014. 233 с.

Гончаренко О. Класифікація небанківських фінансових установ як інструмент реалізації стратегії розвитку фінансового сектору економіки України. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2017. Випуск 44. Частина І. С. 15–25. URL: http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/110673

Діденко Л.В., Кобзар І.А., Ханалієва І.С. Дослідження діяльності небанківських фінансових установ як учасників сучасного ринку фінансових послуг. Економічний аналіз. Тернопіль, 2018. Том 28. № 4. С. 88–94.

Корнєєв В. Розвиток ринків фінансових послуг небанківських посередників. Економіка і прогнозування. 2016. № 3. С. 79–97.

Левченко В.П. Розвиток ринку небанківських фінансових послуг : монографія. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 368 с.

Огляд небанківського фінансового сектору. Підсумки 2020 р. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/rinok-nebankivskih-finansovih-ustanov-zris-za-pidsumkami-2020-roku-bilshist-segmentiv-otrimali-pributok--oglyad-nebankivskogo-finsekto

Осадчий Є.С. Особливості діяльності фінансово-кредитних установ в Україні. Економіка і суспільство. 2016. № 5. С. 375–382.

Поліщук Є.А. Класифікація небанківських фінансових установ. Ринок цінних паперів. 2012. № 12. С. 3–8.

Рубанов П.М. Види та роль фінансових посередників на сучасному етапі розвитку фінансової системи. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2012. № 3 (15). С. 204–209. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Natural/Vznu/eco/2012_3/204-209.pdf

Руда О.Л. Сучасний стан діяльності небанківських кредитних установ в Україні. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 39–2. С. 84–88.

Kutsyk P., Redchenko K., Voronko R. (2020). Management control and modern decentralized technologies. Baltic Journal of Economic Studies, 6(4), 98–102. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-4-98-102

Аnalitychni materialy Natsionalnoyi komisiyi, shcho zdiysnyuye derzhavne rehulyuvannya u sferi rynkiv finansovykh posluh za 2016-2019 [Analytical materials of the National Commission for State Regulation of Financial Services Market for 2016-2019]. Available at: http://www.nfp.gov.ua (accessed 1.01.2021).

Analitychni ohlyady Natsionalnoho banky Ukrayiny [Analytical revies of the National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua (accessed 15.11.2021).

Vovchak, O. and Krentovska, L. (2012) Finansove poserednitstvo: ekonomichna sutnist i klasifikatsiya [Financial intermediation: economic essence and classification]. Visnik NBU, August, pp. 4–9.

Goncharenko, V. (2014) Kreditni spilki yak finansovi kooperativi: mizhnarodniy dosvid ta ukrayinska praktika [Credit unions as financial cooperatives: international experience and Ukrainian practice]. Kyiv: Naukova dumka, 233 p. (in Ukrainian)

Goncharenko, O. (2017) Klasifikatsiya nebankivskih finansovih ustanov yak instrument realizatsiyi strategiyi rozvitku finansovogo sektoru ekonomiki Ukrayini [Classification of non-banking financial institutions as a tool for implementing the strategy of development of the financial sector of the economy of Ukraine]. ZbIrnik naukovih prats Cherkaskogo derzhavnogo tehnologIchnogo unIversitetu. SerIya: EkonomIchnI nauki, vol. 44, part I, pp. 15–25.

Didenko, L. and Kobzar, I. and Hanalieva, I. (2018) doslidzhennya diyalnosti nebankivskih finansovih ustanov yak uchasnikiv suchasnogo rinku finansovih poslug [Research of non-banking financial institutions as participants in the modern financial services market]. Ekonomichniy analiz, Ternopil, Tom 28, № 4, pp. 88–94.

Korneev, V. (2016) Rozvitok rinkIv finansovih poslug nebankivskih poserednikiv [Development of financial services markets of non-banking intermediaries]. Ekonomika i prognozuvannya, № 3, pp. 79–97.

Levchenko, V. (2013) Rozvitok rinku nebankivskih finansovih poslug: monografiya [Development of the market of non-banking financial services: monograph]. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literaturi, 368 p. (in Ukrainian)

Oglyad nebankivskogo fInansovogo sektoru. Pidsumki 2020 r. [Review of the non-banking financial sector. Results of 2020]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/rinok-nebankivskih-finansovih-ustanov-zris-za-pidsumkami-2020-roku-bilshist-segmentiv-otrimali-pributok--oglyad-nebankivskogo-finsekto (accessed 15.02.2022).

Osadchiy, E. (2016) Osoblivosti diyalnosti fInansovo-kreditnih ustanov v Ukrayini [Features of financial and credit institutions in Ukraine]. Ekonomika i suspilstvo, № 5, pp. 375–382.

PolIschuk, E. (2012) Klasifikatsiya nebankivskih finansovih ustanov [Classification of non-bank financial institutions]. Rinok tsinnih paperiv, № 12, pp. 3–8.

Rubanov, P. (2012) Vidi ta rol finansovih poserednikiv na suchasnomu etapi rozvitku finansovoyi sistemi [Types and role of financial intermediaries at the present stage of development of the financial system]. Visnik Zaporizkogo natsionalnogo universitetu. Ekonomichni nauki, № 3 (15), pp. 204–209. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Natural/Vznu/eco/2012_3/204-209.pdf.

Ruda, O. (2019) Suchasniy stan diyalnostI nebankivskih kreditnih ustanov v Ukrayini [The current state of non-bank credit institutions in Ukraine]. Prichornomorski ekonomichni studiyi, volp. 39–2, pp. 84–88.

Kutsyk, P., Redchenko, K., & Voronko, R. (2020). Management control and modern decentralized technologies. Baltic Journal of Economic Studies, 6(4), 98–102. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-4-98-102

Переглядів статті: 663
Завантажень PDF: 590
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Черкасова, С., Медвідь, Л., & Міценко, Н. (2022). АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-6
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