СУЧАСНІ НАПРЯМИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРПРОДУКТУ

  • Стефанія Баженова Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка https://orcid.org/0000-0003-3920-285X
Ключові слова: туризм, диверсифікація, подієвий туризм, медичний туризм, гастротуризм, конкурентоспроможність

Анотація

В статті розкриті актуальні проблеми вітчизняної туристичної галузі та визначені різноманітні напрями щодо розвитку у сфері туризму. На сучасному етапі новою тенденцією стали напрями диверсифікації національного туристичного продукту, зумовлені зміною співвідношення попиту та пропозиції на світовому ринку туризму. Зазначено, що диверсифікація національного турпродукту є одночасно результатом і причиною еволюції цього сектору світового господарства. Автор виділяє особливості туристичного бізнесу в регіонах країни і підтверджує, що останнім часом внутрішній туризм став масовим соціально-економічним явищем України. Обґрунтовані стратегічні пріоритети розвитку туристичних послуг в Україні. Основною метою даного дослідження є визначення та аналіз сучасних напрямів диверсифікації національного туристичного продукту.

Посилання

Баєв В.В. Характеристика структурних елементів ринку медичного туризму. Ефективна економіка. 2015. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_3_37

Кушнарьов В.В. Туристична реклама в соціокультурному просторі сучасної України : автореф. дис. … канд. культур.: 26.00.01. Київ, 2010. 15 с.

Мельниченко О.А., Удовиченко Н.М. Медичний туризм: сутність і види. Соціально-економічний і гуманітарний виміри розвитку торгівлі, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 23–24 березня 2017 р. Харків : Вид-во ХТЕІ КНТЕУ, 2017. С. 99–100.

Мельниченко О.А., Шведун В.О. Особливості розвитку індустрії туризму в Україні : монографія. Харків : Вид-во НУЦЗУ, 2017. 153 с.

Ніколаєв Ю.О., Глчян К.Л. Розвиток подієвого туризму як нова тенденція диверсифікації міжнародної туристичної діяльності в сучасних умовах. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 5(16). С. 22–28. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/5_16_uk/6.pdf

Паньків Н.Є. Сучасні тенденції розвитку подієвого туризму на Закарпатті. Вісник Хмельницького національного університету. 2021. № 5. Т. 1. С. 125–135. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/12/2021-5t1-21.pdf

Романова А.А. Аналіз становлення і розвитку медичного туризму в Україні у контексті світового економічного простору. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2017. № 1 (9). C. 62–68. URL: http://ir.stu.cn.ua/123456789/14151

Фастовець О.О. Сучасні напрями диверсифікації національного турпродукту. Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 8-9 квітня 2021 р. Київ : КНУКІМ, 2021. С. 229–231.

Baev, V. (2015). Kharakterystyka strukturnykh elementiv rynku medychnoho turyzmu [Description of the structural elements of the medical tourism market]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 3. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_3_37 [in Ukrainian]

Kushnarov, V. (2010). Turystychna relama v sotsiokulturnomu prostori suchasnoi Ukrainy [Tourist advertising in the socio-cultural space of modern Ukraine]. autoref. dis. ... cand. in cultural studies. Kyiv. [in Ukrainian]

Melnychenko, O., Udovychenko, N. (2017). Medychnyi turyzm: sutnist i vydy [Medical tourism: essence and types]. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Sotsialno-ekonomichnyi i humanitarnyi vymiry rozvytku torhivli, hotelno-restorannoho ta turystychnoho biznesu» – Materials of the International scientific and practical conference "Socio-economic and humanitarian dimensions of the development of trade, hotel-restaurant and tourism business" (Kharkiv, March 23-24, 2017) (pp. 99–100). Kharkiv. [in Ukrainian]

Melnychenko, O., Shvedun, V. (2017). Osoblyvosti rozvytku industrii turyzmu v Ukraini [Features of the development of the tourism industry in Ukraine]. Kharkiv: Publication of NUZZU. [in Ukrainian]

Nikolayev, Yu., Hlchyan, K. (2021). Rozvytok podiyevoho turyzmu yak nova tendentsiya dyversyfikatsiyi mizhnarodnoyi turystychnoyi diyalʹnosti v suchasnykh umovakh Ukrayiny [Development of event tourism as a new trend of diversification of international tourism in modern conditions of Ukraine]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk – Pryazovsky Economic Bulletin, 5(16), 22–28. Available at: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/5_16_uk/6.pdf [in Ukrainian]

Pankiv, N. (2019). Suchasni tendentsii rozvytku podiievoho turyzmu na Zakarpattia [Modern progress of eventful tourism trends in Zakarpattia]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of the Khmelnytskyi National University, 5 (1), 125–135. Available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/12/2021-5t1-21.pdf [in Ukrainian]

Romanova, A. (2017). Analiz stanovlennia i rozvytku medychnoho turyzmu v Ukraini u konteksti svitovoho ekonomichnoho prostoru [Analysis of the formation and development of medical tourism in Ukraine in the context of the global economic space]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and prospects of economics and management, 1 (9), 62–68. Available at: http://ir.stu.cn.ua/123456789/14151 [in Ukrainian]

Fastovets, O. (2021). Suchasni napriamy dyversyfikatsii natsionalnoho turproduktu [Modern directions of diversification of the national tourist product]. Materialy VIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Hostynnist, servis, turyzm: dosvid, problemy, innovatsii» – materials of the VIII International scientific and practical conference "Hospitality, service, tourism: experience, problems, innovations" (Kyiv, April 8-9, 2021) (pp. 229–231). Kyiv: KNUKIM. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 79
Завантажень PDF: 63
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Баженова, С. (2023). СУЧАСНІ НАПРЯМИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРПРОДУКТУ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-74