ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ ПАСАЖИРСЬКИХ АВІАКОМПАНІЙ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЗРОСТАННЯ ЇХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Ключові слова: ділова активність, пасажирські авіакомпанії, Україна, шляхи, зростання, інституціональна конкурентоспроможність

Анотація

У статті проведено оцінку ділової активності пасажирських авіакомпаній України з метою зростання їх інституціональної конкурентоспроможності на основі аналізу динаміки і структури обсягу перевезень пасажирів авіаційним транспортом протягом 2011-2021 років. Встановлено зростання загального обсягу перевезень на чверть на фоні скорочення внутрішніх авіарейсів і збільшення міжнародних, а також превалювання останніх. Обсяг перевезень пасажирів за внутрішніми і міжнародними авіарейсами формалізовано за двома етапами: перший (2011-2019) – скорочення та зростання, другий етап (2020-2021) – різке скорочення (через обмеження, пов’язані з СOVID-19.) та повільне зростання. Окреслену динаміку формалізовано побудованими поліноміальними функціями. За результатами оцінки середньорічної питомої ваги вітчизняних авіакомпаній у пасажирообороті аеропортів доведено їх недостатню конкурентоспроможність, особливо на внутрішньому ринку. Статистично показано, що міжнародні пасажирські перевезення є більш привабливими для вітчизняних авіаперевізників, а ринок перевезень має високу концентрацію. Систематизовано чинники позитивного впливу на ділову активність авіакомпаній та шляхи їх активізації.

Посилання

Малярчук Н.В., Хом’яченко С.І. Цивільна авіація України: проблеми державного регулювання. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2015. № 2. С. 10–14.

Волинець О.О. Транспорт в туризмі: переваги та недоліки авіаційних і автобусних перевезень в європейському напрямку. Молодий вчений. 2020. № 3(1). С. 14–17.

Іваницька О.М., Гадіяк А.Г. Cучасний стан авіаційної галузі та проблеми державного регулювання розвитку авіалізингу в Україні. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2013. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2013_1_8 (дата звернення 02.07.2023)

Демченко Д.О. Державне регулювання якості послуг авіаційних перевезень. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2011. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2011_11_25 (дата звернення 03.07.2023)

Брусакова О.В. Сутність та особливості державного регулювання в галузі авіаційного транспорту. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2020. № 2. С. 104–115.

Брусакова О.В. Адміністративні процедури державного регулювання авіаційного транспорту. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2019. Вип. 54(2). С. 70–74.

Єряшов Є.К. Адміністративно-правовий статус органу державного регулювання діяльності цивільної авіації України. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2011. № 3. С. 5–9.

Руснак І., Хижняк В. Регулювання діяльності державної авіації України як фактор підтримання безпеки виконання суб’єктами державної авіації покладених завдань. Наука і оборона. 2014. № 1. С. 31–37.

Антощишина Н.І. Система державного регулювання авіаційних перевезень в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 23. С. 31–34.

Звіт про діяльність Державної авіаційної служби України за 2020 рік. https://avia.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zvit_2020.doc (дата звернення: 01.07.2023)

Звіт про діяльність Державної авіаційної служби України за 2021 рік. https://avia.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/Zvit_2021_DASU.docx (дата звернення: 01.07.2023)

Про схвалення Державної програми з безпеки польотів: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 № 656-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/656-2021-%D1%80#Text (дата звернення: 04.07.2023)

Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. Конвенція ІКАО; Міжнародний документ від 07.12.1944. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_038#Text (дата звернення: 04.07.2023)

Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2017/373 від 01 березня 2017 року про встановлення загальних вимог для провайдерів організації повітряного руху/аеронавігаційного обслуговування та інших функцій мережі організації повітряного руху та нагляду за ним, який скасовує Регламент (ЄС) № 482/2008, імплементаційні регламенти (ЄС) № 1034/2011, (ЄС) № 1035/2011 і (ЄС) № 2016/1377 та вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 677/2011. Європейський Союз; Міжнародний документ від 01.03.2017 № 2017/373. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_030-17#Text (дата звернення: 06.07.2023)

EU (2018). Commission Regulation (EU) 2018/1142. Categories of aircraft maintenance licences, the modification of the acceptance procedure of components from external suppliers and the modification of the maintenance training organisations privileges. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1142 (дата звернення: 06.07.2023)

Питання використання приаеродромної території: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 № 1427. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 05.07.2023)

Maliarchuk N.V., Khomiachenko S.I. (2015) Tsyvilna aviatsiia Ukrainy: problemy derzhavnoho rehuliuvannia [Civil aviation of Ukraine: problems of state regulation]. Yurydychnyi visnyk. Povitriane i kosmichne pravo, 2, 10–14. [in Ukrainian]

Volynets O.O. (2020) Transport v turyzmi: perevahy ta nedoliky aviatsiinykh i avtobusnykh perevezen v yevropeiskomu napriamku [Transport in tourism: advantages and disadvantages of air and bus transport in the European direction]. Molodyi vchenyi, 3(1), 14–17. [in Ukrainian]

Ivanytska O.M., Hadiiak A.H. (2013) Cuchasnyi stan aviatsiinoi haluzi ta problemy derzhavnoho rehuliuvannia rozvytku avializynhu v Ukraini [The current state of the aviation industry and the problems of state regulation of the development of aviation leasing in Ukraine]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia, 1. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2013_1_8 [in Ukrainian] (accessed July 2, 2023).

Demchenko D.O. (2011) Derzhavne rehuliuvannia yakosti posluh aviatsiinykh perevezen [State regulation of the quality of air transport services]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, 11. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2011_11_25 [in Ukrainian] (accessed July 3, 2023).

Brusakova O.V. (2020) Sutnist ta osoblyvosti derzhavnoho rehuliuvannia v haluzi aviatsiinoho transportu [The essence and peculiarities of state regulation in the field of air transport]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav, 2, 104–115. [in Ukrainian]

Brusakova O.V. (2019) Administratyvni protsedury derzhavnoho rehuliuvannia aviatsiinoho transportu [Administrative procedures of state regulation of air transport]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Pravo, 54(2), 70–74. [in Ukrainian]

Yeriashov Ye.K. (2011) Administratyvno-pravovyi status orhanu derzhavnoho rehuliuvannia diialnosti tsyvilnoi aviatsii Ukrainy [Administrative and legal status of the body of state regulation of civil aviation of Ukraine]. Yurydychnyi visnyk. Povitriane i kosmichne pravo, 3, 5–9. [in Ukrainian]

Rusnak I., Khyzhniak V. (2014) Rehuliuvannia diialnosti derzhavnoi aviatsii Ukrainy yak faktor pidtrymannia bezpeky vykonannia subiektamy derzhavnoi aviatsii pokladenykh zavdan [Regulation of the activities of the state aviation of Ukraine as a factor in maintaining the safety of the execution of assigned tasks by the entities of the state aviation]. Nauka i oborona, 1, 31–37. [in Ukrainian]

Antoshchyshyna N.I. (2013) Systema derzhavnoho rehuliuvannia aviatsiinykh perevezen v Ukraini [System of state regulation of air transportation in Ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 23, 31–34. [in Ukrainian]

The State Aviation Service of Ukraine (2021). Report on the activities of the State Aviation Service of Ukraine for 2020. Available at: https://avia.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zvit_2020.doc [in Ukrainian] (accessed July 1, 2023).

The State Aviation Service of Ukraine (2022). Report on the activities of the State Aviation Service of Ukraine for 2021. Available at: https://avia.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/Zvit_2021_DASU.docx [in Ukrainian] (accessed July 1, 2023).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2021) On the approval of the State program on flight safety: Order. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/656-2021-%D1%80#Text [in Ukrainian] (accessed July 4, 2023)

International Civil Aviation Organization (1944) Convention on International Civil Aviation. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_038#Text [in Ukrainian] (accessed July 4, 2023)

EU (2017). Commission Implementing Regulation (EU) 2017/373 of 1 March 2017 laying down common requirements for providers of air traffic management/air navigation services and other air traffic management network functions and their oversight, repealing Regulation (EC) No 482/2008, Implementing Regulations (EU) No 1034/2011, (EU) No 1035/2011 and (EU) 2016/1377 and amending Regulation (EU) No 677/2011. Available at: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/373/oj (accessed July 6, 2023)

EU (2018). Commission Regulation (EU) 2018/1142. Categories of aircraft maintenance licences, the modification of the acceptance procedure of components from external suppliers and the modification of the maintenance training organisations privileges. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1142 (accessed July 6, 2023)

Cabinet of Ministers of Ukraine (2021) The issue of the use of the airport territory: Resolution. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-2021-%D0%BF#Text [in Ukrainian] (accessed July 5, 2023)

Переглядів статті: 29
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Михальченко, О. (2023). ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ ПАСАЖИРСЬКИХ АВІАКОМПАНІЙ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЗРОСТАННЯ ЇХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-79
Розділ
ЕКОНОМІКА