ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВОДНЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ТРАНСПОРТІ

Ключові слова: водень, транспорт, викиди, довкілля, інфраструктура

Анотація

Стаття досліджує основні тенденції розвитку водневих технологій на транспорті з огляду на необхідність зниження негативного впливу викидів вуглецю та дотримання кліматичної нейтральності. Аналіз законодавства провідних країн щодо розвитку водневих технологій дав змогу виявити підтримання цього напрямку енергетичної трансформації у цілому світі. Дослідження виявило активний розвиток водневого транспорту в розрізі усіх видів: автомобільного, вантажного, залізничного, морського та повітряного. Результати дослідження засвідчили, що водневий транспорт набуває все більшої популярності завдяки його екологічній чистоті та використанню водню як безпечного для довкілля джерела енергії. Особливу увагу у статті приділено проблемам розвитку водневого транспорту у світі та сучасному стану розвитку водневих технологій в Україні. Вирішенні вказаних проблем та залучення інвестицій у розробку технологій та будівництво інфраструктури стане поштовхом для активного поширення водневого транспорту у всіх сферах життєдіяльності людей.

Посилання

Global EV Outlook 2023. International Energy Agensy. Report. URL: https://iea.blob.core.windows.net/assets/525aa16b-7a9d-40f9-a89f-5e613f019220/GEVO2023_WEB.pdf (accessed 21 September, 2023).

Policy Database—Data & Statistics. International Energy Agency URL: https://www.iea.org/policies (accessed 02 September, 2023).

Nikola celebrates commercial launch of its first hydrogen truck — almost seven years after faking a working prototype. Insight. Transport. URL: https://www.hydrogeninsight.com/transport/ nikola-celebrates-commercial (accessed 01 September, 2023).

Our vessel. Energy Observer Development URL: https://www.energy-observer.org/about/vessel/ (accessed 21 September, 2023).

Petrovi´c, S.; Diachuk, O.; Podolets, R.; Semeniuk, A.; Bühler, F.; Grandal, R.; Boucenna, M.; Balyk, O. (2021). Exploring the Long-Term Development of the Ukrainian Energy System. Energies, 14, 7731. URL: https://doi.org/10.3390/en14227731 (accessed 01 September, 2023).

Record run’ Daimler’s Mercedes-Benz green hydrogen truck drives over 1,000km on a single tank. URL: https://www.hydrogeninsight.com/transport/- record-run (accessed 31 August, 2023).

Водневе майбутнє логістики: перспективи в Україні та світі. Green deal. URL: https://greendeal.org.ua/vodneve-majbutnye-logistyky-perspektyvy-v-ukrayini-ta-sviti/ (дата звернення: 22.09.23).

Водневі авто – транспорт майбутнього, але поки їх мало. Ліга Теch. URL: https://tech.liga.net/ua/technology/article/ (дата звернення: 10.09.23).

Водневі технології зберігання енергії: стан та перспективи розвитку. Колективна монографія за ред. В. А. Яртися, Ю. М. Солоніна, І. Ю. Завалія URL: https://doi.org/10.15407/materials2021 (дата звернення: 11.09.23).

Гайдуцький І. П. Низьковуглецевий розвиток: глобальні інструменти мотивації. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 2. С. 22-26

Геєць В.В. Економіка України в імперативах низьковуглецевого розвитку. Вісник НАН України. 2022. №3. С.8¬17. DOI: https://doi.org/10.15407/visn2022.03.008

Колешня Я.О. Енергетична складова економічної безпеки підприємств агропромислового комплексу. Дисертація на здобуття наук. ст. к. е. н. 08.00.04–економіка та управління підприємствами. Київ. 2019. 245 с.

Міненерго завершило обговорення Водневої стратегії. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/minenerho-zavershylo-obhovorennia-vodnevoi-stratehii-iuliia-pidkomorna (дата звернення: 26.09.23).

Офіційний сайт Hyundai. URL: https://www.hyundai.news/ (дата звернення: 9.09.23).

Офіційний сайт Mercedes-Benz. URL: https://mercedes-benz-kiev.com/ (дата звернення: 30.08.23).

Офіційний сайт Nikola Motor. URL: https://www.nikolamotor.com/ (дата звернення: 25.08.23).

Офіційний сайт Toyota Україна URL: https://www.toyota.ua/new (дата звернення: 25.08.23).

Про енергетичну ефективність. Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2022. № 2. ст.8). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1818-20#Text (дата звернення: 1.10.23).

Стратегiя низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. Розпорядження КМУ. URL: https://mepr.gov.ua/wp-content/uploads/2023/07/LEDS_ua_last.pdf (дата звернення: 12.09.23).

Стратегія екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року. Розпорядження КМУ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2021-%D1%80#Text (дата звернення: 15.09.23).

Українська воднева стратегія. Асоціації «Українська Воднева Рада». URL: https://rea.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/ukrainian-hydrogen-strategy_ua_riepkin_181120.pdf (дата звернення: 5.09.23).

Шрайбер О.А. Дубровський В.В Тесленко О.І. Сучасний стан і перспективи розвитку водневої енергетики у світі. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2021. Том 32 (71). № 5. С. 199-209.

