УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ РЕСТОРАНУ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ СТАНДАРТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ключові слова: якість ресторанних послуг, управління якістю, стандарти обслуговування, область стандартизації, задачі стандартизації

Анотація

У статті представлена концептуальна модель структури внутрішніх стандартів обслуговування, де відповідно до складових ресторанного продукту: організаційної, економічної, соціальної та емоційної – визначені окремі об’єкти стандартизації, які складають область стандартизації, та відображені у системі стандартів закладу. Визначене місце внутрішніх стандартів обслуговування у закладах ресторанного господарства в управлінні якості надання ресторанних послуг та зв'язок цих понять через вимоги ринку, який внаслідок змін умов спонукає коригувати стандарти обслуговування, формувати вишуканий, унікальний, інноваційний ресторанний продукт для забезпечення конкурентних переваг закладу. Окреслені загальні та специфічні, притаманні ресторанному господарству, принципи управління якістю продукту, які повинні відображатися у внутрішніх стандартах обслуговування закладу. Представлено розширений перелік стратегічних та операційних задач діяльності закладів ресторанного господарства, які допомагають вирішити внутрішні стандарти обслуговування.

Посилання

Стойко І., Шерстюк Р. 14 принципів Вільгельма Едвардса Демінга для управління якістю готельно-ресторанних послуг. Соціально-економічні проблеми і держава. 2020. Вип. 1 (22). С. 66–78. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20siigrp.pdf

Коваленко Л. Г., Нагернюк Д. В., Непочатенко В. О. Сутність та специфіка ринкового продукту готельно-ресторанної галузі. Ефективна економіка. 2016. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4908.

Малиш С. В. Концепції якості: погляди основоположників. Науковий вісник Ужгородського університету : Серія : Економіка. 2012. № 2 (36). С. 214–222.

Давидова О. Ю. Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві : підруч.; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2018. 487 с.

Мальська М. П. Гаталяк О. М., Ганич Н. М. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика) : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 304 с.

Томаля Т. С. Щипанова Я. І. Управління якістю в готельно-ресторанному бізнесі. Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. 2014. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_2_56.

Системи управління якістю. Основні положення та словник. ДСТУ ISO 9000: 2015 (ISO 9000:2015, IDT). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 49 с.

Про стандартизацію: Закон України від 5.06.2014 р. № 1315-VII Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text

Науменко М. О., Гура Т. В., Ковширко В. С. Підвищення якості послуг підприємства ресторанного господарства в системі ринкових відносин. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. № 42. С. 319–322.

Chehab, O.; Ilkhanizadeh, S.; Bouzari, M. (2021). Impacts of Job Standardisation on Restaurant Frontline Employees: Mediating Effect of Emotional Labour. Sustainability 13, 1525. DOI: https://doi.org/3390/su13031525

Stoyko, I. & Sherstiuk, R. (2020) 14 pryntsypiv Vilhelma Edvardsa Deminha dlia upravlinnia yakistiu hotelno-restorannykh posluh [14 principles of Wilhelm Edwards Deming for quality management of hotel and restaurant ambassador]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 22, no. 1, pp. 66–78. Retrieved from: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20siigrp.pdf (in Ukrainian)

Kovalenko, L. H., Naherniuk, D. V. & Nepochatenko, V. O. (2016). Sutnist ta spetsyfika rynkovoho produktu hotelno-restorannoi haluzi [The essence and specifics of the market product of the hotel and restaurant industry] Efektyvna ekonomika – Efficient economy, №4. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4908 (in Ukrainian)

Malysh, S. V. (2012). Kontseptsii yakosti: pohliady osnovopolozhnykiv [Concepts of quality: the views of the founders]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu: Seriia: Ekonomika [Scientific Bulletin of Uzhgorod University: Series: Economics]. № 2 (36). P. 214–222 (in Ukrainian)

Davydova, O. Yu. (2018). Upravlinnia yakistiu produktsii ta posluh u hotelno-restorannomu hospodarstvi: pidruchnyk [Quality management of products and services in the hotel and restaurant industry: textbook], Kharkiv : Vyd-vo Ivanchenka I. S. [Ivanchenko Publishing House], 487 p. (in Ukrainian)

Malska, M. P., Hataliak, M. P. & Hanych, N. M. (2013). Restoranna sprava: tekhnolohiia ta orhanizatsiia obsluhovuvannia turystiv (teoriia ta praktyka): pidruchnyk [Restaurant business: technology and organization of tourist services (theory and practice): textbook], Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury [Center of educational literature], 304 p. (in Ukrainian)

Tomalia, T. S. & Shchypanova, Ya. I. (2014). Upravlinnia yakistiu v hotelno-restorannomu biznesi [Quality management in the hotel and restaurant business]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii. Seriia : Ekonomichni nauky [Economy. Management. Innovation. Series: Economic Sciences]. № 2. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_2_56 (in Ukrainian)

Systemy upravlinnia yakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk [Quality management systems. Basic provisions and vocabulary] (2016) DSTU ISO 9000: 2015 (ISO 9000:2015, IDT). Kyiv, DP «UkrNDNTs» [State Enterprise "Ukrainian Research and Training Center for Standardization, Certification and Quality"], 49 p. (in Ukrainian)

Pro standartyzatsiiu [On standardization]. Law of Ukraine of June 5, 2014. № 1315-VII Zakonodavstvo Ukrainy [Legislation of Ukraine]: website. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text (in Ukrainian)

Naumenko, M.O., Hura, T.V. & Kovshyrko, V.S. (2013). Pidvyshchennia yakosti posluh pidpryiemstva restorannoho hospodarstva v systemi rynkovykh vidnosyn [Improving the quality of services of the restaurant business in the system of market relations]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti [Bulletin of Transport Economics and Industry], № 42. P. 319–322. (in Ukrainian)

Chehab, O.; Ilkhanizadeh, S. & Bouzari, M. (2021). Impacts of Job Standardisation on Restaurant Frontline Employees: Mediating Effect of Emotional Labour. Sustainability 13, 1525. DOI: https://doi.org/3390/su13031525

Переглядів статті: 341
Завантажень PDF: 496
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Павлова, С. (2021). УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ РЕСТОРАНУ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ СТАНДАРТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-18
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА