МАНІПУЛЯЦІЇ В МАРКЕТИНГУ

Ключові слова: маркетинг, маніпуляція, споживач, покупки, рішення, протидія

Анотація

У статті проаналізовано та систематизовано види маркетингової маніпуляції споживачами. Дослідження показало, що основна мета маркетингової маніпуляції полягає у переконанні споживачів прийняти певні рішення або здійснити покупку. Визначено, що, маніпулятивний вплив на споживачів здійснюється різноманітними психологічними методами та прийомами задля зміни їхнього сприйняття, вподобання або рішення. Водночас, кожна маніпуляція має позитивні та негативні наслідки та по-різному проявляється на практиці. Особливу увагу у статті приділено розгляду конкретних видів маркетингової маніпуляції: рекламній маніпуляції, маніпуляції упакуванням, маніпуляції ціною, маніпуляція сценарієм взаємодії. Результати дослідження засвідчили, що споживачі повинні бути уважними до інформації, яку вони отримують, досліджувати продукти та послуги, а також звертатися до надійних джерел та експертів перед прийняттям рішень. Це також буде протидіяти маніпулятивному впливу на ухвалення рішення споживачами.

Посилання

10 маніпуляцій в рекламі, які спонукають нас витрачати гроші. URL: https://publish.com.ua/biznes/10-manipulyatsij-v-reklami-yaki-sponukayut-nas-vitrachati-groshi.html

Chakravarty A. Review of Marketing Relevant Real Activity Manipulation. 2023. DOI: https://doi.org/10.1007/s40547-023-00136-9

Rangaswamy E., Kumar Sagadevan S. & et. Manipulation tactics and consumer behaviour: creating a desire to purchase. Journal of Tianjin University Science and Technology. 2021. Vol. 54. DOI: https://doi.org/10.17605/osf.io/bkhxm

How Ads Manipulate You? URL: https://medium.com/psychology-simplified/how-ads-manipulate-you-6b4e96110d5b

Kamins M. Marketing Manipulation. A Consumer's Survival Manual. 2018. URL: https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/10839#t=aboutBook

Ljubičić K., Vukasović T. Manipulation in the world of marketing. 2022. DOI: https://doi.org/10.37896/YMER21.04/49

Oldford S. Manipulation in Marketing: How It's Used, and How to Use It Ethically. URL: https://www.entrepreneur.com/growing-a-business/manipulation-in-marketing-how-its-used-and-how-to-use-it/321611

Shahyrova A. Psychological methods of manipulation in advertising. URL: https://core.ac.uk/download/53085429.pdf

Vukasović T., Ljubičić K. Marketing Manipulation in the 21st Century. 5 th International Scientific Conference ITEMA 2021. Conference Proceedings. DOI: https://doi.org/10.31410/ITEMA.2021.103

Бажеріна К.В. Використання маніпуляційних технологій у рекламі. Ефективна економіка. 2014. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3835

Берн Е. Ігри, у які грають люди. Харків : «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. 256с.

Бутенко Н. Соціальна психологія в рекламі: Навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2006. 384 с.

Гуменюк О. Психологія впливу. Тернопіль, 2003. 304 с.

Карпенко М. Суть поняття «маніпуляція», її характеристика та методи нейтралізації. Засоби навчальної та науково–дослідної роботи. 2015. Вип. 45. С. 26–34. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.56254

Ковтунович Т. Розпізнаваймо методи маніпуляції в рекламі. URL: https://ms.detector.media/mediadoslidzhennya/post/11060/2010-09-17-rozpiznavaymo-metody-manipulyatsiy-u-reklami/

Крикун В. Поняття «маніпулювання»: сутність та контексти. Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого. 2022. № 2 (53). DOI: https://doi.org/10.21564/2663–5704.53.258162

Лавриненко В. Психологія спілкування. Київ : Наукова думка, 2018. 350 с.

Москаленко В. Психологія соціального впливу. Навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 448 с.

Чалдині Р. Психологія впливу. Харків : «Клуб сімейного дозвілля», 2022. 608 с.

Чередник Л.А. Використання прийомів маніпуляції у рекламі. Молодий вчений. 2018. № 9.1 (61.1). С. 133–136.

Шахова О. Соціальна психологія особистості : Навчальний посібник. Харків : «Контраст», 2019. 116 с.

10 manipuliatsii v reklami, yaki sponukaiut nas vytrachaty hroshi. Biznes i hroshi [10 manipulations in advertising that encourage us to spend money]. Available at: https://publish.com.ua/biznes/10-manipulyatsij-v-reklami-yaki-sponukayut-nas-vitrachati-groshi.html

Chakravarty A. (2023). Review of Marketing Relevant Real Activity Manipulation. DOI: https://doi.org/10.1007/s40547-023-00136-9

Rangaswamy E., Kumar Sagadevan S. & et. (2021). Manipulation tactics and consumer behaviour: creating a desire to purchase. Journal of Tianjin University Science and Technology. Vol. 54 DOI https://doi.org/10.17605/OSF.IO/BKHXM

How Ads Manipulate You? Available at: https://medium.com/psychology-simplified/how-ads-manipulate-you-6b4e96110d5b

Kamins M. (2018). Marketing Manipulation. A Consumer's Survival Manual. Available at: https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/10839#t=aboutBook

Ljubičić K., Vukasović T. (2022). Manipulation in the world of marketing. DOI: https://doi.org/10.37896/YMER21.04/49

Oldford S. (2022). Manipulation in Marketing: How It's Used, and How to Use It Ethically. Available at: https://www.entrepreneur.com/growing-a-business/manipulation-in-marketing-how-its-used-and-how-to-use-it/321611

Shahyrova A. (2021). Psychological methods of manipulation in advertising. Available at: https://core.ac.uk/download/53085429.pdf

Vukasović T., Ljubičić K. (2021). Marketing Manipulation in the 21st Century. 5 th International Scientific Conference ITEMA 2021 – Conference Proceedings. DOI: https://doi.org/10.31410/ITEMA.2021.103

Bazherina K.V. (2014). Vykorystannia manipuliatsiinykh tekhnolohii u reklami. [Use of manipulation technologies in advertising]. Efektyvna ekonomika, № 12, Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3835

Bern E. (2016). Ihry, u yaki hrauit liudy [The games people play]. Kharkiv: Knyzhkovyi Klub «Klub Simeinoho Dovilliia». 256 p. (in Ukrainian)

Butenko N. (2006). Sotsialna psykholohiia v reklami. [Social psychology in advertising]. Kyiv: KNEU, 384 p. (in Ukrainian)

Humeniuk O. (2003). Psykholohiia vplyvu [Psychology of impact]. Ternopil: Ekonomichna dumka, 304 p. (in Ukrainian)

Karpenko M. (2015). Sut ponattia «manipuliatsiia», yii kharakterystyka ta metody neitralizatsii [The essence of the concept of "manipulation", its characteristics and methods of neutralization]. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslidnoi roboty, vol. 45, pp. 26–34. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.56254. (in Ukrainian)

Kovtunovych T. Rozpiznavaimo metody manipuliatsii v reklami [Let's recognize the manipulation methods in advertising]. Available at: https://ms.detector.media/mediadoslidzhennya/post/11060/2010-09-17-rozpiznavaymo-metody-manipulyatsiy-u-reklami/

Krykun V. (2022). Ponattia «manipuliuvannia»: sutnist ta konteksty [The concept of "manipulation": essence and contexts]. Visnyk NYUU imeni Yaroslava Mudroho, vol. 2 (53). DOI: https://doi.org/10.21564/2663–5704.53.258162 (in Ukrainian)

Lavrynenko V. (2018). Psykholohiia spilkuvannia [Psychology of communication]. Kyiv: Naukova dumka, 350 p. (in Ukrainian)

Moskalenko V. (2007). Psykholohiia sotsialnoho vplyvu. [Psychology of social influence]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 448 p. (in Ukrainian)

Chaldini R. (2022). Psykholohiia vplyvu [Psychology influence]. Kharkiv: Knyzhkovyi Klub «Klub simeinoho dovillia», 608 p. (in Ukrainian)

Cherednyk L. (2018). Vykorystannia pryiomiv manipuliatsii u reklami [Using techniques of manipulation in advertising]. Molodyi vchenyi, vol. 9.1 (61.1), pp. 133–136. (in Ukrainian)

Shakhova O. (2019). Sotsialna psykholohiia osobystosti [Social psychology of personality]. Kharkiv: «Kontrast», 116 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 107
Завантажень PDF: 263
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Миськів, Г. (2023). МАНІПУЛЯЦІЇ В МАРКЕТИНГУ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-17
Розділ
МАРКЕТИНГ