ПРИРОДООРІЄНТОВАНИЙ ТУРИЗМ ЯК СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Ключові слова: сталий розвиток, природоорієнтований туризм, туристична дестинація, екотуризм, стратегія, туристична привабливість

Анотація

У статті проведено аналіз основних видів природоорієнтованого туризму, які ґрунтуються на використанні ресурсів природного середовища, а для свого розвитку використовують природні території (як змінені внаслідок людської діяльності, так і ті, які залишаються недоторканими) і мають екологічну орієнтацію. Наведена класифікація форм та видів природоорієнтованого туризму дає можливість виявлення складності та багатокомпонентності його структури. Визначено, що природоорієнтований туризм тісно пов'язаний з іншими видами туризму, що існують як самостійні поняття і одночасно як його складові компоненти. Окрім того, значення природоорієнтованого туризму розглянуто з точки зору повоєнного відновлення України, яке має застосовувати найкращі доступні технології і практики сталого розвитку. Акцент має бути зроблений на збереженні екосистем, національних парків, природо-заповідного фонду.

Посилання

Бєлобородова М., Юрчишина Л., Козинець А. Потенціал розвитку екотуризму в регіонах України. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. 2021. № 3. С. 5–11. DOI: https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-3-1

Осітнянко Д.О., Примак Т.Ю. Впровадження принципів сталого розвитку в туристичній індустрії. Ефективна економіка. 2020. № 1. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.1.152

Richardson R. The Role of Tourismin Sustainable Development, Oxford Research Encyclopedia of Environmental Science. 2021. URL: https://oxfordre.com/environmentalscience/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-387

Лебедєв І.В. Рекреація і туризм як фактори розвитку людського потенціалу. Вісник соціально-економічних досліджень. 2021. № 3-4 (78-79). С. 143–158. DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.3-4(78-79).2021.143-158

Михайлюк І. Екологічні аспекти розвитку туризму. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. 2022. № 4(81). С. 124-131. DOI: https://doi.org/10.31375/2226-1915-2022-4-124-131

Про туризм: Закон України від 15.09.95 р. № 325/95-ВР. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text

Про затвердження Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України: Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 26.07.2022 р. № 256. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1043-22#Text

Рекреація і туризм. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Офіційний сайт. URL: https://wownature.in.ua/pro-nas/nasha-diialnist/rekreatsiia/

Барвінок Н. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу і туристичної інфраструктури Гайворонської та Завалівської територіальних громад Кіровоградської області. Економічні горизонти. 2023. № 2(24). С. 4–20. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.2(24).2023.281149

Юхновська Ю.О. Формування стратегії розвитку кластеру туристичної галузі України та Запорізького регіону. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 4(2). С. 59-65. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_4(2)__10

Машіка Г.В. Туристично-господарський потенціал Карпатського регіону як домінуюча складова його ефективного використання. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: зб. наук. праць. Серія: «Геологія – Географія – Екологія». 2017. Вип. 46. С. 113-121.

Лазарєва О.В. Детермінанти збалансованого екотуризму в країнах європейського союзу. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 5. С. 17–23. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.5.17

Бігус М.М., Гальків Л.І., Добушовський П.А. Туристичний бізнес під впливом сучасних змін, зумовлених світовими викликами. Науковий погляд: економіка та управління. 2020. № 3. С. 7–12. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2020-69-1

Bieloborodova, M., Yurchyshyna, L., and Kozinets, A. (2021). Potentsial rozvytku ekoturyzmu v rehionakh Ukrayiny [Potential of ecotourism development in the regions of Ukraine]. Industriya turyzmu i hostynnosti v Tsentralniy ta Skhidniy Yevropi, 3, 5–11. DOI: https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-3-1 [in Ukrainian]

Ositnyanko, D. and Prymak, T. (2020). Implementation of sustainable development principles to the tourism industry. Efektyvna ekonomika, [Online], 1. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.1.152 [in Ukrainian]

Richardson, R. (2021). The Role of Tourismin Sustainable Development, Oxford Research Encyclopedia of Environmental Science [Online], Available at: https://oxfordre.com/environmentalscience/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-387

Lebedyev, I.V. (2021). Rekreatsiya i turyzm yak faktory rozvytku lyudskoho potentsialu [Recreation and tourism as factors in the development of human potential]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, 3-4 (78-79), 143–158. DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.3-4(78-79).2021.143-158 [in Ukrainian]

Mikhaylyuk, І. (2022). Ekolohichni aspekty rozvytku turyzmu [Environmental aspects of tourism development]. Rozvytok metodiv upravlinnya ta hospodaryuvannya na transporti, 4(81), 124–131. DOI: https://doi.org/10.31375/2226-1915-2022-4-124-131 [in Ukrainian]

About tourism: Law of Ukraine № 325/95-ВР (1995, September 15). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian]

Regulations on Recreational Activities within the Territories and Objects of the Nature Reserve Fund of Ukraine: Decree of the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine № 256 (2022, July 26). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1043-22#Text [in Ukrainian]

Rekreatsiia i turyzm [Recreation and tourism]. Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine. Available at: https://wownature.in.ua/pro-nas/nasha-diialnist/rekreatsiia/ [in Ukrainian]

Barvinok, N. (2023). Assessment of tourist and recreational potential and tourist infrastructure of Hayvoron and Zavaliv territorial communities of Kirovohrad region, Ekonomichni horyzonty, 2(24), 4–20. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.2(24).2023.281149 [in Ukrainian]

Yukhnovska, Yu. (2019). Formation of the development strategy of the tourist industry cluster of Ukraine and the Zaporizhzhia region. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, 4(2), 59–65. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_4(2)__108 [in Ukrainian]

Mashika, H. (2017). The tourism and economic potential of the Carpathian region as a dominant component of its effective use. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina: zb. nauk. prats. Seriya: «Heolohiya – Heohrafiya – Ekolohiya», 46, 113–121. [in Ukrainian]

Lazaryeva, O.V. (2021). Determinanty zbalansovanoho ekoturyzmu v krayinakh yevropeyskoho soyuzu [Determinants of balanced ecotourism in the countries of the European Union]. Investytsiyi: praktyka ta dosvi, 5, 17–23. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.5.17 [in Ukrainian]

Bihus, M.M., Halkiv, L.I., and Dobushovskyy, P.A. (2020) Turystychnyy biznes pid vplyvom suchasnykh zmin, zumovlenykh svitovymy vyklykamy [Tourist business under the influence of modern changes caused by global challenges]. Naukovyy pohlyad: ekonomika ta upravlinnya, 3, 7–12. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2020-69-1 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 81
Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Бєлобородова, М., Юрчишина, Л., & Карпа, Д. (2023). ПРИРОДООРІЄНТОВАНИЙ ТУРИЗМ ЯК СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-75