Global EV Outlook 2023. International Energy Agensy. Report. Available at: https://iea.blob.core.windows.net/assets/525aa16b-7a9d-40f9-a89f-5e613f019220/GEVO2023_WEB.pdf (accessed 21 September, 2023).

Policy Database—Data & Statistics. International Energy Agency. Available at: https://www.iea.org/policies (accessed 02 September, 2023).

Nikola celebrates commercial launch of its first hydrogen truck — almost seven years after faking a working prototype. (2023). Insight. Transport. Available at: https://www.hydrogeninsight.com/transport/ nikola-celebrates-commercial (accessed 01 September, 2023).

Our vessel. Energy Observer Development Available at: https://www.energy-observer.org/about/vessel/ (accessed 21 September, 2023).

Petrovi´c, S.; Diachuk, O.; Podolets, R.; Semeniuk, A.; Bühler, F.; Grandal, R.; Boucenna, M.; Balyk, O. (2021). Exploring the Long-Term Development of the Ukrainian Energy System. Energies, 14, 7731. Available at: https://doi.org/10.3390/en14227731 (accessed 01 September, 2023).

Record run’ Daimler’s Mercedes-Benz green hydrogen truck drives over 1,000km on a single tank. Available at: https://www.hydrogeninsight.com/transport/- record-run (accessed 31 August, 2023).

Vodneve maibutnie lohistyky: perspektyvy v Ukraini ta sviti. [Hydrogen future of logistics: prospects in Ukraine and the world]. Green deal. Available at: https://greendeal.org.ua/vodneve-majbutnye-logistyky-perspektyvy-v-ukrayini-ta-sviti/ (accessed 22 September, 2023).

Vodnevi avto – transport maibutnoho, ale poky yikh malo. [Hydrogen cars are the transport of the future, but there are still few of them]. Liha Tech. Available at: https://tech.liga.net/ua/technology/article/ (accessed 10 September, 2023).

Vodnevi tekhnolohii zberihannia enerhii: stan ta perspektyvy rozvytku. (2021). [Hydrogen energy storage technologies: status and development prospects]. Collective monograph edited by V. A. Yartysia, Yu. M. Solonina, I. Yu. Zavaliia Available at: https://doi.org/10.15407/materials2021 (accessed 26 September, 2023).

Haidutskyi I. P. (2017). Nyzkovuhletsevyi rozvytok: hlobalni instrumenty motyvatsii. [Low-carbon development: global tools of motivation]. Investytsii: praktyka ta dosvid. № 2. Pp. 22-26.

Heiets V.V. (2022). Ekonomika Ukrainy v imperatyvakh nyzkovuhletsevoho rozvytku. [The economy of Ukraine in the imperatives of low-carbon development]. Visnyk NAN Ukrainy.. №3. Pp.8-17. DOI: https://doi.org/10.15407/visn2022.03.008

Koleshnia Ya.O. (2019). Enerhetychna skladova ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv ahropromyslovoho kompleksu.[ The energy component of the economic security of enterprises of the agro-industrial complex]. Kyiv. 245 p.

Minenerho zavershylo obhovorennia Vodnevoi stratehii. [The Ministry of Energy completed the discussion of the Hydrogen Strategy]. Uriadovyi portal. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/minenerho-zavershylo-obhovorennia-vodnevoi-stratehii-iuliia-pidkomorna (accessed 26 September, 2023).

Official website of Hyundai. Available at: https://www.hyundai.news/ (accessed 09 September, 2023).

Official website of Mercedes-Benz. Available at: https://mercedes-benz-kiev.com/ (accessed 30 August, 2023).

Official website of Nikola Motor. Available at: https://www.nikolamotor.com/ (accessed 25 August, 2023).

Official website of Toyota Ukraina. Available at: https://www.toyota.ua/new (accessed 25 August, 2023).

Pro enerhetychnu efektyvnist (2022). [About energy efficiency]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR).. № 2. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1818-20#Text (accessed 01October, 2023).

Stratehiia nyzkovuhletsevoho rozvytku Ukrainy do 2050 roku. [Low-carbon development strategy of Ukraine until 2050]. KMU. Available at: https://mepr.gov.ua/wp-content/uploads/2023/07/LEDS_ua_last.pdf (accessed 12 September, 2023).

Stratehiia ekolohichnoi bezpeky ta adaptatsii do zminy klimatu na period do 2030 roku. [Strategy for environmental security and adaptation to climate change for the period up to 2030]. KMU. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2021-%D1%80#Text (accessed 15 September, 2023).

Ukrainska vodneva stratehiia. [Ukrainian hydrogen strategy]. Asotsiatsii «Ukrainska Vodneva Rada». Available at: https://rea.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/ukrainian-hydrogen-strategy_ua_riepkin_181120.pdf (accessed 05 September, 2023) (in Ukrainian).

Shraiber O.A. Dubrovskyi V.V Teslenko O.I. (2021). Suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku vodnevoi enerhetyky u sviti. [The current state and prospects for the development of hydrogen energy in the world]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Tekhnichni nauky. Tom 32 (71). № 5. Pp. 199-209. (in Ukrainian).

Переглядів статті: 44
Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Миськів, Г., & Іваницький, Р. (2023). ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВОДНЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ТРАНСПОРТІ . Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-2
Розділ
МАРКЕТИНГ