ОГЛЯД ОСНОВНИХ СТРАТЕГІЙ ЦІНОУТВОРЕННЯ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

Ключові слова: ціна, цінова стратегія, готельний бізнес, конкурентна перевага, готельна послуга

Анотація

У статті узагальнені та систематизовані основні стратегії ціноутворення на послугу розміщення у готельному бізнесі, які здатні забезпечити високі доходи та вигідну конкурентну позицію готелю на ринку послуг. Стратегії ціноутворення є основою Revenue менеджменту у готельній сфері. Розглянуто сутність та умови застосування таких стратегій ціноутворення: на основі прогнозування, диференційованого ціноутворення, динамічного ціноутворення, стратегія знижок, миттєвих розпродажів та такі стратегії як Upselling та Сross-selling. Окреслені сутність, приклади та умови застосування залежно від позиції закладу на ринку та мети діяльності. Визначено особливості готельної послуги як об’єкта ціноутворення, які дозволять коректно та швидко адаптувати окреслені стратегії до потреб менеджменту у готельній сфері.

Посилання

Кайдрович Х.І., Шняк О.З. Основні аспекти формування ціни на готельні послуги в ринкових умовах. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4420404

Левицька І.В. Revenue management в готельному бізнесі. Вісник Хмельницького національного університету. 2019. № 6, Том 1. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2019-276-6-89-95

Малюга Л.М., Загороднюк О.В., Терещук Н.В. Формування цінової політики готельних підприємств. Інфраструктура ринку. 2021. Вип. 53. С. 128–134. URL: http://www.market-infr.od.ua

Рябенька М. Удосконалення цінової політики на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. Економіка та суспільство. 2023. № 50. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-77

Фостолович В.А., Боцян Т.В., Павлова С.І. Нові підходи до організації бізнесової діяльності підприємств сфери гостинності в епоху постіндустріалізму та цифрових трансформацій. Інвестиції: практика та досвід. 2023. № 11. С. 9–14. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.11.9

Шикіна О., Ремігайло І. Поняття Revenue менеджменту в готельному бізнесі. Економіка та суспільство. 2021. № 34. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-8

Якименко-Терещенко Н.В. Формування цінової політики підприємства готельно-ресторанного бізнесу в умовах конкуренції. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Вип. 6 (17). С. 434–437.

Kaidrovych Kh.I., & Shniak O.Z. (2020). Osnovni aspekty formuvannia tsiny na hotelni posluhy v rynkovykh umovakh [The main aspects of price formation for hotel services in market conditions]. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4420404 [in Ukrainian]

Levytska I.V. (2019) Revenue management v hotelnomu biznesi [Revenue management in the hotel business]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of the Khmelnytskyi National University, № 6, Tom 1. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2019-276-6-89-95 [in Ukrainian]

Maliuha L.M., Zahorodniuk O.V., Tereshchuk N.V. (2021) Formuvannia tsinovoi polityky hotelnykh pidpryiemstv [Formation of price policy of hotel enterprises]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, vol. 53, pp. 128–134. URL: http://www.market-infr.od.ua [in Ukrainian]

Riabenka, M. (2023). Udoskonalennia tsinovoi polityky na pidpryiemstvakh hotelno-restorannoho biznesu. [Improvement of the price policy at the enterprises of the hotel and restaurant business]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, vol. 50. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-77 [in Ukrainian]

Fostolovych V.A., Botsian T.V., Pavlova S.I. (2023). Novi pidkhody do orhanizatsii biznesovoi diialnosti pidpryiemstv sfery hostynnosti v epokhu postindustrializmu ta tsyfrovykh transformatsii. [New approaches to the organization of business activities of hospitality enterprises in the era of post-industrialism and digital transformations]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, vol. 11, pp. 9–14. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.11.9 [in Ukrainian]

Shykina, O., Remihailo, I. (2021) Poniattia Revenue menedzhmentu v hotelnomu biznesi [The concept of Revenue management in the hotel business]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, vol. 34. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-8 [in Ukrainian]

Yakymenko-Tereshchenko N.V. (2018) Formuvannia tsinovoi polityky pidpryiemstva hotelno-restorannoho biznesu v umovakh konkurentsii [Formation of the price policy of the hotel and restaurant business in conditions of competition]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia – Eastern Europe: Economy, Business and Management, vol. 6 (17), pp. 434–437. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 88
Завантажень PDF: 78
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Павлова, С. (2023). ОГЛЯД ОСНОВНИХ СТРАТЕГІЙ ЦІНОУТВОРЕННЯ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-86
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА