ЦИФРОВІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: цифровий маркетинг, цифрові технології, інструменти цифрового маркетингу, хмарні сервіси, CRM-система

Анотація

У статті розглянуто цифровізацію маркетингової діяльності підприємств. Визначено поняття цифрового маркетингу та цифрові технології, котрі використовуються для просування бренду або продукції в сучасних кризових умовах суспільства. Проаналізовано перелік основних інструментів цифрового маркетингу та надано їх стислу характеристику. Розглянуто перспективний напрямок цифрового середовища, який передбачає перехід на використання хмарних сервісів та визначено їх основні переваги та вимоги до використання. Запропоновано підприємствам впровадження CRM-систем на базі хмарних технологій та надано пропозиції щодо вибору системи. Зроблено висновок про доцільність переходу бізнесу на використання хмарних CRM-систем, оскільки це сприятиме ефективно підтримувати потреби бізнесу та забезпечувати конкурентоспроможність в умовах кризової ситуації.

Посилання

Зеркаль А.В., Балабуха К.Є. Вплив цифрового маркетингу на розвиток підприємств в умовах воєнного часу. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2022. № 11. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-11-8431

Бойчук І.В. Адаптація управління маркетингом до умов пандемії Covid-19. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 5. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2020-286-5-8

Витвицька О., Суворова С., Корюгін А. Вплив цифрового маркетингу на розвиток підприємництва в умовах війни. Економіка та суспільство. 2022. № 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-66

Вовчанська О., Іванова Л. Особливості реалізації інструментів маркетингу в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2022. № 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-32

Іваннікова М.М., Бодам Сімон Богнет Роль маркетингу в соціальних мережах у просуванні підприємств малого та середнього бізнесу. Науковий вісник ПУЕТ. Економічні науки. 2020. № 4 (100). С. 59–63. URL: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/view/1798/1854

Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С., Ілляшенко Н.С. Маркетингове управління інтелектуальним капіталом підприємства в контексті його інноваційного розвитку. Журнал «Маркетинг і цифрові технології». Економічні науки. 2022. № 1 (6). DOI: https://doi.org/10.15276/mdt.6.1.2022.5

Карпенко Н.В., Іваннікова М.М. Технології цифрового маркетингу для малих та середніх підприємств. Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». 2021. № 18. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.18.2021.233926

Олешко Т.І., Касьянова Н.В., Смерічевський С.Ф. та ін. Цифрова економіка : підручник. Київ : НАУ, 2022. 200 с. URL: https://cutt.ly/Pws9KMKs

Слободяник АМ., Могилевська О.Ю., Романова Л.В., Салькова І.Ю. Digital-маркетинг: теорія і практика : навчальний посібник. Київ : КиМУ, 2022. 228 с. URL: https://cutt.ly/Uws9ZxYm

Березовська Л.О., Кириченко А.В. Цифровий маркетинг як інструмент підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства під час війни. Економіка та суспільство. 2023. № 51. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-47

Братко О.С., Саламон І.Р. Використання цифрових технологій для просування продукції на міжнародних ринках. Ефективна економіка. 2022. № 5. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.5.80

Кравцова А., Янчук Т. Використання цифрових технологій в маркетинговій діяльності. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки. 2018. № 2 (11). С. 75–81. URL: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/Econom-visnyk-11-15.pdf

Digital-маркетинг: основні поняття та інструменти. URL: https://elit-web.ua/ua/blog/digital-marketing-chto-ehto

Сотніков Ю., Єрешко А. Big Data як основоположний підхід у створенні портрета цільового споживача. Науковий вісник Одеського національного економічного університету : зб. наук. праць; за ред.: М.Д. Балджи (голов.ред.). (ISSN 2409-9260). Одеса : Одеський національний економічний університет. 2019. № 1(264). С. 114–135.

Коростова І.О. Big Data в маркетингу. Ефективна економіка. 2021. № 11. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.11.72

Саєнсус М.А., Карнаухова Г.С. Аспекти впровадження інформаційних технологій в малому бізнесі. Інтелект ХХІ. 2017. № 2. URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2017/2017_2/38.pdf

Хмарні сервіси для бізнесу: особливості використання. URL: https://remonline.ua/blog/business-data-in-cloud/

CRM-система для малого бізнесу: як вибрати найкращу. URL: https://nethunt.ua/blog/crm-sistiema-dlia-malogho-bizniesu-iak-vibrati-naikrashchu/

Zerkalʹ A.V., Balabukha K.YE. (2022) Vplyv tsyfrovoho marketynhu na rozvytok pidpryyemstv v umovakh voyennoho chasu [The influence of digital marketing on the development of enterprises in wartime conditions]. Mizhnarodnyy naukovyy zhurnal «Internauka». Seriya: «Ekonomichni nauky» – Economic Sciences, no. 11. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-11-8431 [in Ukrainian]

Boychuk I.V. (2020) Adaptatsiya upravlinnya marketynhom do umov pandemiyi Covid-19 [Adaptation of marketing management to the conditions of the Covid-19 pandemic]. Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu – Bulletin of the Khmelnytskyi National University, no. 5. Available at: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2020-286-5-8/ [in Ukrainian]

Vytvytsʹka O., Suvorova S., Koryuhin A. (2022) Vplyv tsyfrovoho marketynhu na rozvytok pidpryyemnytstva v umovakh viyny [The influence of digital marketing on the development of entrepreneurship in the conditions of war]. Ekonomika ta suspilʹstvo – Economy and society, no 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-66 [in Ukrainian]

Vovchansʹka O., Ivanova L. (2022) Osoblyvosti realizatsiyi instrumentiv marketynhu v umovakh voyennoho stanu [Peculiarities of implementation of marketing tools in the conditions of martial law]. Ekonomika ta suspilʹstvo – Economy and society, no 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-32 5 [in Ukrainian]

Ivannikova M.M., Bodam Simon Bohnet (2020) Rolʹ marketynhu v sotsialʹnykh merezhakh u prosuvanni pidpryyemstv maloho ta serednʹoho biznesu [The role of marketing in social networks in the promotion of small and medium-sized enterprises]. Naukovyy visnyk PUET. Ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of PUET. Economic sciences, no 4 (100), pp. 59–63. Available at: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/view/1798/1854 [in Ukrainian]

Illyashenko S.M., Shypulina YU.S., Illyashenko N.S. (2022) Marketynhove upravlinnya intelektualʹnym kapitalom pidpryyemstva v konteksti yoho innovatsiynoho rozvytku [Marketing management of the enterprise's intellectual capital in the context of its innovative development] Zhurnal «Marketynh i tsyfrovi tekhnolohiyi». Ekonomichni nauky – "Marketing and Digital Technologies" magazine. Economic sciences, no 1 (6). DOI: https://doi.org/10.15276/mdt.6.1.2022.5 [in Ukrainian]

Karpenko N.V., Ivannikova M.M. (2021) Tekhnolohiyi tsyfrovoho marketynhu dlya malykh ta serednikh pidpryyemstv [Digital marketing technologies for small and medium-sized enterprises] Ekonomichnyy visnyk NTUU «Kyyivsʹkyy politekhnichnyy instytut» – Economic bulletin of NTUU "Kyiv Polytechnic Institute", no. 18. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.18.2021.233926 [in Ukrainian]

Oleshko T.I., Kasʹyanova N.V., Smerichevsʹkyy S.F. ta in. (2022) Tsyfrova ekonomika: pidruchnyk [Digital economy: a textbook]. Kyyiv: NAU, 200 p. URL: https://cutt.ly/Uws9ZxYm [in Ukrainian]

Slobodyanyk AM., Mohylevsʹka O.YU., Romanova L.V., Salʹkova I.YU. (2022) Digital-marketynh: teoriya i praktyka: navchalnyy posibnyk [Digital marketing: theory and practice: study guide] Kyiv. KyMU, 228 p. Available at: https://cutt.ly/Uws9ZxYm [in Ukrainian]

Berezovska L.O., Kyrychenko A.V. (2023) Tsyfrovyy marketynh yak instrument pidvyshchennya efektyvnosti komertsiynoyi diyalʹnosti pidpryyemstva pid chas viyny [Digital marketing as a tool to increase the efficiency of the enterprise's commercial activity during the war]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, no. 51. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-47 [in Ukrainian]

Bratko O.S., Salamon I.R. (2022) Vykorystannya tsyfrovykh tekhnolohiy dlya prosuvannya produktsiyi na mizhnarodnykh rynkakh. [Use of digital technologies to promote products on international markets]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, no. 5. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.5.80 [in Ukrainian]

Kravtsova A., Yanchuk T. (2018) Vykorystannya tsyfrovykh tekhnolohiy v marketynhoviy diyalʹnosti [Use of digital technologies in marketing activities]. Naukovyy visnyk MNU imeni V.O. Sukhomlynsʹkoho. Ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of V.O. Sukhomlynskyi MNU. Economic sciences, no. 2 (11), pp. 75–81. Available at: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/Econom-visnyk-11-15.pdf [in Ukrainian]

Digital-marketynh: osnovni ponyattya ta instrumenty [Digital marketing: basic concepts and tools]. Available at: https://elit-web.ua/ua/blog/digital-marketing-chto-ehto.

Sotnikov Yu., Ereshko A. (2019) Big Data yak osnovopolozhnyy pidkhid u stvorenni portreta tsilʹovoho spozhyvacha [Big Data as a fundamental approach in creating a portrait of the target consumer]. Naukovyy visnyk Odesʹkoho natsionalʹnoho ekonomichnoho universytetu: zb. nauk. pratsʹ; za red.: M.D.Baldzhy (holov.red.) – Scientific bulletin of Odessa National University of Economics: coll. of science works; edited by: M.D. Baldzhi (chief editor), no. 1(264), pp. 114-–35. [in Ukrainian]

Korostova I.O. (2021) Big Data v marketynhu [Big Data in marketing]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, no. 11. Available at: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.11.72 [in Ukrainian]

Saensus M.A., Karnaukhova G.S. (2017) Aspekty vprovadzhennya informatsiynykh tekhnolohiy v malomu biznesi [Aspects of information technology implementation in small business]. Intelekt XXI – Intelligence XXI. no. 2. Available at: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2017/2017_2/38.pdf [in Ukrainian]

Khmarni servisy dlya biznesu: osoblyvosti vykorystannya [Cloud services for business: features of use]. Available at: https://remonline.ua/blog/business-data-in-cloud/

CRM-systema dlya maloho biznesu: yak vybraty naykrashchu [CRM system for small business: how to choose the best one]. Available at: https://nethunt.ua/blog/crm-sistiema-dlia-malogho-bizniesu-iak-vibrati-naikrashchu/

Переглядів статті: 240
Завантажень PDF: 146
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Білоусько, Т. (2023). ЦИФРОВІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-76
Розділ
МАРКЕТИНГ