КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НА ПІДСТАВІ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД

  • Юлія Клюс Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля https://orcid.org/0000-0002-1841-2578
  • Володимир Піменов Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Ключові слова: пiдприємство, регiон, iнновацiї, структурнi зрушення, трансформацiя, кризовий період

Анотація

У статтi дослiджено генезис поняття «структурнi зрушення» та його вiдмiнностi вiд сумiжних понять, визначено особливості прояву у кризовий період. Виявлено рiвнi проявлення структурних зрушень в економiчних системах, запропоновано класифiкацiю структурних зрушень в iнновацiйнiй економiцi в кризовий період (за історичною ознакою, за географічної сегментацією, за охватом елементів господарської системи, по відношенню до певної господарської системи, за темпом використання часу) та визначено їх функцiї. Виявлено вплив подвiйної природи структурних зрушень на рiвень ефективностi iнновацiйного розвитку пiдприємств регiону в кризовий період (з одного боку, згiдно об'єкту дослiдження, вони виступають як процес, детермiнований незадоволеною потребою, стоять за нею нереалiзованим iнтересом господарських систем до пiдвищення iнновацiйної стiйкостi. З iншого боку, вони є результатом розвитку структури системи, вiдображають певний рiвень ефективностi iнновацiйного розвитку). Дослiджено причини структурних зрушень, запропоновано послiдовнiсть iнновацiйних структурних зрушень в кризовий період.

Посилання

Волков О.І., Денисенко М.П. та ін. Економіка й організація інноваційної діяльності : підручник. Київ : ВД «Професіонал», 2004. 960 с.

Захарченко В.І., Корсікова Н.М., Меркулова М.М. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 448 с.

Економіка підприємства : підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. [вид. 2-ге, перероб. та доп.]. Київ : КНЕУ, 2011. 528 с.

Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи : Навчальний посібник. Суми : ВТД «Університетська книга». 2003. 278 с.

Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С. Товарна інноваційна політика : підручник. Суми : Університетська книга, 2007. 281 с.

Калиновська Н.Л., Григор’єв О.Ю. Ризики інноваційної діяльності підприємств. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19-21 травня 2011 р.). Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. С. 272–273.

Shalneva M S., Zaitseva K.A., & Chernysheva M.A. Features of Corporate Innovation Risk Management. In S.I. Ashmarina, V.V. Mantulenko, M.I. Inozemtsev, & E.L. Sidorenko (Eds.), Global Challenges and Prospects of the Modern Economic Development. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences European Publisher. 2021. Vol. 106. Р. 1363–1372. DOI: https://doi.org/10.15405/epsbs.2021.04.02.162

Manvelidze A.B. Operating Expenses for Large American Air Carriers. Strategic decisions and risk management. 2018. Vol. 4. Р. 72–91. DOI: https://doi.org/10.17747/2078-8886-2018-4-72-91

Пастушенко М.В. Удосконалення системи управління ризиками на підприємстві. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань : Економічні науки, 2010. 332 с.

Вербіцька І.І. Ризик-менеджмент як сучасна система управління ризиками підприємницьких структур. Сталий розвиток економіки. 2013. № 5. С. 282–291.

Штефанич Д.А. Управління підприємницьким ризиком / за заг. ред. Д.А. Штефанича. Тернопіль : Економічна думка, 1999. 224 с.

Григор’єва О.Є. Проблеми ризиків, що виникають під час реалізації інноваційних проектів, та методи їхнього кількісного вимірювання. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2008. № 628. С. 64–71.

Пєтухова О.М., Сілакова Г.В. Управління ризиками інноваційної діяльності. Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 22– 23 листопада 2012 року). Київ : НУХТ, 2012. С. 145–147.

Жежуха В.Й. Ризики інноваційної діяльності підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Т. 19. № 2. С. 177–182.

Падерін І.Д., Горященко Ю.Г. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку підприємництва. Економічний вісник Донбасу. 2021. № 1 (63). С. 103–107. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2021-1(63)-103-107

Malakhovskyi Yu., Gamaliy V., Kulazhenko V., Cherednichenko M. Assessment of the Risks of Entrepreneurship as a Prerequisite for the Implementation of Innovation Projects. Journal of Entrepreneurship Education. 2019. Vol. 22. Р. 1–6.

The Basics of Innovation Risks: Make Smarter Decisions. (2021). URL: https://www.acceptmission.com/blog/innovationrisk/

Олексенко Л.В. Інноваційна ультраструктура як необхідний компонент національної інноваційної системи. Економічний вісник Донбасу. 2021. № 2 (64). С. 156–168.

Землянкін А.І., Підоричева І.Ю., Ніколаєнко А.І. Проект нової редакції Концепції розвитку національної інноваційної системи України (на період 2016 – 2026 років). Економічний вісник Донбасу. 2016. № 3 (45). С. 197–206.

Volkov, O.I., Denysenko, M.P. et al. (2004). Ekonomika y orhanizatsiia innovatsiinoi diialnosti [Economics and organization of innovative activity]. Kyiv: PH Professional. 960 р. [in Ukrainian]

Zakharchenko, V.I., Korsikova N.M., Merkulova M.M. (2012). Innovatsiinyi menedzhment: teoriia i praktyka v umovakh transformatsii ekonomiky [Innovative management: theory and practice in the conditions of transformation of the economy]. Kyiv: Center for Educational Literature. 448 р. [in Ukrainian]

Pokropyvnyi, S.F. (Ed.). (2011). Ekonomika pidpryiemstva [Enterprise economics]. 2nd ed., processing and additional. Kyiv: KNEU. 528 р. [in Ukrainian]

Illiashenko, S.M. (2003). Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom: problemy, kontseptsii, metody [Management of innovative development: problems, concepts, methods]. Sumy: University book. 278 р. [in Ukrainian]

Illiashenko, S.M., Shypulina, Yu.S. (2007). Tovarna innovatsiina polityka [Commodity innovation policy]. Sumy: University book. 281 р. [in Ukrainian]

Kalynovska, N.L., Hryhoriev, O.Yu. (2011). Ryzyky innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv [Risks of innovative activity of enterprises]. Problemy formuvannia ta rozvytku innovatsiinoi infrastruktury [Problems of formation and development of innovative infrastructure]: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Lviv, May 19-21, 2011). (рр. 272 – 273). Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic. [in Ukrainian]

Shalneva, M.S., Zaitseva, K.A., & Chernysheva, M.A. (2021). Features of Corporate Innovation Risk Management. In S.I. Ashmarina, V.V. Mantulenko, M.I. Inozemtsev, & E.L. Sidorenko (Eds.), Global Challenges and Prospects of the Modern Economic Development, vol. 106, рр. 1363–1372. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences European Publisher. DOI: https://doi.org/10.15405/epsbs.2021.04.02.162

Manvelidze, A.B. (2018). Operating Expenses for Large American Air Carriers. Strategic decisions and risk management, vol. 4, рр. 72–91. DOI: https://doi.org/10.17747/2078-8886-2018-4-72-91

Pastushenko, M.V. (2010). Udoskonalennia systemy upravlinnia ryzykamy na pidpryiemstvi [Improvement of the risk management system at the enterprise]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho natsionalnoho universytetu sadivnytstva [Collection of scientific works of the Uman National University of Horticulture]. Uman: Economic Sciences. [in Ukrainian]

Verbitska, I.I. (2013). Ryzyk-menedzhment yak suchasna systema upravlinnia ryzykamy pidpryiemnytskykh struktur [Risk management as a modern risk management system of business structures]. Stalyi rozvytok ekonomiky – Sustainable economic development, vol. 5, рр. 282–291. [in Ukrainian]

Shtefanych, D.A. (1999). Upravlinnia pidpryiemnytskym ryzykom [Management of entrepreneurial risk]. Ternopil: Ekonomichna dumka. [in Ukrainian]

Hryhorieva, O.Ye. (2008). Problemy ryzykiv, shcho vynykaiut pid chas realizatsii innovatsiinykh proektiv, ta metody yikhnoho kilkisnoho vymiriuvannia [Problems of risks arising during the implementation of innovative projects and methods of their quantitative measurement]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» – Bulletin of the Lviv Polytechnic National University, vol. 628, рр. 64–71. [in Ukrainian]

Pietukhova, O.M., Silakova, H.V. (2012). Upravlinnia ryzykamy innovatsiinoi diialnosti [Management of risks of innovative activity]. Pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti pidpryiemstv kharchovoi ta pererobnoi haluzei APK [Increasing the efficiency of the enterprises of the food and processing industries of the agricultural industry]: Proceedings of the All-Ukrainian scientific and practical conference (Kyiv, November 22-23, 2012). (pp. 145–147). Kyiv, NUHT. [in Ukrainian]

Zhezhukha, V.Y. (2009). Ryzyky innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv [Risks of innovative activity of enterprises]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific bulletin of NLTU of Ukraine, vol. 19, no. 2, рр. 177–182. [in Ukrainian]

Paderin, I.D., Horiashchenko, Yu.H. (2021). Stratehichni priorytety innovatsiinoho rozvytku pidpryiemnytstva [Strategic Priorities for Innovative Development of Entrepreneurship]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, vol. 1 (63), рр. 103–107. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2021-1(63)-103-107 [in Ukrainian]

Malakhovskyi, Yu., Gamaliy, V., Kulazhenko, V., Cherednichenko, M. (2019). Assessment of the Risks of Entrepreneurship as a Prerequisite for the Implementation of Innovation Projects. Journal of Entrepreneurship Education, vol. 22, рр. 1–6.

The Basics of Innovation Risks: Make Smarter Decisions (2021). Available at: https://www.acceptmission.com/ blog/innovation-risk/

Oleksenko, L.V. (2021). Innovatsiina ultrastruktura yak neobkhidnyi komponent natsionalnoi innovatsiinoi systemy [Innovative Ultrastructure as a Necessary Component of the National Innovation System]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, vol. 2 (64), рр. 156–168. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2021-2(64)-156-168 [in Ukrainian]

Zemliankin, A.I., Pidorycheva, I.Yu., Nikolaienko, A.I. (2016). Proekt novoi redaktsii Kontseptsii rozvytku natsionalnoi innovatsiinoi systemy Ukrainy (na period 2016 – 2026 rokiv) [Draft of the new edition of the Concept of the Development of the National Innovation System of Ukraine (for the period 2016-2026)]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, vol. 3 (45), рр. 197–206. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 31
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Клюс, Ю., & Піменов, В. (2023). КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НА ПІДСТАВІ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-89
Розділ
ЕКОНОМІКА